,

Kanun teklifine göre Doktorların emekli maaşları ne kadar artacak?

TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre doktorların emekli maaşı bin 600 lira ile 2 bin 199 lira arasında artacak

Kanun teklifine göre Doktorların emekli maaşları ne kadar artacak?

Sağlık personelinin merakla beklediği tasarı TBMM'ye sunuldu. Tasarıda doktorların emekli maaşını artıracak düzenlemede yer aldı.

Kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre 5434 sayılı Kanunun ek 84. maddesind eyer alan gösterge puanları uzman doktorlar için 9 bin, uzman olmayan doktorlar için ise 7 bin puan artırılmaktadır.

Üstünde değişiklik yapılan 5434 sayılı Kanunun ek 84. maddesi şu şekildedir:

"Ek Madde 84 - (Ek madde: 26.07.2018 - 7146 S.K/Madde 4)
Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının (26.000'e yükseltiliyor) , uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının (20.000'e yükseltiliyor) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

Birinci fıkra kapsamında yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.

Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.

Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz."

Kanun teklifinde yer alan maddeye göre doktorların emekli maaşı şu şekilde artacaktır?

Uzman Doktor

Gösterge puanı 9 bin puan artırılmaktadır.
= 9.000*0,235445
= 2.199 TL

Pratisyen Hekim

Gösterge puanı 7 bin yükseltilmektedir.
=7.000* 0,235445
=1.648 TL

2008 sonrası girişli doktorların emekli maaşı da artacak

Kanun teklifinde yer alan maddeye göre, emekli maaşını artıracak düzenlemeden 2008 sonrası girişli 5510'a tabi doktorlar da yararlanacak.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler