,
#Sözleşmeli personel

Sağlık Bakanlığından 4924 Sözleşmeli Personel Genelgesi

Sağlık Bakanlığı gerek 4924 sayılı Kanundan gerekse de 3359 sayılı Kanundan alınan yetki doğrultusunda, Bakanlığımız taşra teşkilatında boş bulunan sözleşmeli tabip ve uzman tabip pozisyonlarına yerleştirme işlemlerine ilişkin yeni bir Genelge yayımladı

Sağlık Bakanlığından 4924  Sözleşmeli Personel Genelgesi

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENELGE
2023/1

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun birinci maddesinde; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etmek üzere, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek ve işçi sayılmayan sağlık personelinin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işlerinin düzenlemesine yer verilmiş olup sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri yılda bir kez Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilmekte ve bu kapsamda kullanılacak sözleşmeli personel pozisyonları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmektedir.

3359 sayılı kanunun Ek 3 üncü maddesinde; Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, bulundukları ilde 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilir düzenlemesi yer almaktadır. Mezkûr düzenleme ile Bakanlığımıza, sözleşmeli personelin, kamu sağlık hizmetinde duyulan ihtiyaç çerçevesinde ülke sathında adil ve dengeli şekilde dağılımının yapılabilmesi için yetki tanınmıştır. Bu minvalde Devlet hizmeti yükümlüsü olan personelin de ihtiyaç olan yerlerde sözleşmeli pozisyona geçmelerine bu Genelgede belirtilen şartlara uygun olarak müsaade edilecektir.

Bu çerçevede; gerek 4924 sayılı Kanundan gerekse de 3359 sayılı Kanundan alınan yetki doğrultusunda, Bakanlığımız taşra teşkilatında boş bulunan sözleşmeli tabip ve uzman tabip pozisyonlarına yerleştirme işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

1-  Boş sözleşmeli pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Yerleştirmede, Ek-I, Ek-II, Ek-III sayılı cetvellerde düzenlenen pozisyonlar esas alınarak, Devlet hizmeti yükümlüsü olmayan yan dal uzman tabipleri, ana dal uzman tabipleri ve tabiplerin yerleştirme işlemleri sırası ile yapılacak olup boş pozisyon kalması halinde, Devlet hizmeti yükümlüsü olan yan dal uzman tabipleri, ana dal uzman tabipleri ve tabiplerin, Devlet hizmeti yükümlülüğünün son 6 (altı) ayı içerisinde başvurmaları ve Devlet hizmeti yükümlülüğünün bitimine müteakip 1 (bir) yıl çalışmayı taahhüt etmeleri kaydıyla yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Belirtilen sıralamaya aykırı olarak yapılan yerleştirme işlemi geçersiz olacaktır.

2-  Ek-I sayılı listede bulunan birimlerde vizelenen sözleşmeli uzman tabip pozisyonları, öncelikle; Devlet hizmeti yükümlüsü olmayan yan dal uzman tabipleri sonrasında boş pozisyon kalması halinde ise Devlet hizmeti yükümlüsü olan yan dal uzman tabipleri için Devlet hizmeti yükümlülüğünün son 6 (altı) ayı içerisinde başvurmaları ve Devlet hizmeti yükümlülüğünün bitimine müteakip 1 (bir) yıl çalışmayı taahhüt etmeleri kaydıyla kullanılacaktır.

3-  Ek-I sayılı listede yan dal uzman tabipleri için yeterli sayıda pozisyon bulunmaması halinde, Ek-II sayılı listede bulunan birimlerde vizelenen pozisyonlar sırasıyla Devlet hizmeti yükümlüsü olmayan yan dal uzman tabipleri, Devlet hizmeti yükümlüsü olmayan ana dal uzman tabipleri için kullanılacaktır. Sonrasında boş pozisyon kalması halinde ise bu pozisyonlar sırası ile Devlet hizmeti yükümlüsü olan yan dal uzman tabipleri ve ana dal uzman tabipleri için Devlet hizmeti yükümlülüğünün son 6 (altı) ayı içerisinde başvurmaları ve Devlet hizmeti yükümlülüğünün bitimine müteakip 1 (bir) yıl çalışmayı taahhüt etmeleri kaydıyla kullanılacaktır.

4- Ek-III sayılı listede vizelenen pozisyonlar öncelikle; Devlet hizmeti yükümlüsü olmayan tabipler için sonrasında boş pozisyon kalması halinde ise Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabipler için Devlet hizmeti yükümlülüğünün son 6 (altı) ayı içerisinde başvurmaları ve Devlet hizmeti yükümlülüğünün bitimine müteakip 1 (bir) yıl çalışmayı taahhüt etmeleri kaydıyla kullanılacaktır.

5- Devlet hizmeti yükümlüsü olup da sözleşmeli pozisyona geçen personel, bir yıl çalışacağına dair vermiş olduğu taahhütnameye aykırı davranarak, sözleşmesini mazeret atamaları ile mahkeme kararlarının uygulanması hariç taahhüt ettiği süreden önce feshederse, fesih tarihinden itibaren 3 (üç) yıl geçmeden yeniden sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmeyecektir.
Devlet hizmeti yükümlüsü olup olmadığına bakılmaksızın doğum sonrası ve askerlik sebebiyle aylıksız izne ayrılmak amacıyla sözleşmesini fesheden personel için yeniden sözleşme imzalanma aşamasında cezai şart uygulanmayacaktır.

6-  26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği düzenlenen personel dağılım cetvelinde ön görülmeyen branşlarda veya personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır. Personel dağılım cetvelinin doluluğunda, kadrolu ve sözleşmeli personel sayısının toplamı esas alınacaktır.

7-  Yerleştirme işlemlerinde personelin aynı birimde vize edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmesi esastır. Ancak çalıştığı birimde boş pozisyon olmaması halinde sözleşmeli pozisyona geçmek isteyen personelin, pozisyonun müsait olması halinde başka bir birime yerleştirme işlemi yapılabilecektir.
Aynı birimde (il veya ilçede bulunan hastaneler) yapılan yerleştirme işleminden sonra o birimde boş pozisyon kalması halinde, il merkezindeki diğer birimlerde görev yapan personelin anılan birime yerleştirilmesi yapılacaktır, bu işlemden sonra yine belirtilen birimde boş pozisyon kalması halinde aynı ilin, ilçe merkezlerinde görev yapanlardan, ilçede çalıştığı birimde boş pozisyon olmaması kaydıyla il merkezindeki birime yerleştirme işlemi yapılabilecektir.
Î1 merkezinde bulunan birimlere yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra ilçe merkezlerinde bulunan birimlerde boş pozisyon kalmışsa, bu pozisyonlara da; il merkezinden veya ilçelerde bulunan birimlerde görev yapan personelin çalıştığı birimde boş pozisyon yoksa yerleştirme işlemi yapılabilecektir.

8-  İl içerisindeki yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon bulunması halinde il sağlık müdürlüğünün talebi üzerine, diğer illerde görev yapanların bu ile yerleştirme işlemleri Bakanlığın uygun görmesi halinde merkez teşkilatınca yapılacaktır.

9- Yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

10- İl genelindeki yerleştirme işlemleri, komisyon kararı esas alınarak ÇKYS/İKYS işlemleri, sözleşmenin feshinden sonra Devlet memurluğuna atama işlemleri il sağlık müdürlüğünce; sözleşmenin imzalanması ve fesih işlemi ise Bakanlık adına il sağlık müdürü tarafından yapılacaktır.
Sözleşmeli Personel ile imzalanacak Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Hizmet Sözleşmesinin ekindeki hedeflerin değerlendirilerek, formun doldurulmasına yönelik işlemler başhekimce, takibi ise il sağlık müdürlüğünce yapılacaktır.

11-  Bahse konu personelin sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme ve kura işlemlerini yürütmek üzere il sağlık müdürlüğü bünyesinde beş kişiden müteşekkil "4924 Sayılı Kanun’a Tabi Sözleşmeli Personel Î1  Komisyonu" kurulacaktır.

12- Komisyon; İl Sağlık Müdürünün veya uygun gördüğü başkanın başkanlığında, başkan ve başkan yardımcılarından oluşturulacaktır. Yeterli sayıda başkan ve başkan yardımcılarının bulunmadığı durumlarda uzmanlar ve şube müdürleri komisyona üye olarak alınacaktır.

13- Sözleşmeli personel statüsüne geçenlerden sözleşmelerinin bitiminde Devlet memuru olarak atanmak isteyenlerin nakilleri görev yaptıkları birime yapılacaktır. Bu birimlerde boşluk bulunmaması halinde öncelikle bu birimlerin bulunduğu il merkezi/ilçeye, birimin bulunduğu il  
merkezi/ilçede yer bulunmaması halinde il içerisinde ihtiyaç bulunan diğer birimlere 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre naklen atamaları yapılacaktır.

14- Sözleşmeli personele ilişkin her türlü belge, il sağlık müdürlüğünce tutulacak olan özlük dosyalarında muhafaza edilecektir.

15- Her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilen sözleşmeli personel pozisyonları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edildikten sonra bu Genelge'nin eki olarak yayımlanacaktır.

16- Mazeret atamaları ile mahkeme kararlarının uygulanabilmesi için sözleşmesini feshederek Devlet Memurluğuna dönen sözleşmeli personel hariç usulüne uygun veya usulüne uygun olmadan sözleşmesini fesheden Devlet hizmet yükümlülüğü bulunmayan sözleşmeli personel ile fesih tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçmeden yeniden sözleşme imzalanmayacaktır. Devlet hizmet yükümlülüğü bulunanlar hakkında ise 5 inci madde uyarınca işlem tesis edilecektir.

17- Bu Genelge yürürlüğe girmeden önce sözleşmeli olarak çalışmakta iken usulüne uygun fesih ihbarında bulunmaksızın görevinden ayrılan sözleşmeli personel ile 4(dört) yıllık sözleşme imzalamama süresi, 2 (iki) yıl olarak uygulanacaktır.

18-  29.12.2022 tarihli ve 2022/9 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve bu çerçevede gereğini rica ederim.

GENELGE EKİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler