,

Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu Hakem Kurulu Kararına Hangi Şerhi Düştü?

7 Dönem Toplu Sözleşmedi Uyuşmazlığa ilişkin Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 31/8/2023 Tarihli ve 2023/1 Sayılı Kararı yayımlandı. Karara Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu şerh düştü

Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu Hakem Kurulu Kararına Hangi Şerhi Düştü?

7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE “UZLAŞILAMAYAN VE KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU BAŞVURUSUNA KONU EDİLEN” KONULARA İLİŞKİN ŞERHLİ KARŞI OY GEREKÇELERİM;

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında kamu görevlilerinin 01.01.2024 ve 31.12.2025 yıllarında yararlanacağı hakları belirlemek üzere yapılan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle ilgili olarak, kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren hükümler çerçevesinde yetkili Konfederasyon tarafından sunulan itiraz dilekçesindeki “Uzlaşılamayan ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başvurusuna Konu Edilen” ve oylama sonucu reddedilen konulara ilişkin şerhli karşı oy gerekçelerime ilişkin açıklamalarım aşağıdadır.

A. Süreç ile ilgili bilgilendirme;

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında kamu görevlilerinin 01.01.2024 ve 31.12.2025 yıllarında yararlanacağı hakları belirlemek üzere yapılan 7. Dönem Toplu Sözleşme ilişkin olarak 01 Ağustos 2023-22 Ağustos 2023 tarihleri arasında 11 Hizmet Koluna ilişkin ve Kamu Görevlilerinin Geneline ilişkin müzakereler gerçekleştirilmiştir. 22 Ağustos 2023 tarihinde 11 Hizmet Kolu ile ilgili maddelerde mutabakat sağlanmış, Genel Toplu Sözleşme tekliflerine ilişkin Kamu İşveren Heyeti Başkam ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkam arasında toplu sözleşme imzalanamaması nedeniyle Toplantı Tutanağı imzalanmıştır. 25 Ağustos 2023 tarihinde kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme bölümüne yönelik “Uzlaşılan” maddelerin lehe genişletilmesi kaydıyla, “uzlaşılamayan” tekliflerin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından bağıtlanmasına yönelik Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkam Sn. Ali YALÇIN tarafından talepte bulunulmuştur.

Kamu görevlilerinin geneline yönelik yetkili Konfederasyon ve Hizmet kollarındaki yetkili sendikalar, toplu görüşmeye esas teşkil eden görüşmede görüşülecek konuları Kamu İşveren Heyeti ile kurulan komisyonda 4 ana başlık altında topladıklarım belirtmişlerdir. Kurulan komisyonlarca 2 Ağustos 2023-8-Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan toplantılarda A grubu önerileri kapsayan ilk ana başlıkta 6. Dönem Toplu Sözleşme Yer Alan ve 7. Dönem Toplu Sözleşmede Aynen Korunması Önerilen Teklifler, B grubu önerilerini kapsayan ikinci ana başlıkta 6. Dönem Toplu Sözleşme Yer Alan ve 6. Dönem Toplu

Sözleşmede Revize Edilmesi Önerilen Teklifler, C grubu önerilerini kapsayan üçüncü başlıkta niteliği itibarıyla Hizmet Kolu/Genel Toplu Sözleşme Kapsamında Görüşülebilecek Yeni Teklifler, D grubu önerilerini kapsayan dördüncü başlıkta ise Niteliği İtibarıyla Hizmet Kolu/ Genel Toplu Kapsamında Görüşülebileceği Konusunda Uzlaşılamayan Teklifler olduğu belirtilmiştir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu görüşmeleri 26 Ağustos 2023 tarihinde T.C. Sayıştay Başkanlığında başlamış ve 31 Ağustos 2023 tarihinde sona ermiştir.

•   26 Ağustos 2023 tarihinde (görüşmelerin 1. günü) Hakem Kurulu’nun çalışma usulü ve esasları belirlendikten sonra, görüşmelerin 2. günü olan 27.08.2023 tarihinde Kamu İşveren Heyeti Başkanı ya da temsilcisi ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkam veya temsilcisinin dinlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

• 27.08.2023 tarihinde (görüşmelerin 2. günü) Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti temsilcisi olarak Memur-Sen Toplu Sözleşme ve Mevzuattan Sorumlu olan Genel Başkan Yardımcısı Sn. Hacı Bayram TONBUL, Kamu İşveren Heyeti Temsilcisi olarak da Çalışma Genel Müdürü Sn. Sadettin AKYIL tarafından toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin süreç ve içerik hakkında paylaşımlarda bulundu, bilgilendirme yapıldı. Soru ve cevap süreci ile sunumlar tamamlandı. Daha sonra üzerinde uzlaşılan maddeler başlıklar halinde, üzerinde uzlaşılamayan maddeler ise içerikleri ile okundu ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu başvurunun geneli kapsamında bilgilendirilmiş oldu.

•    28.08.2023 tarihinde (görüşmelerin 3. günü), Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Sn. Ali YALÇIN tarafından imza ve kayıt altına alman Toplantı Tutanağı’nda uzlaşılmadığı belirtilen maddelerin görüşülmesi gerçekleştirildi. Her bir teklif ayrı ayrı okundu, Konfederasyonların belirlediği üyeler tarafından ilgili tekliflerin doğruluğu, güncel ekonomik ve sosyal gerçeklere uygunluğu, kabul edilmesi ile ilgili diğer hususlar gerekçeleri ile ortaya kondu ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ayrıntılı olarak bilgilendirildi, karşılıklı müzakereler yapıldı.

•  29.08.2023 tarihinde (görüşmelerin 4. günü) ilk olarak Hakem Kurulu’na sunulan dilekçede yer alan ve Komisyon Raporu’nun D gurubunda (Toplu Sözleşme Kapsamında Görüşülmesi Konusunda Uzlaşılamayan Teklifler başlığı altında) yer alan hükümlerin görüşülmesi ile ilgili oylama yapıldı, oy çokluğu ile görüşülmemesi kararı çıktı 29.08.2023 tarihinde (görüşmelerin 4. günü) ikinci olarak üzerinde uzlaşılamayan tekliflerden ilk 3 maddenin müzakeresi son güne bırakıldı. Bir önceki gün müzakerelerinin yapıldığı diğer teklif maddeleri ayrı ayrı okunarak oylandı. Oylama öncesinde Konfederasyonların belirlediği üyeler her bir madde ile ilgili teklifin kabul edilmesine ilişkin ayrıntılı gerekçelerini tekrar ortaya koymuş, daha sonra yapılan oylamada 5 teklif haricindeki teklifler oyçokluğu ile reddedildi. Sadece 5 teklif ile ilgili yeni madde yazımı söz konusu oldu.

31.08.2023 tarihinde (görüşmelerin 5. günü) üzerinde uzlaşılamayan tekliflerden ilk 3 maddenin müzakere süreci gerçekleşti. İlk olarak yetkili konfederasyonun teklifi müzakere edildi. Konfederasyonların belirlediği üyeler tekliflerin kabul edilmesine ilişkin ayrıntılı gerekçelerini tekrar ortaya koydu, akabinde yapılan oylamada teklifler oyçokluğu ile reddedildi.

B.  Şerhli Karşı Oy Gerekçelerim;

1. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na sunulan dilekçede ve Komisyon Raporu’nun D gurubunda (Toplu Sözleşme Kapsamında Görüşülmesi Konusunda Uzlaşılamayan Teklifler başlığı altında) yer alan hükümlerin görüşülmesi ile ilgili oylama yapılmış, oy çokluğu ile bu hükümlerin görüşülmemesi kararı çıkmıştır. Dolayısıyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından bu hükümlerin görüşülmesine imkân ve fırsat tanınmamıştır.

Halbuki bu teklifler içerisinde kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren çok önemli tekliflerin olduğu, özellikle bu tekliflerin birçoğunun sahada kamu görevlilerinin sorunları arasında önemli bir paya sahip olduğu ve bu sorunların çözümüne yönelik ivedilikle düzenlemelerin yapılmasının kamu hizmet sunumunda etkinliği ve kalitenin artmasına katkı sunacağını belirtmek isterim. Bu öneriler başlıklar halinde aşağıdaki şekilde gösterilebilir;

-  Doğum yardımı ödeneği

-   Maaş/gelir kaybı tazmini/ gelir vergisinin %15’ini aşan kısmının kamu işverenince ödenmesi

-    Emekli kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları

-  Bazı sözleşmeli personelin emeklilik sınırlamasının kaldırılması

-   Sosyal yardımların kapsamı

-  Bakım yükümlülüğü kapsamında sağlanacak haklar

-  Mobbing

-  Geçici görevlendirmede isteğe bağlılık

- Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin mali haklarının yeniden belirlenmesi

-  Dinlenme hakkı ve izinler

- Emekliye ayrılanlara görev silahının tevdi edilmesi ve harçtan muafiyet

- Araçlara kasko yapılması

-  Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları

-  Koruma güvenlik memurlarının çalışma hakkı ve diğer hususlar

-  Kamu görevlilerinin anayasal haklarını kullanması ve teminat altına alınması

-   Ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis, tedavi ile protez giderleri

-  Sosyal faaliyetlerde yardımcı olma, yazlık ve kışlık sosyal tesislerden yararlanma

-  Komisyonlarda sendika temsilcisinin bulundurulması

-  Sözleşmeli iken kadroya geçirilen personelin emeklilik hakları

-  Vardiya Tazminatı

-   Emeklilik hakları, ikramiye ve maaşı

-  Ara rejim dönemi mağdurlarının kayıplarının tazmini

399 sayılı KHK’ya tabi kamu görevlilerinin ücretlerinin belirlenmesi ve diğer haklarına ilişkin hükümler

-  Bazı unvanlara ve kadrolara ilişkin haklar

- Kalkınmada öncelikli yörelerde geçen çalışma süreleri ile disiplin cezası almaksızın geçirilen süreler için ilave bir kademe verilmesi

- Disiplin cezalarına bağlı olarak mali ve sosyal haklarda kesinti

- Ödüllendirme esasları ve ödül tutan

-  Anayasal hakları kullanmada kamu görevlilerine özgü teminatlar

-  Yarım zamanlı çalışma hakkından fiilen yararlanma imkanı

-  En düşük emekli aylığının artırılması

-  Memur kadrolarına geçirilen sözleşmeli personelin yer değişikliği

-   Disiplin cezası affı

-  Mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdamına ilişkin çalışma

-  Yetkili konfederasyon/sendika ile ek protokol

-   28/11/2022 tarihinden sonra göreve başlayan sözleşmeli personelin durumu

-   Mesleki mesuliyet sigortası

-  Sekiz yıla bir kademe uygulaması

-  Pozitif ayrımcılık kapsamında sağlanacak haklar

2.  6. Dönem toplu sözleşmede yer alan ve 7. Dönem toplu sözleşmede revize edilmesi önerilen teklifler’den “Kamu görevlilerinin mali haklarındaki artışlar” ile ilgili Maddedeki zam oranlarına ilişkin yetkili konfederasyonun yazılı önerisinin 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle, 2025 yılı için ise 6’şar aylık dönemler itibariyle olduğu görülmektedir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunda, Konfederasyonların belirlediği üyeler tarafından yapılan açıklamalarda 2024 yılındaki üçer aylık tekliflerin gerekçesinin yüksek enflasyonun olumsuz etkisinden kamu görevlilerinin ve emeklilerin korunmasının amaçlandığı belirtilmiştir. 2025 yılında ise bu tekliflerin enflasyonun baskılanacağı beklentisi ile 6’şar aylık olarak öngörüldüğü belirtilmiştir.

Ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonun ve ekonomik şartların olumsuz etkilerinden kamu görevlilerini korumak amacıyla tekliflerin 3’er aylık dönemler ve 6’şar aylık dönemler itibariyle yapılmasının makul ve gerçekçi olduğunu belirtmek isterim.

Yetkili konfederasyon tarafından 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibariyle 25+10+15+10, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibariyle 15+15 artış teklifi ortaya konulmuştur. Ayrıca yetkili konfederasyon her iki yıl için de %10 oranında bir refah payı artışı beklentisini ifade etmiştir. Dolayısıyla teklifler 2024 yılı için toplam %70,2025 yılı için ise toplam %40 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özellikle Covid 19 pandemi süreci, Rusya-Ukrayna arasında ortaya çıkan savaş, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan ve 11 ilimizi ve milyonlarca vatandaşımızı etkileyen deprem dolayısıyla ülke ekonomimiz olumsuzluklarla karşılaşmıştır. Ancak 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Millet Vekili Genel Seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN önderliğinde ekonomimizin içinde bulunduğu bu olumsuzlukların giderilmesine ve Türkiye Yüzyılı inşasına yönelik adımlar atılmaya, daha önceki yıllarda olduğu gibi, çok önemli düzenlemeler yapılmaya ve eylem planları uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Başarılı bir şekilde bu uygulamalara da devam edilmektedir.

“Merkez Bankasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarı ile ekonomik kararlarda dikkate almayı gerektirmeyecek ölçüde düşük bir enflasyon oranı kastedilmektedir. ” Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanını 27 Temmuz 2023 tarihinde yaptığı açıklama ve değerlendirmelerde; 2023 yılsonu enflasyon oranının %58, 2024 yılsonu enflasyon oranının %33, gıda enflasyonunun da yıl sonunda yüzde 61,5 olacağını ve 2025 yılsonu enflasyon oranının %15 olarak gerçekleşeceğini belirtmiştir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine ilişkin “Türkiye Yüzyılı îçin Doğru Adımlar 2023 Seçim Beyannamesi”nde “Gerek harcamalar gerekse gelirler yönüyle enflasyondan olumsuz yönde etkilenen kesimleri desteklemeye devam” edileceği, “Çalışanlar ile emeklilerin satın alma güçlerinin korunmasına yönelik adımlar atmaya devam ” edileceği ve “Enflasyonun dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkisini giderecek politikalara hız kazandırılacağı ” belirtilmektedir.

Ancak enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki olumsuz etkisini giderecek politikaların başında en az enflasyon kadar, hatta enflasyon oranı üzerinde bir oranda maaş artışı yapılması gelmektedir. Bu anlamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna sunulan 2024 yılı için toplam %25, 2025 yıh için ise toplam 11 oranının

Merkez Bankasının öngörüsü ile bağdaşmadığını, enflasyonun altında kaldığını, mevcut ekonomik ve mali koşulları yansıtmadığını, kamu görevlileri ve kamu görevlisi emeklilerinin enflasyona ezdirilmemesi ve büyüyen ekonomik refahtan pay alabilmesini sağlayacak adil, hakkaniyetli ve yeterli bir teklif olmadığını, bu oranların en azından Merkez Bankası öngörüsü çerçevesinde yükseltilmesi gerektiğini belirtmek isterim.

“Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar 2023 Seçim Beyannamesinde “Memurların, işçilerin ve emeklilerin aylıklarına 2023 ve 2024 yıllarında enflasyonun üzerinde en az büyüme oranında refah payı artışı” verileceği “Gerek harcamalar gerekse gelirler yönüyle enflasyondan olumsuz yönde etkilenen kesimleri desteklemeye devam ” edileceği beyan edilmektedir.

Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından 2023 Ocak dönemi ile 2023 Temmuz döneminde kamu çalışanları ile emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yapılan ilave refah artışına benzer şekilde, enflasyonun yıkıcı etkisinin azaltılması bağlamında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun görüşmeleri sonucunda kurulun kamu görevlileri ve kamu görevlileri emeklilerinin aylıklarına 2023 ve 2024 yıllarında, enflasyonun üzerinde, en az büyüme oranında, bir refah payı artışını öngörmesi gerektiğini ancak böyle bir düzenlemenin yapılmadığını da belirtmek isterim.

3. Günümüzde kamu görevlileri ve kamu görevlileri emeklilerinin refah düzeyini olumsuz etkileyen unsurların başına yüksek oranlarda gerçekleşen kira artışları gelmektedir. Yüksek kira giderlerinin maaşlarının çok büyük bir kısmım oluşturduğundan dolayı özellikle büyükşehirlerdeki kamu görevlileri artık bu şehirlerde yaşayamaz, dolayısı ile verimli bir şekilde çalışamaz duruma gelmiştir. Yüksek kiralar da sunulan kamu hizmetinin niteliğini olumsuz etkileyen önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamada kira artışları ve konut fiyatlarıyla ilgili, “fahiş kira artışı ve konut fiyatlarının yüksekliğine” değinmiştir. Benzer bir değerlendirme ve kamu görevlilerine kira yardımı yapılacağı açıklaması o dönem Dışişleri Bakanlığı görevinde olan Mevlüt Çavuşoğlu tarafından da yapılmıştır.

Yetkili konfederasyon tarafından sunulan teklifteki “Kamu görevlilerine kira yardımı” Kamu Görevlileri Hakem Kurulu görüşmelerinde diğer konular gibi üzerinde durulan konulardan biri olmuştur. Ancak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu görüşmeleri sonucunda bu madde de oy çokluğu ile reddedilmiştir. Bu anlamda özellikle büyükşehirlerde görev yapan kamu görevlileri başta olmak üzere kamu görevlilerine kira yardımı ile ilgili en kısa sürede bir düzenleme yapılmasının gerekliliği açıktır, yapılacak bu düzenlemenin kamu görevlilerinin refahını arttıracak önemli bir gelişme olacağını da belirtmek isterim.

“Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar 2023 Seçim Beyannamesinde “Gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine kararlılıkla devam edeceğiz. ” denmektedir.

Bu anlamda kamu görevlilerine yönelik olarak lojman veya sosyal konut projelerinin yapılması gerekliliğini dolayısıyla bu politikanın da bu sorunu çözmede etkili olacağını belirtmek isterim. Yapılacak bu ödemelerin maktu/parasal artışlar şeklinde olmaması kamu görevlilerinin enflasyon karşısında ezilmemesi için ödemelerin gösterge rakamına bağlanmasına veya yeniden değerleme oranını kadar artırılarak uygulanmasının gerçekçi ve hakkaniyetli olacağını belirtmek isterim.

4. Yetkili konfederasyon tarafından sunulan tekliflerdeki “Doğum yardımı ödeneği, Ölüm yardımı ödeneği, Evlenme yardımı ödeneği, Fazla çalışma ücret tutarı vb. diğer teklifler” ile ilgili hükümler değerlendirmeler sonucunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından oyçokluğu ile reddedilmiştir.

Bu konulara ilişkin hali hazırda ödenen parasal tutarlar güncel ekonomik ve sosyal gelişmeleri kavramaktan oldukça uzaktır. Özellikle yüksek enflasyonist ortamlarda bu tutarların anlamı kalmamaktadır/kalmamıştır.

5. Yetkili konfederasyon tarafından sunulan tekliflerdeki “Kamu görevlilerinden alınabilecek yiyecek yardımı tutan, Yemek servisi ve yemek yardımı ödeneği” ile ilgili teklifler değerlendirmiş, ilgili tutarların güncel ekonomik koşulları yansıtmadığı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından oybirliği ile kabul edilmiş ve bu konularda düzenleme çalışmalarının yapılması ile ilgili karar yazılmıştır.

Alınan bu karar yerinde bir karardır. Bu konunun en kısa sürede çözülmesine yönelik çalışmaların başlayarak sonuçlandırılmasının kamu görevlilerinin refahına ve kaliteli bir kamu hizmet sunumuna katkı yapacağını belirtmek isterim.

6.  Kamuda eşit işe eşit ücret ilkesi gereğince yetkili konfederasyon tarafından sunulan bazı değişiklik önerileri de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından oyçokluğu ile reddedilmiştir. Kamu kuramlarında farklı ad ve unvanlarda çalışan ancak aynı birimde aynı işi yapan kişiler arasında özlük hakları bağlamında iş barışını bozan durumların söz konusu olduğu Hakem Kurulu üyelerince belirtilmiştir. Bunun yanı sıra bazı mesleklerde ast’m üst’ünden düşük maaş alması gibi durumların var olduğu da ayrıca belirtilmiştir.

Bu olumsuzluklar giderilmediği taktirde iş barışı bozulmakta ve kamu hizmet sunum kalitesi düşmektedir. Kamuda eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanabilmesi için kamu personel yönetiminin toptancı bir yaklaşımla ele alınarak düzenlenmesi, ara düzenlemelerden mümkün olduğunca kaçınılması ve en kısa zamanda kurumlarda çalışma barışının sağlanmasına yönelik adımların atılması önem arz etmektedir.

7. Yetkili konfederasyon tarafından sunulan tekliflerdeki “Teknik hizmetler sınıfında yer alan personelin özel hizmet tazminatı, Teknik personelin arazi tazminatı, Müdürlere ve bazı kamu görevlilerine makam ve görev tazminatı, Teknik sorumluluk ilave ödemesi vb.” hükümlerle ilgili iyileştirme önerileri de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından oyçokluğu ile reddedilmiştir. Bu iyileştirmelerin yapılmasının da önemli olduğunu belirtmek isterim.

8. Yetkili konfederasyon tarafından sunulan tekliflerdeki “Deprem bölgesinde çalışan personele ödül verilmesi, Deprem tazminatının ödenmesi ve kapsamının genişletilmesi” Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından oyçokluğu ile reddedilmiştir.

06.02.2023 tarihinde meydana gelen “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan ve 11 ilimizi ve milyonlarca vatandaşımızı etkileyen depremin ortaya çıkardığı yıkımın giderilmesi ve ilgili illerin imarı için çalışan, o bölgelerdeki kamu hizmetlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için emek harcayan kamu personelinin özlük haklarında iyileştirilmeler yapılması ve kamu personelin o illerde görev yapmasının teşvikine, görev yapanların da motivasyonuna yönelik uygulamalar önemlilik arz etmektedir.

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile deprem tazminatımn 6 ay süre ile uygulanması öngörülmüştür. 06.02.2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremin etkilediği alan ve büyüklüğü dikkate alındığında bu illerin yeniden imarının 6 ay içinde yapılmasının mümkün olmadığı, bu anlamda 6 aylık sürenin uzatılması gerekliliği açıktır. Bu düzenlemelerin yapılmasının ilgili illerin ekonomik ve sosyal anlamda imarının daha kısa sürede sağlanmasına katkı yapacak unsurlardan biri olduğunu belirtmek isterim.

9. Daha önceki sözleşmelerde yapılan birçok iyileştirmelerdeki gibi 7. Dönem toplu sözleşmede de yapılan bazı iyileştirmeler “maktu/parasal miktar artışı” olarak yapılmıştır/yapılmaktadır. Ancak bu maktu artışlar güncel ekonomik ve sosyal gelişmeleri kavramaktan çok uzaktır. Özellikle yüksek enflasyonist ortamlarda bu “maktu/parasal miktar artışı”mn anlamı kalmamaktadır.

Yılı bütçesi döneminde ve bundan sonraki dönemlerde kamu görevlileri ve kamu görevlisi emeklilerine yapılacak ödemelerin bazılarındaki maktu artışlar/parasal miktar artışları yerine kamu görevlileri ve kamu görevlisi emeklilerinin enflasyon karşısında ezilmemesi için ödemelerin gösterge rakamına bağlanmasına veya yeniden değerleme oranını kadar artırılarak uygulanmasının gerçekçi ve hakkaniyetli olacağını belirtmek isterim.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler