Memurlar

Rektör lojmanına garaj ve kamelya yaptırılabilir mi?

Sayıştay 8. Dairesi rektöre tahsis edilen eşya tahsisli konuta garaj ve kamelya yaptırılmasının kamu zararı olduğuna karar verdi.

Eklenme : 25 Kasım 2022 Cuma 17:30 - Güncelleme : 25 Kasım 2022 Cuma 16:48


Sayıştay 8. dairesi 251 Karar no, 22.09.2022 tarihli Tutanakla önemli karar verdi. Sayıştay, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlara garaj ve kamelya yapımının bütçeden karşılanamayacağına karar verdi. Kararda yapılan ödemelerin kamu zaarı olduğu tespiti yer aldı.

İşte Sayıştay 8. Dairesinin 2022 tarihli kararı

Yılı 2018
Dairesi 8
Karar No 251
İlam No 237
Tutanak Tarihi 22.9.2022
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Rektörlük konutuna harcama yapılması

… Üniversitesi (2014-2018) yılları hesabının Dairemizde yargılanması sonucu düzenlenen … tarih ve … sayılı İlamın …’inci maddesinde,

Rektörlük konutuna garaj ve kamelya yaptırılması ile ilgili harcamaların Üniversite bütçesinden ödenmesinden kaynaklanan … TL’nin denetçi tarafından sorgu konusu edildiği görülmüştür. Öte yandan, yapılan incelemede, bahse konu harcamanın … tarih ve … sayılı bir Olur'a dayandığı ve bu Olur'un (…) … tarafından imzalandığı, ancak kendisinin sorumlu tutulmaması nedeniyle sorumluluğun eksik belirlendiği tespit edilmiştir.

Bu itibarla, (…) …’nun da savunmasının alınarak ek rapor düzenlenmesi için 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 50'nci maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince konunun HÜKÜM DIŞI bırakılmasına karar verilmişti.

- Kanun mülga olduğu için yönetmelik hükmü uygulanmaz

Bu karar üzerine, konunun (...) …’nun nezdinde ek sorgu edilmesi suretiyle ek rapor düzenlendiği görüldüğünden, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca konunun görüşülmesinin devamına karar verildi.

Rektörlük konutuna garaj ve kamelya yaptırılması ile ilgili harcamaların Üniversite bütçesinden ödenmesi nedeniyle … TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak;

Kamu Konutları Yönetmeliği’nin “Konutların İşletme Bakım ve Onarım Giderlerinin Karşılanması” başlıklı 5’inci bölümü altında düzenlenen 26’ncı, 27’nci ve 28’inci maddeleri ile bu Yönetmeliğe ekli “Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar” başlıklı (3) sayılı cetvelin;

“Kamu Konutları Kanunu uyarınca, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutların;

a) Isınma, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,

b) Aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerin, konutun yüzyirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,

c) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (a) fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde belirtilen asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakım korunması ve onarımı ile kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme ve konutun beş yılda bir boya ve üç yılda bir badana giderleri, ilgili kurum ve kuruluşça karşılanır.

…” hükmünün, yasal dayanağı olan 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun konutların işletme bakım ve onarımıyla ilgili 6’ncı maddesinin 01.08.1996 tarih ve 4160 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi ile yürürlükten kaldırılması nedeniyle, uygulama olanağı kalmamıştır.

- Rektöre eşya tahsisli konut tahsis edilir

Anılan Yönetmeliğin eki (3) sayılı Cetvelin 3’üncü fıkrasında, üniversite rektörleri, eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilecek makam ve rütbe sahipleri arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, ilgili yılda uygulanmakta olan ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 13’üncü maddesinin (e) bendi gereğince, Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek ve her yıl yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek görevi Maliye Bakanlığına verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak, 26.05.2005 tarih ve 25825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 294 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında bulunan kamu konutları ile ilgili olarak düzenleme yapılmıştır.

Anılan Tebliğin; “İŞLETME, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ” başlıklı 3’üncü bölümünde; konutta oturanlar tarafından karşılanacak giderler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanacak giderlere ilişkin esaslar düzenlenmiş olup, ekinde yer alan Ek:4 sayılı listede; konutlarda oturanlarca karşılanacak giderlere, Ek:5 sayılı listede ise kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak giderlere yer verilmiştir. Bu listeler, 01.02.2012 tarih ve 28191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 339 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile bu Tebliğin eki olan EK-1’de yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

Görüleceği üzere, 294 sayılı Tebliğ, yurt içi ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarının tespit edilmesine ilişkin hususları düzenlemektedir.

- Garaj ve kamelya yaptırılması bakım ve onarıma girmez

Ancak, Rektörlük konutuna garaj ve kamelya yaptırılması ile ilgili harcamalar, 294 sayılı Tebliğ ile düzenlenen “işletme, bakım ve onarım” harcamaları kapsamına girmemektedir. Zira, yapılan iş nitelik olarak bakım, onarım ve yenilemeden öte, Yapı İşleri ve Teknik İşler Daire Başkanlığının gözetiminde ihale mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen bir yapım işidir.

- Binayı boyatmak veya asansörün yanan ana kartını değiştirmek kapsama girer

Savunmalarda belirtildiği üzere, boyası eskiyen bir binayı yeniden boyatmak veya asansörün ana kartının yanması nedeniyle bu arızanın giderilmesi işlemleri, Tebliğ’de düzenlenen “işletme, bakım ve onarım” işlerine örnek olarak verilebilecekken, rapora konu edilen garaj ve kamelya yaptırılması işinin bu manada bir bakım, onarım veya yenileme işi olarak kabul edilmesi mümkün bulunmadığından, yapılan iş ve işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Rektörlük Konutuna garaj ve kamelya yaptırılması ve bunun bedelinin Üniversitenin bütçesinden karşılanması ile ilgili olarak;

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca … tarih ve … sayılı İlam’ın …’inci maddesine ilişkin hüküm dışı kaydının kaldırılmasına,

Mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı anlaşıldığından, …TL ödeme hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına,

Üye …’nun karşı oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur