,

Memur sendikaları üye sayıları tespit ediliyor

Kamu kurumları memur sendikalarının üye sayılarını tespit etmek için bu hafta toplantı yapacak

Memur sendikaları üye sayıları tespit ediliyor

Her yıl, Mayıs ayı içerisinde, 15 Mayıs temel alınarak memur sendikaları üye tespiti yapılmaktadır.

Kamu kurumları 15 Mayısı takip eden bu hafta içerisinde, sendikalarla toplantı yapacak. 15 Mayıs 2022 tarihi itibariyle üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir listenin esas alınacak.

Üyelikten çekilmelerde ise Üyelikten çekilme formlarının kurum evrak kayıt tarihi 14 Nisan 2022 tarihine kadar olanlar dikkate alınacak.

İşte Sağlık Bakanlığının resmi yazısı:

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 88642023
Konu : Sendika Üye Sayıları Tespit Çalışmaları

GÜNLÜDÜR

DAĞITIM YERLERİNE

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 30 uncu maddesi hükümleri uyarınca, her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ve bunların bağlı olduğu konfederasyonların belirlenmesi amacıyla, her yıl Mayıs ayı içerisinde kurumlarca üye tespit çalışması yapılarak, kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten ve kamu işvereni ile sendikalar tarafından imzalanan toplantı tutanağı formları Mayıs ayının son iş gününe kadar Bakanlığımız tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında 2022 yılı sağlık ve sosyal hizmetler kolunda en çok üyeye sahip sendika ve konfederasyonların belirlenmesi için mezkûr Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun işlem yapılması amacıyla, aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1- Her bir sağlık kuruluşunun (il sağlık müdürlüğü ve bağlı birimleri, eğitim ve araştırma hastanesi, devlet hastanesi vs.) kendi bünyesinde, tarafların kurum amiri, işyeri tahakkuk servisi yetkilisi ve kurumdaki sendika temsilcilerinin katılımı ile bir tespit toplantısı
düzenleyerek, sonucun tarafların imzaları ile birlikte yazımız ekinde bir örneği gönderilen tutanak şeklinde il sağlık müdürlüklerine bildirilmesi,

2- İl sağlık müdürlüklerinde yapılacak tespite ilişkin toplantının 15 Mayıs 2022 tarihini takip eden iki iş günü içerisinde Müdürlüğünüzce belirlenen ve sendikalara bildirilen yer ve günde yapılması, anılan toplantıda il sağlık müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinden bildirilen tutanakların kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilcinin katılımıyla tek tutanak haline getirilmesi,

3- Sendika üye sayısı tespit tutanakları düzenlenirken; 15 Mayıs 2022 tarihi itibariyle üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir listenin esas alınması, maaş bordroları düzenlendikten sonra 15 Mayıs 2022 tarihine kadar kurumlara gelen üyelik formları için ek bordro düzenlenerek aidat kesintilerinin yapılması,

4- Üyelikten çekilme formlarının kurum evrak kayıt tarihi 14 Nisan 2022 tarihine kadar olanların (14 Nisan dahil) 15 Mayıs 2022 tarihi üyelikten çekildiği sendikaya aidat kesintisinin yapılmaması, üyelikten çekilme formları 15 Nisan (15 Nisan dahil) tarihinden sonra kayda giren personelin ise 15 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla üyelikten çekildiği sendikaya üye aidatı kesintisinin yapılması,

5- 09.11.2001 tarihli ve 24578 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesine eklenen “Kanunun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izne ayrılan profesyonel sendika ve şube yöneticileri, sendikaların üye sayılarının belirlendiği tutanaklarda değerlendirilmeye alınır.’’ hükmü gereği, sendikaların ve konfederasyonların genel merkez veya şubelerinde yönetim kurulu üyesi olup, ilgili Kanun gereği ücretsiz izinde bulunan personelin 15 Mayıs 2022 tarihli üye sayılarının belirlendiği tutanaklarda ilgilinin kadrosunun bulunduğu iş yerinde sayılması,

6- Toplantı tutanağı formunun “Tespit Yapılan Kurum Bilgileri” başlıklı bölümde yer alan “Kuruma bağlı iş yeri sayısı”nın; Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimleri ile tahakkuk işlemleri Müdürlüğünüzce yürütülen sağlık tesislerinin (il sağlık müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü, il ambulans komuta kontrol merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, toplum sağlığı merkezi, halk sağlığı laboratuvarı,sağlık evi vb) tek bir iş yeri olarak değerlendirilmesi, tahakkuk işlemleri kendilerince yürütülen sağlık tesislerinden eğitim ve araştırma hastanesi, devlet hastanesi, ağız ve diş sağlığı merkezi/hastanesi ve benzeri tesislerin ise ayrı ayrı iş yeri olarak değerlendirilerek toplamlarının yazılması,

7- Toplantı tutanağı formunun “4688 sayılı Kanuna Tabi Kamu Görevlisi Bilgisi” başlıklı bölümde yer alan “Toplam Kamu Görevlisi Sayısı” alanına iliniz kadro veya pozisyonlarında görev yapan tüm (işçi hariç) personel sayısının kadın-erkek ayrılarak toplamlarının da karşısına yazılması,

8- Ekte gönderilen toplantı tutanağı formunun formata uygun bir şekilde eksiksiz ve tam olarak doldurulması, formda tarafımızca doldurulan alanların kesinlikle değiştirilmemesi, üye tespit tutanağında ismi bulunan sendikalara ait üye sayılarının kadın-erkek ayrılarak toplamlarının da karşısına yazılması, üyesi olmayan sendikanın formdaki karşılığının boş bırakılarak sendika sıralamasının değiştirilmemesi ile aynen muhafaza edilmesi,

Bu itibarla, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda tanzim edilecek toplantı tutanağı formunun ve mevcut ise şerh tutanağının en geç 18 Mayıs 2022 tarihi mesai bitimine kadar öncelikle [email protected] mail adresine, aslının da Genel Müdürlüğümüze ivedilikle gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Dr. Mehmet KOCA
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:Toplantı Tutanağı Formu (2 sayfa)

DAĞITIM
Gereği :
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler