,

OHAL Komisyonunun görevleri devrediliyor

TBMM'ye sevk edilen Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile görev süresi sona eren OHAL Komisyonunun görevleri çeşitli kurumlara dağıtıldı

OHAL Komisyonunun görevleri devrediliyor

Ak Parti milletvekilleri TBMM'ye 14 maddelik bir torba kanun sundu. Kanunun 10. maddesi OHAL Komisyonuna ilişkindir. 

OHAL Komisyonunun görev süresi sona ermekte olup, Komisyon kapatılmaktadır. Komisyon kapatılırken görevleri ilgili kamu kurumlarına devredilmektedir.

İşte Kanun teklifinin Genel gerekçesinin ilgili bölümü, madde gerekçeleri ve 10. maddesi.. 

GENEL GEREKÇE

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin sona ermesinden sonra Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Kanun Teklifi ile,
Kamu üniversitesi sağlık hizmeti sunucularında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ile geri ödeme birimi olan SGK’nın sağlık hizmeti sunucularının cari dönemde finansal ihtiyaçlarını sağlayan Kurum olmaktan çıkartılması,

Prim ödeme yükümlüsü olanların yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen genel sağlık sigortalılarının, kamuya olan borç yüklerinin hafifletilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması,

Sendikal algının güçlendirilmesi ve sendika üyeliğinin desteklenmesi amacıyla kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde ikisinden daha az üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikaları üyelerine toplu sözleşme desteği, yüzde ikisinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikaları üyelerine ise toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi ile buna ilişkin geçiş sürecinin düzenlenmesi,
amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 10- Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin sona ermesinden sonra Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda görevli kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair usul ve esasların belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Komisyonun kurulması hakkında, 23 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile düzenleme yapılmıştır. Komisyonun görev süresi, Kanunun 3 üncü maddesinde “Komisyon, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapar. Cumhurbaşkanı, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilir.” şeklinde hükme bağlanmıştır.

Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, emekli personelin rütbesinin alınması, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurular hakkında ret, kabul ve ön İncelemeden ret şeklinde karar vermektedir. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon beş yıllık sürede 127 binden fazla başvurunun tamamı hakkında karar vermiştir.

Görev süresi sona ermesinden sonra Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemler; maddede belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümler uyarınca yerine getirilecektir.

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 10-1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Komisyonun görev süresi sonrasına dair işlemler
GEÇİCİ MADDE 5 -
(1) Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile belirlenen Komisyonun görev süresinin sona ermesinden sonra Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen Komisyonun görevlerine ilişkin iş ve işlemler, bilgi ve belge talepleri ile sair yazışmalar;
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi işlemleri için ilgilinin son görev yaptığı kurum veya kuruluş,
b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi işlemi için Milli Eğitim Bakanlığı,
c) Emekli personelin rütbelerinin alınması işlemi için ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı,
ç) Kapatılan demekler için İçişleri Bakanlığı,
d) Kapatılan vakıflar için Vakıflar Genel Müdürlüğü,
e) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
f)  Kapatılan özel sağlık kuruluşları için Sağlık Bakanlığı,
g) Kapatılan özel öğretim kurumlan, özel öğrenci yurtları, vakıf yükseköğretim kurumlan için Milli Eğitim Bakanlığı,
ğ) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşları için Radyo ve Televizyon Üst Kumlu, h) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajansları için İletişim Başkanlığı,
ı) Diğer işlemler için ilgili kurum veya kuruluş, tarafından yürütülür.

(2) Görev süresinin sona ermesinden sonra Komisyonun görevleri kapsamındaki hususlarda; verilecek karar ve diğer işlemler, birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümler uyarınca yürütülür. Mahkeme kararları üzerine yapılacak işlemler ve verilecek kararlarda da aynı hükümler uygulanır.

(3) Komisyonun görev süresinin sona ermesine dair iş ve işlemler Cumhurbaşkanlığı tarafından yerine getirilir.”

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler