,

Kalkınma Ajansı personelinde aranan İngilizce şartı esnetildi

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı

Kalkınma Ajansı personelinde aranan İngilizce şartı esnetildi

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Genel sekreter olarak atanacaklarda İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde aranan şarta görevlendirme tarihi itibariyle sahip olmak yeterli sayıldı. Daha önceki hükümde yer alan "Görevlendirme tarihinden önceki 5 yıl içinde" şartı kaldırıldı.

İşte İngilizce şartına dair düzenleme:

KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye görevlendirme tarihi itibarıyla sahip olmak.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmelikte yer alan önceki düzenleme şu şekilde:

Genel sekreter için aranan özel şartlar ve genel sekreterin istihdamı

MADDE 8 – (1) Genel sekreter olarak istihdam edileceklerin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Ajansın faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak.

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

ç) Görevlendirme tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye görevlendirme tarihi itibarıyla sahip olmak.

(2) (Değişik:RG-11/12/2022-32040) Genel Sekreter Bakanlık tarafından görevlendirilir ve gerekli görüldüğünde Bakanlık tarafından resen görevden alınır.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler