,

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 22/11/2000 tarihli ve 24238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

Eki için tıklayınız.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler