,

Sayıştay: Belediyeler spor kulüplerinin konaklama giderlerini karşılayamaz

Sayıştay 4. Dairesi, spor müsabakası amacıyla misafir olarak gelen spor kulüplerinin konaklama giderlerinin belediye bütçesinden ödenmesini kamu zararı saydı

Sayıştay: Belediyeler spor kulüplerinin konaklama giderlerini karşılayamaz

Yılı: 2020

Dairesi :4

Karar No: 285

İlam No: 68

Tutanak Tarihi : 26.4.2022

KONAKLAMA GİDERİ

… İlçesine spor müsabakası amacıyla misafir olarak gelen spor kulüplerinin konaklama giderlerinin belediye bütçesinden ödenmesi suretiyle … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinde; mahallî müşterek nitelikte olmak şartı ile; gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla belediye bütçesinden gençlere spor malzemesi verilebileceği, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapılıp gerekli desteğin sağlanabileceği, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlenip, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verilebileceği, belirtilmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmü dikkate alındığında, belediyenin gerektiğinde, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapabileceği ve gerekli desteği sağlayabileceği, ancak bu giderlerin “Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla” gerçekleştirilebileceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, söz konusu ödeme emri ve eki belgelerinin açıklama kısmında “Misafir Konaklama” gibi ifadeler kullanılmış ise de; ilçeye gelen rakip futbol takımlarının konaklama giderlerinin belediye bütçesinin “diğer hizmet alımları” tertibinden karşılandığı görülmüştür. Dolayısıyla mahalli müşterek nitelikte olmayan bu giderin belediye bütçesinden karşılanması mevzuata uygun bulunmamaktadır.

Oluşan kamu zararından; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 32 ve 33’üncü maddeleri gereğince ödeme emri ve eki belgelerinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri ile harcamanın yapılmasını teklif eden ve harcamanın yapılmasına onay verenlerin sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu itibarla, … İlçesine spor müsabakası amacıyla misafir olarak gelen spor kulüplerinin konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması sonucu … TL kamu zararına neden olunmuş ise de; söz konusu tutarın, … tarih ve … numaralı muhasebe işlem fişi ile tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişik kalmadığına ve tahsilatın ilama dercine,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy birliğiyle,

Karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler