,

PTT personeli İHS'ye geçmeye zorlanıyor

PTT A.Ş.'de 399 sayılı KHK'nın I ve II sayılı cetvellerine göre çalışmaya devam etmekte olan personel İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) statüsüne geçmeye zorlanıyor.

PTT personeli İHS'ye geçmeye zorlanıyor

PTT personelinin gazetememur.com'a gönderdiği açıklamayı yayınlıyoruz 

Sayın Gazetememur Ailesi! Bizler PTT bir KİT kuruluşu iken KPSS ile atanmış 399 SKHK’nin I ve II Sayılı Cetvellerine tabi Kamu Görevlileriyiz. PTT 23.05.2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6475 Sayılı kanun ile Anonim Şirkete dönüştürüldü. Bu kanunun Geçici 5. Maddesine istinaden de mevcut 399’lu personellerle çalışmasını sürdürürken, bu tarihten itibaren de 375 SKHK’nin Ek-27. Maddesine göre İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel istihdam etti. Yine 6475 sayılı kanunun Personel Statüsü Değişikliğinin düzenleyen Geçici 6. Maddesine göre de mevcut 399’a tabi personellerden isteyen, 375 SKHK’nin Ek-27. Maddesinde anılan İdari Hizmet Sözleşmeli Personel statüsüne geçti.

- İHS'liler, kamu personelinin disiplin ve sicil amiri yapıldı

Bu geçişi yapanlar ise 399’da ki unvanlarına (Memur, Dağıtıcı, Şoför vs.) bakılmaksızın sadece hizmet yılı şart koşularak ekseriyetle en düşük unvan olan Müdürlük ile en yüksek unvan olan Daire Başkanlığına atandılar. Bu idari kademede ki yöneticiler aynı zamanda 399 SKHK’ye tabi olan bizlere de Disiplin ve Sicil Amiri yapıldılar ve yapılmaya da devam ediliyor. 

- Görevde yükselmeye girenlere İHS'ye girerlerse atanabilecekleri söylendi

Bu arada Geçici 5. Maddede mevcut statümüzün ve mali ve özlük haklarımızın korunacağı teminat altına alındığı halde, bu yıl Şubat ayında yapılan Görevde Yükselme Sınavı sadece İHS’li statüye yönelik yapıldı. Biz 399’lularda bu sınava girip başarılı olduğumuz takdirde, İHS’ye geçmek şartıyla unvan yükselmesi yapabileceğimiz belirtildi. Velhasılı emsallerimiz diğer kurumlarda kendi statüsünde görevde yükselme sınavlarıyla Müdür dahi olurken, yaklaşık 10 bin civarında ki biz 399’lular 11 yıldır bu şirkette gayr-i yasal bir şekilde İHS’li idari, disiplin ve sicil amirlerimizin emrinde memur olarak çalışmaya mecbur edilmekteyiz.

1-) Oysa geçmişte PTT’nin KİT’e dönüştürüldüğü ilk yıllarda 308 sayılı KHK çıkarılmış, ancak Anayasa’nın Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hükümler, 1. Genel İlkeler, 128. Maddesinde ki: “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür." İbaresi gereği bu KHK iptal edilmişti. Çünkü 308 sayılı KHK ile “KİT'lerde hizmetlerin işçiler dışında yalnız sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi” öngörülmüştü. Bunun üzerine meydana gelen yasal boşluğun doldurulması amacıyla, Bakanlar Kurulu'nca 22.1.1990 tarihinde 399 sayılı 'Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" kabul edilmiş ve 29.1.1990 tarih 20417 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. 3. Maddesinde ise İstihdam Şekilleri şu şekilde düzeltilmişti: a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetler, memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür. b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile kadro unvanları ekli I sayılı cetvelde gösterilen diğer personel eliyle gördürülür, denmişti. Öte yandan, 11.4.1990 tarih. 20489 sayılı resmi Gazete'de yayınlanan 418 sayılı KHK'nin 40. maddesi ile özelleştirme kapsamına alınan KİT'ler için değişik bir personel rejimi esası getirilmiş, 399 sayılı KHK'nin bazı maddeleri Anayasa'ya aykırı bulunarak, Anayasa Mahkemesinin 13.8.1991 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 4.4.1991 tarih, 1990/12 Esas, 1991/7 Karar Sayısı ile kararın yayın tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmişti. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak, 399 sayılı KHK'nin ilgili maddelerini düzenleyen 3771 sayılı kanun 11.2.1992 tarih. 21139 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu kanunla. 1 sayılı cetvelde unvanları sayılan personel hakkında, 399 sayılı KHK'de belirtilen hükümler dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmişti. Yani özetle; Anayasanın 128. Maddesinin “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” hükmü gereği İdareci (Müdür ve üstü) pozisyonunda ki Disiplin ve Sicil Amirlerinin kadrolu devlet memuru olması gerektiği belirtiliyordu. Şimdi günümüze dönecek olursak tam da bu durumda PTT bir Kamu Tüzel Kişisiyse (sermayesinin tamamı hazineye ait olup bir kamu tüzel kişisidir ve bu yönde Danıştay 2. Daire Başkanlığının 2017/376 E, 2020/1306 K. İle PTT’nin hukuki yapısıyla ilgili vermiş olduğu bir kararı var) Anayasanın 128. maddesine göre asli ve sürekli görevleri yürüten kadrolu memurlar ve diğer kamu görevlileri nerede? Yok, PTT bir Kamu Tüzel Kişisi değilse, zaten 375 SKHK’nin Ek-27. Maddesine göre istihdam edilen İHS'li personellerin asli unsur olduğu bir şirkette, 399 SKHK'ye tabi personellerin bu şirkette istihdam edilmesi ne derece doğru yâda bu şirket personelleri 399'luların sicil ve disiplin amirleri olabilir mi? 

2-) PTT Anonim Şirket olduktan sonra unvan karşılığında statü değiştirerek 375 SKHK’nin Ek-27. Maddesine göre İHS'li olanlardan aynı zamanda 5510 öncesi olanların kesenekleri Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapıla geldi. Ta ki 30.10.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Esas Sayı: 2020/5, Karar Sayısı: 2022/115, Karar Tarihi: 13.10.2022, Anayasa Mahkemesi Kararına istinaden Torba Kanuna eklenen 76. Madde de “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.” Denilmiştir. Geçici Madde 44’te ise “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ek 26 nci ve ek 27 nci maddeler kapsamında istihdam edilenlerden 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilir ve bunlar emeklilik hakları bakımından emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. Bunlardan bir ay içinde kurumlarına başvuruda bulunmayanlar söz konusu bir aylık sürenin sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır." Denilmiştir.
Yukarıda zikredildiği üzere PTT Anonim Şirket olduktan sonra 375 SKHK’nin Ek-27. Maddesine göre İdari Hizmet Sözleşmeli Personel istihdam ettiğine dayanak oluşturan düzenlemeler ise şu şekildedir:
19.11.2019 Tarih Ve 30953 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin, Dayanak Başlıklı 2. Maddesi: (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, 27/6/1989 tarihli ve "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi" ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 391 inci maddesine(*) dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Başlıklı 3. Maddesi: (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; j) Personel: "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi kapsamında PTT’de idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilenleri", İfade eder. İstihdam başlıklı 8. Maddesi: (1) "PTT personeli, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci maddesine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir."
(*): 15.07.2019 Tarih Ve 30479 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yirmisekizinci Bölümünde yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Sözleşmeli personel başlıklı 391. Maddesi: (1) "PTT personeli, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddelerine göre istihdam edilir."

Mevzuat gayet açık ve PTT’de İdari Hizmet Sözleşmeli statüye geçerek Müdür ve üstü unvanlara atanan ve Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan yönetici kademesinde ki personellerin 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren keseneklerinin 5510 sayılı kanuna göre yapılması gerektiği yönünde ki Torba Kanuna uyulmamaktadır. Hala Şubat ve Mart ayı maaşlarında ki kesenekleri Emekli Sandığı hükümlerine göre yapılmaktadır. PTT’de ki bu personellerden Torba Kanuna göre dilekçeleri, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren bir ay içerisinde alınması gerekirken, sürenin bitimine bir hafta kala kerhen bu dilekçeler toplanmış, bu kanun maddesi PTT’dekileri kapsamıyor, adına da tedbir amaçlı denilerek dilekçeler alınmış, işleme konulmayarak dosyalarında saklandığı söylenmiştir. Oysa Torba Kanunun bu konuda ki hükümleri gayet açık ve PTT'de ki 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine tabi olacak şekilde statü değiştiren İHS’li yöneticileri de (Müdür ve üstü unvandakileri de) kapsamaktayken alınan dilekçelerin gereğinin yapılmayarak bu konuda ayak sürümeleri ve iki aydır keseneklerini hala Emekli Sandığı Kanununa göre yapmaları yasaya aykırı bir uygulama değil midir? Gazetememur Ailesinden, mevzunun netliğe kavuşması için manşetten tüm bu konuları ilgili kurum ve kuruluşlara sormasını hassaten rica ediyoruz. Ki 399’luların 11 yıldır oluşan tüm mağduriyetleri de son bulsun istiyoruz. Yoksa başka türlü yetkililere sesimizi duyuramıyoruz. Çünkü, maalesef üyesi olduğumuz sendikalar şirketin ve kendilerinin çıkarına olduğundan ötürü buna fazlasıyla engel oluyorlar. Selam ve saygılarımızla…

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler