Altın Gram 1.312,75 %0.73 Bitcoin 27.254,98 %1.37
,
#Sözleşmeli personel

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde sadece 1 önerge kabul edildi, 12 önerge reddedildi

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda ele alınıyor. Gazetememur.com olarak, TBMM Genel Kurulunda verilen önergeleri yayımlıyoruz

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde sadece 1 önerge kabul edildi, 12 önerge reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, sözleşmeli personele kadro veran kanun teklifinde 13 önerge verildi. Ak Parti Grubunun verdiği ve sözleşmeli personele daha önceki mevzuatta yer alan aile birlikteliği hakkının verilmsini sağlayan önerge kabul edildi.

Diğer önergeler ise reddedilmiştir. Diğer önergeler verilirken gerekçeler açıklanmamıştır. Meclis kürsüsüne gelen vekiller genel eleştiri yapmıştır, önerge ile ilgili olarak konuşmamışlardır. 

İşte gazetememur.com'un özel çalışması:

CHP- DİYANET'TE DAHA ÖNCE GÖREV YAPMIŞ VEKİLLERİN DE MEMUR KADROYA GEÇİRİLMESİ İSTENDİ, REDDEDİLDİ

Görüşülmekte olan 394 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi ile 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 20- 28/11/2022 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imamhatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat edenler, geçerliliği devam eden kamu personeli seçme sınavından Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları şartıyla, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanırlar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.

Birinci fıkra hükmü 28.11.2022 tarihinden önce istihdam edilip, görevden ayrılanlar hakkında da uygulanır

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin Başkanlığa bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

Gerekçesi yok, genel geçer konuşma yapıldı

HDP- DİYANET'TE DAHA ÖNCE GÖREV YAPMIŞ VEKİLLERİN DE MEMUR KADROYA GEÇİRİLMESİ İSTENDİ, REDDEDİLDİ

MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 20- Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat edenler, geçerliliği devam eden kamu personeli seçme sınavından Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları şartıyla, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanırlar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.
Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir."

Gerekçesi yok, genel geçer konuşma yapıldı

İYİ PARTİ- DİYANET'TE DAHA ÖNCE GÖREV YAPMIŞ VEKİLLERİN DE MEMUR KADROYA GEÇİRİLMESİ İSTENDİ, REDDEDİLDİ

Görüşülmekte olan (2/4849) esas numaralı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesiyle düzenlenmekte olan 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen geçici 20'nci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

"28/11/2022 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanlar ile 25/6/2013 tarihinden 28/11/2022 tarihine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında toplam en az altı ay boyunca sürekli olarak vekil imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak görev yapmış olanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanırlar."

Gerekçesi yok, genel geçer konuşma yapıldı

CHP- SÖZLEŞMELİ PERSONELE MEMUR DİSİPLİN CEZALARI UYGULANMAMASI İSTENDİ, REDDEDİLDİ

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesi ile 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (b) fıkrasına eklenen son paragrafın madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Gerekçesi yok, genel geçer konuşma yapıldı

İYİ PARTİ- SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖNCEKİ MEVZUATTA YER ALAN AİLE BİRLİĞİ HAKKI TANINMASI İSTENDİ- REDDEDİLDİ

Görüşülmekte olan (2/4849) esas numaralı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"Bu personel can güvenliği, sağlık ve aile birliğinin korunması sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz."

Gerekçesi yok, genel geçer konuşma yapıldı

HDP- SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖNCEKİ MEVZUATTA YER ALAN AİLE BİRLİĞİ HAKKI TANINMASI İSTENDİ- REDDEDİLDİ

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesiyle 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (b) fıkrasına üçüncü fıkradan sonra eklenen fıkranın 4'üncü cümlesinin değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"Bu personel can güvenliği, sağlık sebepleri ve aile birliği mazereti hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka yere atanamaz.

İYİ PARTİ TEKLİFİ- REDDEDİLDİ

Görüşülmekte olan (2/4849) esas numaralı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesiyle düzenlenen 657 sayılı Kanun'a eklenen geçici 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine virgülden önce gelmek üzere "86 ncı maddesi ve 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası" ibaresinin eklenmesini, (2) numaralı alt bendine virgülden önce gelmek üzere "ve Geçici 17 nci maddesi" ibaresinin eklenmesini, birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bentlerin eklenmesini, birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, birinci fıkranın (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklenmesini, altıncı fıkranın son cümlesinde yer alan "nakli yapılamaz" ibaresinin "nakli yapılabilir" ibaresi ile değiştirilmesini ve maddenin son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim.
23) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile Ek 34 üncü maddesi,

24) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrası,

25) 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesi,

26) 3/3/1954 tarihli ve 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun 4 üncü maddesi,

27) 10/3/2011 tarihli ve 6391 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 4 üncü maddesi,

28) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30 uncu maddesi,

29)15/7/2018 tarihli ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer urum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 391 inci maddesi,

30) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ıncı maddesi,

"uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden, ihdas edilme süreci 28/11/2022 tarihinden önce başlayıp sonuçlanmamış olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bu Kanunun ek 41 ve ek 44 üncü maddeleri kapsamındaki unvanlar hariç olmak üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlar bakımından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde veya"

d) Bu kanunda düzenlenmemiş olup 375 sayılı Kararnamenin Geçici 23'üncü ve Geçici 24'üncü maddelerinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik, kooperatiflerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri ile hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin ihaleler kapsamında yükleniciler tarafından 25/6/2013 tarihinden 28/11/2022 tarihine kadar en az altı ay boyunca sürekli olarak çalıştırılmış olanlar kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına,

Bu madde hükümleri, 30 gün içinde başvurmaları halinde, 25/6/2013 tarihinden 28/11/2022 tarihine kadar en az altı ay boyunca sürekli olarak görev yapmış olanlar hakkında da uygulanır."

Gerekçesi yok, genel geçer konuşma yapıldı

HDP TEKLİFİ- REDDEDİLDİ

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "28/11/22" ibaresinin "Kanunun yürürlüğü" şeklinde değiştirilmesini ve bende aşağıdaki alt bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

23) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi

Gerekçesi yok, genel geçer konuşma yapıldı

CHP TEKLİFİ- MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLARINA KADRO İSTENDİ- REDDEDİLDİ

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen geçici 48'inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"23) 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilat Kanunu'nun 30 uncu maddesinin (2) ve (3) üncü fıkraları,"

Gerekçesi yok, genel geçer konuşma yapıldı

AK PARTİ TEKLİFİ- SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE BİRLİKTEKLİĞİ HAKKI İSTENDİ- KABUL EDİLDİ

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesiyle 657 sayılı Kanun'a eklenen geçici 48'inci maddenin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir."

Gerekçe:

4/B kapsamındaki sözleşmeli personel ile kurumların özel mevzuat hükümleri kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananların, kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla sözleşmeli statüde geçen hizmetleri dâhil dört yıl süreyle bulundukları yerde görev yapmaları amaçlanmaktadır. Ancak herhangi bir hak kaybı oluşmaması için bu personelin kadroya geçmeden önce tabi oldukları mevzuata göre sahip oldukları nakil hakları korunmakta, dört yıllık sürede bu haklarını kullanabilmelerine imkân sağlanmaktadır.

CHP TEKLİFİ- DEVLET BALESİ VE DEVLET TİYATROLARINDAKİ PERSONELE KADRO İSTENDİ- REDDEDİLDİ

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"a) Solist sanatçı ve sanatçıları ek geçici 12, ek geçici 13, ek geçici 14 ve ek geçici 16'ncı maddeler ile kurumlarının özel mevzuat hükümleri kapsamında durumlarına uygun sanatçı pozisyonlarına,

b) Sahne üstü ve gerisinde görev yapan personel, ek geçici 12, ek geçici 13, ek geçici 14 ve ek geçici 16'ncı maddeler ile kurumlarının özel mevzuat hükümleri kapsamında; 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları kapsamına giren pozisyonlardan kurullarınca belirlenecek pozisyonlara;"

Gerekçesi yok, genel geçer konuşma yapıldı

HDP TEKLİFİ- REDDEDİLDİ

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin... 5'inci maddesiyle 657 sayılı Kanun'a eklenen geçici 50'nci maddenin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif ederiz.

"İlgili kurumlarda 2020 yılı öncesi 375 sayılı KHK'nın Ek 7. Maddesi kapsamında sözleşmeli personel ve 2020 yılı itibarıyla 657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (B) fıkrası hükmüne göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8. maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, yeni atandıkları pozisyonlarda geçmiş sayılır ve bu süreler yeni pozisyonların mali haklarının tespitinde değerlendirilir."

Gerekçesi yok, genel geçer konuşma yapıldı

İYİ PARTİ TEKLİFİ- REDDEDİLDİ

Görüşülmekte olan (2/4849) esas numaralı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "eklenmiştir" ibaresinin "ilave edilmiştir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Gerekçesi yok, genel geçer konuşma yapıldı

HDP- BU ANLAMSIZ ÖNERGENİN NEDEN VERİLDİĞİ AÇIKLANMAMIŞTIR

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesinde yer alan "eklenmiştir" ibaresinin "dahil edilmiştir" olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

HDP- VEKİL EBE VE HEMŞİRELERE DE KADRO İSTENMİŞTİ

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 17'nci maddenin (1)'inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesi kapsamında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olan ve anılan Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat etmeleri hâlinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanırlar."

HDP- BU ANLAMSIZ ÖNERGENİN NEDEN VERİLDİĞİ AÇIKLANMAMIŞTIR

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 8'inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 8: Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer."

HDP- BU ANLAMSIZ ÖNERGENİN NEDEN VERİLDİĞİ AÇIKLANMAMIŞTIR

Görüşülmekte olan 394 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 9'uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"MADDE 9: Bu kanun hükümleri Cumhurbaşkanınca yürütülür."

İYİ PARTİ- BU ANLAMSIZ ÖNERGENİN NEDEN VERİLDİĞİ AÇIKLANMAMIŞTIR

Görüşülmekte 2/4849 esas numaralı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 9'uncu maddesinde yer alan "hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür" ibaresinin "hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülür" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler