,
#Sözleşmeli personel

Sözleşmeli personele 30 günlük süre

Sözleşmeli personele kadro veren 7433 sayılı Kanun 26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kanuna göre kadroya geçmek isteyen sözleşmeli personel 30 gün içinde başvurmalı

Sözleşmeli personele 30 günlük süre

Sözleşmeli olarak çalışanların 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolarına geçirilmelerini öngören 7433 sayılı Kanun 26 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Gazetememur.com'un Kanun üzerinde yaptığı incelemeye göre, kadroya geçmek isteyenlerin 30 gün içinde başvurması gerekmektedir. 30 gün içinde başvuru yapmayanların kadroya geçemeyecektir.

Kadroya geçmek isteyen sözleşmeli perosnel ne yapmalı?

1- 26 Şubat 2023 tarihine kadar çalıştıkları kurumlara yazılı olarak başvurmalı.

2- Başvurular yazılı olarak yapılmalı

3- Otuz gün içinde başvuru yapmayanalar kadrpya geçme hakkını kaybedecektir.

4- 30 gün içinde başvuru yapılması sonrasında kamu kurumları kadroya geçme işlemlerini 60 gün içinde tamamlamalıdır.

5- Sözleşmeli personel hangi pozisyon unvanındaysa memur kadrosuna da o unvanda geçiş yapacaktır. Örneğin sözleşmeli teknisyen ise teknisyen kadrosuna atanacaktır. Teknisyen bir sözleşmeli, mühendis kadrosuna anamayacaktır.
 

İşte 7433 sayılı Kanunun ilgili maddesi

MADDE 3- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 48- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;

a) 28/11/2022 tarihi itibarıyla;

1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,

2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesi,

3) 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

4) 2985 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi,

5) Mülga 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesi,

6) 3238 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası,

7) 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası,

8) 4924 sayılı Kanun,

9) 5000 sayılı Kanunun mülga 26 ncı maddesi,

10) 5345 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası,

11) 5431 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin mülga birinci fıkrası,

12) 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesi,

13) 5978 sayılı Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

14) 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasının mülga birinci cümlesi,

15) 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

16) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı ve ek 26 ncı maddesi,

17) 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası,

18) 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

19) Mülga 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,

20) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi,

21) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi,

22) 656 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,

uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, Türk Tarih Kurumu Başkanlığında bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığının kazı alanları ve ören yerlerinde görevli bulunan arkeolog, restoratör ve müze araştırmacısı unvanlarında çalışan personel ise Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında, bu Kanunun ek 41 inci ve ek 44 üncü maddeleri kapsamındaki unvanlar hariç olmak üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlar bakımından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına,

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

c) 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında Sağlık Bakanlığıyla imzalanan sözleşmeye dayalı olarak 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın, görev yaptıkları aile sağlığı merkezinin bulunduğu Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise Sağlık Bakanlığının kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına,

ç) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinde bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise anılan Genel Müdürlüğün kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler