,

Rektörlüğe atanmada aranan 3 yıl kuralında karar verildi

Anayasa Mahkemesi Rektörlüğe atanmada aranan 3 yıl profesörlük şartı aranması kuralında yer alan 3 yıl ibaresinin iptal istemini reddetti

Rektörlüğe atanmada aranan 3 yıl kuralında karar verildi

3 sayılı Üst Kademe Kamu Yönetilcileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin 5. fıkrasında "Rektörler, (...) profesörlük yapanlar arasından atanır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm daha önce "Rektörler, 3 YIL SÜREYLE profesörlük yapanlar arasından atanır." şeklindeydi. Ancak 2018 yılımda 3 yıl süreyle ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

CHP 3 yıl süreyle ibaresinin madde metninden çıkarılmasını Anayasa Mahkemesine taşımıştır. 

160.    Dava dilekçesinde özetle; rektör olarak atanabilmek için en az üç yıl profesörlük yapmış olma şartını kaldıran kuralın münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken hususlara ilişkin olduğu, kamu hizmetine alınmada anayasal olarak dikkate alınması gereken “görevin gerektirdiği nitelikler” ile bağdaşmadığı, rektör atamasına ilişkin usulün 2547 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinde düzenlendiği, üniversitelerin kuruluş ve organları ile bunların seçimlerinin kanunla düzenlenmesinin de anayasal bir zorunluluk olduğu, rektör atanmasına ilişkin usulün sıklıkla değiştirildiği, bu değişikliklerin kamu yararı amacı taşımadığı, özel çıkarların korunmasına yönelik olduğu belirtilerek kuralın Anayasa’nm 2., 70., 104., 128. ve 130. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Anayasa Mahkemesi, üst kademe kamu yöneticiliği görevlerinden olan rektörlüğe atanma şartlarına/niteliklerine ilişkin düzenleme getiren kuralın Anayasa’nın 104. maddesinin dokuzuncu fıkrasıyla bağlantılı olarak anılan maddenin on yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerine aykırı bir yönü bulunmadığına karar vermiş ve iptal istemini reddetmiştir. Bir başka deyişle AYM, söz konusu kuralın CBK ile düzenlenmesinin Anayas'ya aykırı olmadığına karar vermiştir. 

Karar 3 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler