BIST 100 4.811,46 %-3.73 Dolar 19,15 %0.12 Euro 20,88 %0.62 Altın Gram 1.208,87 %0.36 Brent Petrol 78,84 %0.27 Bitcoin 27.566,99 %2.3
Ankarahafif yağmur2 °Chafif yağmur
,

SBB ve MASAK naklen 130 kariyer personel alacak

Torba Kanunda kariyer meslek mensupları arasından MASAK ve SBB'ye naklen geçiş imkanı getiren madde kondu. MASAK 100, SBB ise 30 personel alacak

SBB ve MASAK naklen 130 kariyer personel alacak

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan denetim elemanlarından başvuranlar, Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak şartıyla, 31/12/2022 tarihine kadar Hazine ve Maliye Uzmanı olarak naklen atanırlar. Bu şekilde atananların söz konusu kadrolarda geçen hizmet süreleri Hazine ve Maliye Uzmanı, yardımcılık veya stajyerliklerde geçen hizmet süreleri ise Hazine ve Maliye Uzmanı Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır. Bunlardan 657 sayılı Kanuna tabi olmayanların mevcut statülerinde geçen hizmet süreleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Bu madde uyarınca Hazine ve Maliye Uzmanı olarak atanacakların sayısı 100’ü geçemez. Başvuru ve sınava ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkranın uygulanmasına yönelik diğer hususlar Başkanlıkça belirlenir.

(2) 4/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolarda ve mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadrolarda görev yapanlardan merkez teşkilatı kadrolarında bulunanlar ile bu unvanları ihraz etmiş olanlardan Strateji ve Bütçe Başkanlığınca uygun görülenler belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak yeterliklerini almış olmak kaydıyla Strateji ve Bütçe Uzmanı unvanlı kadrolara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde atanabilir. Bu şekilde atananların sayısı 30’u geçemez. 21/4/2021 tarihi itibarıyla mülga Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında bulunmakla birlikte Kamu Personeli Bilgi Sisteminin geliştirilmesinde, işletilmesinde ve sürdürülmesinde görev yapan personelden Strateji ve Bütçe Başkanlığınca uygun görülenler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığında aynı unvanlı kadro ve pozisyonlara naklen atanabilirler. Bu fıkra kapsamında ataması yapılanların önceki kadro ve pozisyonlarında geçirdikleri süreler yeni atandıkları kadrolarda geçmiş sayılır ve bunlardan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 12 nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulananlara ilişkin anılan düzenlemelerin uygulanmasına devam olunur. Bu fıkra kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığınca naklen atanacak personelin muvafakat işlemleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle sonuçlandırılır.

GEREKÇE

GEÇİCİ MADDE 1- Madde ile, Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının kurumsal kapasitesinin artırılarak 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 5549 sayılı Kanun, 6415 sayılı Kanun ve 7262 sayılı Kanunla verilen görevlerinin ivedilikle ve daha etkin yerine getirilebilmesini teminen uzman ve yetişmiş personelden faydalanılması amaçlanmaktadır. Bu itibarla FATF Dördüncü Tur Değerlendirmesi sonucunda gri listeye alınan ülkemizin bir an önce listeden çıkmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca madde ile; 8/6/2022 tarihli ve 102 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığında kurulmuş bulunan Devlet Yardımları Genel Müdürlüğüne verilen görevler ile 20/4/2021 tarihli ve 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığıma verilen; “Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak.” görevi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan kariyer uzmanı personelin naklen atanabilmesi ile 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenleme sonucu Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredilen Kamu Personel Bilgi Sisteminin geliştirilmesinde, işletilmesinde ve sürdürülmesinde görev yapan diğer personelin naklen atanabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

 

---------------------

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca GAZETEMEMUR.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Facebook hesabı için tıklayınız.

İnstagram hesabı için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler