BIST 100 8.389,73 %0.66 Dolar 27,46 %0.12 Euro 29,07 %0.24 Altın Gram 1.625,62 %0.12 Brent Petrol 92,12 %-0.07 Bitcoin 28.248,99 %4.18
,

KİT'lerde sözleşmeli ve kapsam dışı personel ücretleri belirlendi

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personele Uygulanacak Taban ve Tavan Ücretlerin Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7551)

KİT'lerde sözleşmeli ve kapsam dışı personel ücretleri belirlendi

 Resmi Gazete'de, 399 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34'üncü, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31'inci ve 6107 sayılı Kanunun ilgili maddelerince yayımlanan karar, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9'uncu ve Ek 1. maddelerine tabi kuruluşlardaki kapsam dışı personeli, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kalan kuruluşlar ve bağlı ortaklıklarında çalışan kapsam dışı personeli, İller Bankası AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personeli, PTT AŞ yönetim ve denetim kurulu üyelerini, KİT ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerini, özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim ve tasfiye kurulu üyelerini kapsıyor.

Karara göre, kapsam dışı personel ile İller Bankası AŞ sözleşmeli personeline, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ile diğer adlar altında yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması hiçbir şekilde 2023 yılı ikinci altı ayından itibaren 19 bin 756 liradan düşük, BOTAŞ ve TPAO'da genel müdürler için 79 bin 584 liradan, diğer personel için 68 bin 478 liradan yüksek, İller Bankası AŞ'de genel müdürler için 71 bin 741 liradan, genel müdür yardımcıları için 66 bin 839 liradan, diğer personel için 57 bin 85 liradan yüksek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'de genel müdürler için 70 bin 699 liradan, diğer personel için 57 bin 925 liradan yüksek ve diğer kuruluşlarda ise genel müdürler için 58 bin 170 liradan diğer personel için 45 bin 119 liradan yüksek olmayacak.

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile İller Bankası AŞ yönetim kurulu üyelerine net 15 bin 661 lirayı, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilecek. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından ek ödeme yapılabilecek.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil KİT ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 15 bin 661 lira, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurul denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçü verilecek.

Bu karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenecek. Ayrıca, yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleriyle sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanlarında, 2024 yılından itibaren 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde kamu görevlilerinin geneline yönelik mali haklarda öngörülen artış oranı kadar artış yapılarak karar kapsamındaki ücret ve ücret taban ile tavanları her yıl için belirlenecek.

Kararla, bazı kurum ve kuruluşlarında görevli yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretlerin tespitine ilişkin 10 Nisan 2020 tarihli 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7551

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretlerin tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci ve 6107 sayılı Kanunun 9 uncu ve 12 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

2 Eylül 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

2/9/2023 TARİHLİ VE 7551 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, ikinci fıkrada belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 2023 ve devam eden yıllarda uygulanacak yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ücretleri, sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretler ile bu ücretlere altı aylık dönemlerde uygulanacak artış miktarlarının belirlenmesidir.
(2)    Bu Karar;
a)    22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarda görevli kapsam dışı personeli,
b)    399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlar ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı almanlar dâhil) çalışan kapsam dışı personeli,
c)    İller Bankası A.Ş. yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personeli,
ç) PTT A.Ş. yönetim ve denetim kurulu üyelerini,
d)    Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerini,
e)    Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı %50’nin üzerinde olan kuruluşlar dâhil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyelerini,
kapsar.

Dayanak
MADDE 2-(1) Bu Karar;
a)    18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci,
b)    399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü,
c)    26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 9 uncu ve 12 nci,
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bazı kamu kuruluşlarının 2023 yılı personel ücretleri
MADDE 3- (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlar ile söz konusu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dâhil) çalışan kapsam dışı personel ile İller Bankası A.Ş. sözleşmeli personeline; aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekâlet ücreti, avukatlık vekâlet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları hariç) brüt aylık ortalaması 2023 yılı ikinci altı ayından itibaren;
a)    Hiçbir şekilde 19.756 TL’den düşük,
b)    BOTAŞ ve TPAO’da; genel müdürler için 79.584 TL’den, diğer personel için 68.478 TL’den yüksek,
c)    İller Bankası A.Ş.’de; genel müdürler için 71.741 TL’den, genel müdür yardımcıları için 66.839 TL’den, diğer personel için 57.085 TL’den yüksek,
ç) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’de; genel müdürler için 70.699 TL’den, diğer personel için 57.925 TL’den yüksek,
d)    Diğer kuruluşlarda; genel müdürler için 58.170 TL’den, diğer personel için 45.119 TL’den yüksek,
olamaz.
(2)    Kuruluşlarda 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan/başmühendis ile uzak yol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yetkilidir.

Bazı kurum ve kuruluşlarda 2023 yılı yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik ücretleri
MADDE 4- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu üyelerine net 15.661 TL’yi, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4’ünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer ayhk ücret tutarını aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından ek ödeme yapılabilir.
(3)    Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı %50’nin üzerinde olan kuruluşlar dâhil kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 15.661 TL, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin 3/4’ü tutarında net ayhk ücret verilir. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer ayhk ücret tutarını aşmayacak şekilde ek ödeme yapılabilir.
(4)    Birinci ve ikinci fıkralarda geçen aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri (uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dâhil) ilgili kuruluş tarafından karşılanır.
(5)    Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde, bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü, huzur hakkı ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; ilgili fıkralarda belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alan üyeler için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar için 14 katının 3/4’ünü aşamaz.
(6)    Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen kuruluşların ortaklık ve iştiraklerinde ücret, prim, ikramiye, temettü, huzur hakkı ve sair adlarla dördüncü fıkrada belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.
(7)    Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen kuruluşların yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, kuruluş yönetim kurulunun muvafakati ile bu kuruluşların doğrudan ve dolaylı pay sahibi olduğu ortaklık ve iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil olunan kuruluşa ödenir.
(8)    Yönetim, denetim ve tasfiye kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin ücretleri her ayın onbeşinde peşin ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve ek ödemenin çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görevden ayrılma halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül eden tutarı geri alınır.
(9)    Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerden, başka bir iş veya yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürütmeleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ödemesi ve ek ödeme yapılmaz. Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile denetçiliğe vekâlet edilmesinde herhangi bir ödeme yapılmaz.
(10)    Kamu sermayeli banka ve borsalar ile bunların iştiraklerinin; sermayesi kısmen veya tamamen Hâzineye veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait olup özelleştirme neticesinde kamu payı %50’nin altına düşen Devlet iştiraklerinin; uydu yörünge pozisyonlarının haklarına sahip olan sermayesinin tamamı Hâzineye ait şirketin; yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara, yetkili organları veya esas sözleşmeleri uyarınca belirlenen ücretler ödenir.

Diğer ücretler
MADDE 5-(l) Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenir.
(2) Özelleştirme kapsam ve programına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, söz konusu personelin kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Kararda yer alan ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.

Ücretlerin belirlenmesi
MADDE 6- (1) Bu Karar kapsamındaki kuruluşlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan kapsam dışı personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dâhilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.
(2) Bu Karar kapsamında bulunan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanları 2023 yılı ikinci altı ayı için geçerli olacak şekilde belirlenmiştir.
(3) Bu Karar kapsamında bulunan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanlarında, 2024 yılından itibaren, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde kamu görevlilerinin geneline yönelik mali haklarda öngörülen artış oranı kadar artış yapılarak bu Karar kapsamındaki ücret ve ücret taban/tavanları her yıl için belirlenmiş olur.

Yürürlükten kaldırılan karar
MADDE 7- (1) Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretlerin tespitine ilişkin 10/4/2020 tarihli ve 2393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler