,

İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav Yönetmeliği değişti

İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı

İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav Yönetmeliği değişti

İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı. Yönetmelikte yapılan değişikliklerin daha iyi görülebilmesi için karşılaştırma cetveli hazırladık

YENİ DÜZENLEME

ESKİ HALİ

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “amacı;” ibaresinden sonra gelmek üzere “icra başmüdürlerinin görevlendirilmesi,” ibaresi, “nakil,” ibaresinden sonra gelmek üzere “görevde yükselme ve unvan değişikliği” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik; icra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcıları ile icra kâtiplerini kapsar.

Haklarında özel düzenlemeler bulunan personele ilişkin hükümler saklıdır.”

 

Madde 1 – (Değişik: RG-19/11/2013-28826)

Bu Yönetmeliğin amacı; icra müdürleri ve icra müdür yardımcıları ile icra kâtiplerinin göreve atanmalarında aranacak şartları, tabi olacakları sınavları, görev bölgeleri ile buralardaki asgari hizmet süreleri, nakil, usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 2/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “Madde 2/A- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Başkanlık: İcra İşleri Dairesi Başkanlığını,

c) İcra Daireleri Başkanlığı: İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Bakanlık tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla kurulan icra daireleri başkanlığını,

ç) İcra Personeli: İcra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibini,

d) Komisyon: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarını,

e) Mahal: İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesi uyarınca bir veya birden fazla icra dairesinin kurulduğu yeri,

f) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan sınavı,

g) Sınav Birimi: Bakanlık tarafından icra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavını yapmak için yetki verilen komisyonları,

ğ) Sınav Kurulu: Bakanlık tarafından icra müdür ve icra müdür yardımcılığı sözlü sınavı ile icra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavını yapmak üzere oluşturulan kurulu,

h) Sözlü Sınav: Sınav kurulu veya sınav birimleri tarafından ilgilinin meslekî ve genel kültür bilgisini ölçmek ve mesleğin gerektirdiği kişisel nitelikleri haiz olup olmadığını tespit etmek için yapılan sözlü sınavı,

ı) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,

i) Uygulama Sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî becerinin değerlendirilmesi için yapılacak sınavı,

j) Yazılı Sınav: Bakanlık tarafından icra müdür ve yardımcılığına giriş için yaptırılacak sınavı,

ifade eder.”

 

Madde 2/A – (Ek: RG-19/11/2013-28826)

Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Komisyon: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarını,

Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan sınavı,

Sınav Birimi: Bakanlık tarafından icra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavını yapmak için yetki verilen komisyonları,

Sözlü Sınav: Bakanlık veya sınav birimleri tarafından ilgilinin meslekî ve genel kültür bilgisini ölçmek ve mesleğin gerektirdiği kişisel nitelikleri haiz olup olmadığını tespit etmek için yapılan sözlü sınavı,

Uygulama Sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî becerinin değerlendirilmesi için yapılacak sınavı,

Yazılı Sınav: Bakanlık tarafından icra müdür ve yardımcılığına giriş için yaptırılacak sınavı,

ifade eder.

 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,”

“c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında rapor düzenlenmiş ise raporda herhangi bir olumsuzluk bulunmaması,”

 

e) (Değişik:RG-11/8/2018-30506) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması,

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 3/A maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendinde yer alan “örgün” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (i) bendi ile ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“e) 7315 sayılı Kanun gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,”

“i) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için sınav kurulu veya sınav birimi tarafından çekilecek kura sonucu belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen metinden bilgisayarla; üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,”

“c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında rapor düzenlenmiş ise raporda herhangi bir olumsuzluk bulunmaması,”

“Birinci fıkranın (i) bendine göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması hâlinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça değerlendirmeye ilişkin kriterler belirlenebilir.”

 

Madde 3/A – (Ek: RG-19/11/2013-28826)

İcra kâtipliğine açıktan ilk defa veya naklen atanacaklarda;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Merkezi sınavda en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) (Değişik:RG-11/8/2018-30506) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak (Mülga ibare:RG-18/11/2015-29536) (…) ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazmak,

j) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda;

a) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Bakanlık merkez veya taşra kadrolarında fiilen en az bir yıl zabıt kâtibi olarak görev yapmış olmak,

b) Birinci fıkranın (ı), (i), (j) bentlerindeki şartları taşımak,

c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması,

gerekir.

 

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sunulabileceği gibi gerekli hallerde adaylara gönderilir” ibaresi “sunulur” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Başvurusu uygun görülenler için düzenlenecek sınava giriş ve kimlik belgeleri sınavı yapan kurum tarafından elektronik ortamda ilgililerin bilgisine sunulabileceği gibi gerekli hallerde adaylara gönderilir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yazılı sınavlar Bakanlığın sınav yapmaya yetkili resmî kurumlarla yapacağı protokol çerçevesinde yapılır. Bu protokolde yazılı sınavın usul ve esasları ile yeri ve tarihi belirlenir.

İcra kâtipliğine ilk defa açıktan veya naklen atanacaklar, merkezi sınavda başarılı olanlar arasından sınav kurulu veya birimi tarafından yapılacak uygulama sınavına ve sözlü sınava tabi tutulur. Unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama sınavına ve sözlü sınava tâbi tutulur.”

“Bakanlık uygulama sınavını ve sözlü sınavı oluşturacağı sınav kurulu aracılığıyla yapabileceği gibi uygulama sınavını sınav birimi, sözlü sınavı ise sınav kurulu aracılığıyla da yapabilir.”

 

Madde 7 – (Değişik:RG-18/11/2015-29536)  

İcra müdür ve yardımcılığına atanmak isteyenler yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur.

İcra kâtipleri arasından icra müdür ve yardımcılığına geçişler için kendi aralarında ayrı bir yazılı sınav yapılabilir.

Yazılı sınavlar Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi diğer resmi kurumlara da yaptırılabilir. Yazılı sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruma yaptırılması halinde yeri ve tarihi ile usul ve esaslarına ilişkin hususlar, Bakanlık ile sınavı yapacak kurum arasında yapılacak bir protokol ile tespit edilir.

İcra kâtipliğine ilk defa açıktan veya naklen atanacaklar, merkezi sınavda başarılı olanlar arasından sınav birimi tarafından yapılacak uygulama sınavı ve sözlü sınava; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama sınavına ve sözlü sınava tâbi tutulur. Bakanlık sözlü sınavı oluşturacağı sınav kurulu aracılığıyla da yapabilir.

Sınav için gereken ücretler başvuru sırasında adaylardan alınır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “İcra ve İflâs Kanunu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun,” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (e) alt bendinde yer alan “Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel yetenek ve genel kültür konuları kendi aralarında eşit olarak ağırlıklandırılacak olup; alan bilgisi konuları ise birinci fıkranın (2) numaralı bendinin (a), (b) ve (d) alt bentleri için dörtte bir oranında, (c) ve (e) alt bentleri için sekizde bir oranında katsayılandırılarak değerlendirme yapılır.”

 

Yazılı sınav soruları, aşağıda sayılan genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşur.

(1) Genel yetenek ve genel kültür konuları:

a) Türkçe.

b) Matematik.

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi.

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri.

e) Temel Yurttaşlık Bilgisi.

(2) Alan bilgisi konuları:

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı.

b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği.

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu.

d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı.

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, (Değişik ibare:RG-11/8/2018-30506) Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi soruları seksen puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır.

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlası aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanır. Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11/A maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yetki verilen” ibaresi “sınav kurulundan veya” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bakanlık tarafından bir sınav birimine veya kuruluna birden fazla mahal için sınav yapma yetkisi verilebilir. Bu durumda adayların hangi mahal için başvurduklarını açıkça bildirmeleri gerekir.”

“Bu maddeye göre uygulama ve sözlü sınavlarına girecekler ile sınav yeri ve zamanı, sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde veya sınav kurulunun yaptığı sınavlar açısından Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Uygulama ve sözlü sınav sonuçları da aynı usulle ilan edilir.”

 

 (Ek: RG-19/11/2013-28826)

İcra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavlarına başvurup da bu Yönetmelikteki şartları taşıyanlardan, ilk defa açıktan veya naklen atanmak için başvuranların, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kadronun yirmi katı kadarı; unvan değişikliği suretiyle atanmak isteyenlerin ise tamamı uygulama sınavına çağrılır.

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazandan başlayarak ilan edilen kadronun üç katı kadarı sözlü sınava çağrılır.

Birinci ve ikinci fıkralara göre oluşturulan listelerde son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar veya aynı puana sahip olanlar da sınavlara girmeye hak kazanırlar.

İcra kâtipliği sınavlarına girmek isteyenler, yetki verilen sınav birimlerinden sadece birine başvurabilirler.

(Değişik fıkra:RG-18/11/2015-29536) Bakanlık tarafından bir sınav birimine birden fazla komisyon için sınav yapma yetkisi verilebilir.

(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) Adaylara en fazla üç komisyon için başvuruda bulunma hakkı tanınabilir. Ancak adaylar, merkezi sınavda aldıkları puan durumlarına göre tercih ettikleri komisyonlardan yalnızca birinin uygulama sınavı listesine dâhil olabilir. Merkezi sınav puanı, tercih ettikleri komisyonlar için oluşturulan uygulama sınavı listeleri için yeterli olmayan adaylar uygulama sınavına girmeye hak kazanamaz.

 

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21- İcra müdür ve icra müdür yardımcılığı yazılı sınav sonuçları sınavı yapan kurumun internet sitesi ile Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.”

 

Yazılı sınav sonuçları sınavı yapan kurum tarafından ilgiliye bildirilir. Ayrıca Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kendilerine bildirimi tarihinden” ibaresi  “ilanından” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Ek-1” ibaresi “ilgilisine göre Ek-1, Ek-4 veya Ek-6” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Başkanlığa” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “birimine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Başkanlığa” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başvurular sınav ilanında belirlenecek usul ve esaslara göre elektronik ortamda da yapılabilir.”

 

İcra müdür ve yardımcılığı yazılı sınavını kazananlar yazılı sınav sonuçlarının; icra kâtipliği uygulama sınavına katılanlar ise sözlü sınava girmeye hak kazandıklarının kendilerine bildirimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 bilgi formu ile birlikte;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yüksek öğretim kurumunca onaylanmış örneği,

b) İki adet fotoğraf,

c) Mal bildirimi,

d) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan

ile durumlarını belgelendirerek bu belgeleri icra müdür ve yardımcılığı sınavı için Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne, icra kâtipliği sınavı için ilgili sınav birimine vermek veya masrafını ödemek şartıyla bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla göndermek zorundadırlar.

Adayların nüfus ve adlî sicil kaydına ilişkin bilgi ve belgeler, ilgili kurumlardan temin edilir.

Naklen atanacaklar açısından ayrıca ilgilinin adlî ve idarî soruşturma ve cezalarına ilişkin bilgiler ve hizmet cetveli ile çalışmakta oldukları kurumdan muvafakat yazısı istenir. Ataması yapılmayanların evrakı sözlü sınav sonucunun ilânından itibaren 6 ay içinde talep edilmesi halinde kurumlarına iade edilir. Bu süre içerisinde talep edilmeyen evrak imha edilir.

 

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24- Sınav kurulu; Bakanlıkça icra müdür ve icra müdür yardımcılığı sözlü sınavı için uygun görülecek bir başkan ve dört üyeden; icra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavı için ise uygun görülecek bir başkan ve iki üyeden oluşur. Yedek üyelerin belirlenmesinde de aynı usul uygulanır. Gerektiğinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye katılır.”

 

Sınav kurulunun oluşumu

MADDE 24 – (Değişik:RG-11/8/2018-30506)  

Sınav Kurulu; Bakanlıkça uygun görülecek bir başkan ve dört üyeden oluşur. Yedek üyelerin belirlenmesinde de aynı usul uygulanır.

 

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 26- Geçerli bir mazereti nedeniyle uygulama veya sözlü sınava katılamayanların, katılmadıkları uygulama veya sözlü sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde mazeretlerine ilişkin belgeleri de sunmak suretiyle ilgili sınav kuruluna veya sınav birimine mazeretlerini bildirmeleri gerekir. Bu süre içinde mazeretini bildirmeyenler sınava katılmamış sayılır. Geçerli mazeretleri sebebi ile sözlü veya uygulama sınavına katılamayanlardan sınav kurulu veya sınav birimince mazeretlerinin kabulüne karar verilenler için başka bir sınav günü tespit edilerek kendilerine bildirilir.”

 

Mazeret sebebi ile uygulama sınavına ve sözlü sınava katılamayanlar

Madde 26 – (Değişik:RG-18/11/2015-29536)

Geçerli mazeretleri sebebi ile sözlü veya uygulama sınavına katılamayanlardan sınav kurulu veya sınav birimince mazeretlerinin kabulüne karar verilenler için başka bir sınav günü tespit edilerek kendilerine bildirilir.

 

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra müdür ve yardımcılığı ile icra kâtipliği sözlü sınavlarında değerlendirme, birinci fıkranın (a) bendi için 40, diğer bentlerin her biri için 20 puan üzerinden yapılır.”

 

İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınavında değerlendirme, birinci fıkranın (a) bendi için 40, diğer bentlerin her biri için 20 puan üzerinden; icra kâtipliği sözlü sınavında değerlendirme ise birinci fıkranın (a) bendi için 70, diğer bentlerin her biri için 10 puan üzerinden yapılır.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Personel Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Başkanlığa” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Nihai başarı listesi düzenlenirken; hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet ile adalet ön lisans programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır.”

“Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.”

 

İcra müdür ve yardımcılığı nihai başarı listesinde en yüksek puan alandan başlamak üzere adları yazılı olanlardan, sınav ilanında yer alan boş kadro sayısı kadar asıl, diğerleri de yedek olarak kazanmış sayılırlar. Hazırlanan bu liste kurul başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tebliğden” ibaresi “sonuçların ilan edildiği tarihten” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Başvuru evrakının iadesi ve imhası

Madde 31 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-1/7/2008-26923)

Sınavı kazanamayanların evrakı, tebliğden itibaren altı ay içerisinde talep etmeleri halinde iade edilir. Bu süre içinde iadesi talep edilmeyen evrak imha edilir.

 

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bekletilir” ibaresi “bekletilebilir” şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “İcra müdür ve” ibaresi “İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlar, sınavda başarılı sayılsalar bile atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

İcra müdür ve yardımcıları ile icra kâtiplerinin başka kuruma naklen atanabilmeleri için muvafakat talep edilmesi halinde; Bakanlığın personel ihtiyacı, ilgililerin bu görevlerde bulundukları süre ve atanmak istedikleri kadroların üst unvanlı olup olmaması ve niteliğine göre değerlendirme yapılır.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 32/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 32/A- İcra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin başka bir mahalde geçici görevlendirilmeleri Bakanlık tarafından yapılır.

Aynı mahalde birden fazla icra dairesi bulunması hâlinde; icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin hangi dairede görev yapacağına icra daireleri başkanlığı bulunan mahallerde ve yetki çevresinde icra daireleri başkanlığı, bulunmayan mahallerde ise komisyonlar tarafından iş, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak karar verilir. Bir ayı geçen daireler arası görevlendirmeler karar tarihinden itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirilir. İş, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak gerekli görülen durumlarda Başkanlıkça da resen görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme icra daireleri başkanlığı ile komisyona bildirilir.

İcra başmüdürü ve icra müdürünün herhangi bir nedenle görevde bulunamaması hâlinde icra müdürlüğüne aynı mahalden kimin vekâlet edeceğine icra daireleri başkanlığı bulunan mahallerde ve yetki çevresinde icra daireleri başkanlığı, bulunmayan mahallerde ise komisyon tarafından karar verilir. Bu karar, verildiği tarihten itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirilir. İş, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak gerekli görülen durumlarda Başkanlıkça da resen vekâleten görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme icra daireleri başkanlığı ile komisyona bildirilir.

İcra dairelerinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibinin bulunmaması hâlinde icra daireleri başkanlığı bulunan mahallerde ve yetki çevresinde icra daireleri başkanlığı tarafından icra kâtipleri arasından geçici görevlendirme yapılır. İcra daireleri başkanlığı bulunmayan mahallerde ise komisyon tarafından, öncelikle merkez veya mülhakat icra dairelerinde görev yapan icra kâtipleri, bunun mümkün olmaması hâlinde 32/B maddesindeki şartları taşıyan zabıt kâtipleri veya yazı işleri müdürleri bu yerlerde geçici olarak görevlendirilir. Yazı işleri müdürlerinin bir ayı aşan geçici görevlendirme kararları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde icra kâtiplerinin geçici olarak görevlendirilmesi Bakanlık tarafından da yapılabilir.

Bu maddeye göre icra daireleri başkanlığı veya komisyon tarafından alınan kararlar UYAP’a işlenerek Bakanlığa bildirilir.”

 

Görevlendirme ve vekâlet

Madde 32/A – (Ek:RG-19/11/2013-28826)

İcra müdür ve yardımcılarının başka bir mahalde geçici görevlendirilmeleri Bakanlık tarafından yapılır.

Birden fazla icra dairesi bulunan yerlerde icra müdür ve yardımcıları ile icra kâtiplerinin hangi dairede görev yapacağına komisyonlar tarafından karar verilir.

İcra müdürünün herhangi bir nedenle görevde bulunamaması halinde yerine aynı dairede görev yapanlar arasından kimin vekâlet edeceğine icra dairesinin bağlı bulunduğu icra hâkimi tarafından karar verilir.

İcra dairelerinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibinin bulunmaması halinde ise komisyon, öncelikle merkez veya mülhakat icra dairelerinde görev yapan icra kâtiplerini veya yazı işleri müdürlerini, bunun mümkün olmaması halinde bu Yönetmeliğin 32/B maddesindeki şartları taşıyan zabıt kâtiplerini bu yerlerde geçici olarak görevlendirir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde icra kâtiplerinin geçici olarak görevlendirilmesi Bakanlık tarafından da yapılabilir.

Bu maddeye göre komisyon tarafından alınan kararlar Bakanlığa bildirilir.

 

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının bölgelerdeki hizmet süreleri

Madde 35- İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcıları zorunlu nakle tabi personeldir. İcra müdürü ve icra müdür yardımcılarının asgari hizmet süreleri beşinci ve dördüncü bölgelerde iki, üçüncü bölgede üç, ikinci bölgede dört, birinci bölgede beş yıldır.

İcra başmüdürlerinin asgari hizmet sürelerinin belirlenmesinde birinci fıkra hükümleri esas alınır.

Bölgelerdeki asgari hizmet süreleri belirlenirken aynı bölge ve il sınırları içerisinde icra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcılığında geçen hizmet sürelerinin tümü esas alınır.

Kura kararnamesi ile atanan icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının hizmet süreleri beşinci ve dördüncü bölgelerde iki yıl, üçüncü, ikinci ve birinci bölgelerde üç yıldır. Kura kararnamesi ile atanan icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının 41 inci madde gereğince mazerete dayalı olarak yapılan atamalarında hizmet süreleri birinci fıkra hükmüne göre belirlenir.

Adlî teşkilâtı kapatılan ilçelerde faaliyet gösteren icra dairelerinde görev yapan icra müdürü ve icra müdür yardımcıları, kapatılmadan önceki bölge hizmet süresine, bölgesi değiştirilen yerlerde görev yapanlar ise atandıkları tarihteki bölge hizmet süresine tabidir.

Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler veya başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca icra müdürüne ve icra müdür yardımcısına vekâleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının;

a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirdiği süreler,

b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilmesi halinde yurtdışında geçirdiği süreler,

c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince aldığı izinlerin altı ayı aşan kısmı,

bölge hizmetinden sayılmaz.

İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının;

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerinin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerinin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,

b) Görevden uzaklaştırılması, görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanması veya gözaltına alınması söz konusu olduğunda 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.”

 

İcra müdür ve yardımcılarının bölgelerdeki hizmet süreleri (Değişik madde başlığı: RG-19/11/2013-28826)

Madde 35 — (Değişik:RG-26/11/2005-26005)

(Değişik fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir. Bunların asgari hizmet süreleri beşinci ve dördüncü bölgelerde iki, üçüncü bölgede üç, ikinci bölgede dört, birinci bölgede beş yıldır.

Adlî teşkilâtı kapatılan ilçelerde faaliyet gösteren icra dairelerinde görev yapan icra müdür ve yardımcıları, kapatılmadan önceki bölge hizmet süresine, bölgesi değiştirilen yerlerde görev yapanlar ise atandıkları tarihteki bölge hizmet süresine tabidir.

(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler veya başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca icra müdürü ve yardımcısına vekâleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcılarının;

a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirdiği süreler,

b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilmesi halinde yurtdışında geçirdiği süreler,

c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince aldığı izinlerin altı ayı aşan kısmı,

bölge hizmetinden sayılmaz.

(Değişik fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcılarının;

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerinin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerinin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,

b) Görevden uzaklaştırılması, görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanması veya gözaltına alınması söz konusu olduğunda 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.

 

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevlendirme ve nakil zamanı”

“İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcıları için görevlendirme ve nakil kararnamesi her yıl yaz döneminde çıkarılır.”

 

Nakil Zamanı

Madde 37 — (Değişik:RG-26/11/2005-26005)

İcra müdür ve yardımcıları için toplu nakil kararnamesi her yıl yaz döneminde çıkarılır. Ayrıca kadro ve ihtiyaç durumuna göre kararname güz döneminde de çıkarılabilir. Hizmet gereği ve mazerete dayalı nakiller her zaman yapılabilir.

 

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra başmüdürü görevlendirilmesi ile icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının olağan nakilleri

Madde 38- Bölgelerdeki asgari hizmet süresini tamamlayan icra müdürü ve icra müdür yardımcıları aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya durumlarına uygun alt veya üst bölgelere icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak atanabilir. İcra başmüdürleri ise icra daireleri başkanlıklarında ve bu başkanlıkların kurulduğu mahallerin adıyla anılan icra dairelerinde icra başmüdürü olarak görevlendirilebilecekleri gibi 34 üncü maddede gösterilen bölgelerdeki mahaller arasında bir yere icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.

Birinci bölgelere icra müdürü olarak atanabilmek için icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak meslekte sekiz yıllık hizmet süresinin doldurulması gerekir.

İcra başmüdürleri, icra müdür veya icra müdür yardımcılığı görevinde fiilen on yıllık hizmet süresini tamamlayan ve bu sürenin üç yılını birinci bölgede geçirenler arasından görevlendirilir. Görevlendirileceklerin adalet müfettişi tarafından düzenlenen son hâl kâğıdında iyi veya pekiyi not takdir edilmiş olması ve meslekteki başarısına göre emsalleri arasında temayüz etmiş olması gerekir. Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler on yıl boyunca icra başmüdürü olarak görevlendirilemez. İcra başmüdürü olarak görevlendirilenlerden bu fıkrada belirtilen şartları sonradan kaybedenlerin görevlendirmeleri derhâl sonlandırılır. 43 üncü madde hükümleri saklıdır. Başkanlıkta geçen süreler birinci bölge hizmetinden ve fiilen geçen süreden sayılır.”

 

İcra müdür ve yardımcılarının olağan nakilleri

Madde 38 – (Değişik:RG-18/11/2015-29536)  

Bölgelerdeki asgari hizmet süresini tamamlayanlar aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya durumlarına uygun alt veya üst bölgelere icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak atanabilir.

Birinci bölgelere icra müdürü olarak atanabilmek için meslekte sekiz yıllık hizmet süresinin doldurulması gerekir.

 

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “hastalık raporlarının” ibaresi “657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince aldığı izinlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

“İcra başmüdürleri hakkında birinci fıkrada yazılı olan hâllerden birinin varlığı hâlinde icra başmüdürlüğü görevlendirilmesi kaldırılabilir. Bu suretle görevlendirilmesi kaldırılanlar nakle tabi tutulabilir.”

 

 

 

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KÂTİPLERİNİN SINAV,

ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin adı “Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “amacı;” ibaresinden sonra gelmek üzere “icra başmüdürlerinin görevlendirilmesi,” ibaresi, “nakil,” ibaresinden sonra gelmek üzere “görevde yükselme ve unvan değişikliği” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik; icra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcıları ile icra kâtiplerini kapsar.

Haklarında özel düzenlemeler bulunan personele ilişkin hükümler saklıdır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 2/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “Madde 2/A- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Başkanlık: İcra İşleri Dairesi Başkanlığını,

c) İcra Daireleri Başkanlığı: İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Bakanlık tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla kurulan icra daireleri başkanlığını,

ç) İcra Personeli: İcra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibini,

d) Komisyon: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarını,

e) Mahal: İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesi uyarınca bir veya birden fazla icra dairesinin kurulduğu yeri,

f) Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan sınavı,

g) Sınav Birimi: Bakanlık tarafından icra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavını yapmak için yetki verilen komisyonları,

ğ) Sınav Kurulu: Bakanlık tarafından icra müdür ve icra müdür yardımcılığı sözlü sınavı ile icra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavını yapmak üzere oluşturulan kurulu,

h) Sözlü Sınav: Sınav kurulu veya sınav birimleri tarafından ilgilinin meslekî ve genel kültür bilgisini ölçmek ve mesleğin gerektirdiği kişisel nitelikleri haiz olup olmadığını tespit etmek için yapılan sözlü sınavı,

ı) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,

i) Uygulama Sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî becerinin değerlendirilmesi için yapılacak sınavı,

j) Yazılı Sınav: Bakanlık tarafından icra müdür ve yardımcılığına giriş için yaptırılacak sınavı,

ifade eder.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,”

“c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında rapor düzenlenmiş ise raporda herhangi bir olumsuzluk bulunmaması,”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 3/A maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendinde yer alan “örgün” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (i) bendi ile ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“e) 7315 sayılı Kanun gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,”

“i) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için sınav kurulu veya sınav birimi tarafından çekilecek kura sonucu belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen metinden bilgisayarla; üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,”

“c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında rapor düzenlenmiş ise raporda herhangi bir olumsuzluk bulunmaması,”

“Birinci fıkranın (i) bendine göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması hâlinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça değerlendirmeye ilişkin kriterler belirlenebilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sunulabileceği gibi gerekli hallerde adaylara gönderilir” ibaresi “sunulur” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yazılı sınavlar Bakanlığın sınav yapmaya yetkili resmî kurumlarla yapacağı protokol çerçevesinde yapılır. Bu protokolde yazılı sınavın usul ve esasları ile yeri ve tarihi belirlenir.

İcra kâtipliğine ilk defa açıktan veya naklen atanacaklar, merkezi sınavda başarılı olanlar arasından sınav kurulu veya birimi tarafından yapılacak uygulama sınavına ve sözlü sınava tabi tutulur. Unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama sınavına ve sözlü sınava tâbi tutulur.”

“Bakanlık uygulama sınavını ve sözlü sınavı oluşturacağı sınav kurulu aracılığıyla yapabileceği gibi uygulama sınavını sınav birimi, sözlü sınavı ise sınav kurulu aracılığıyla da yapabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “İcra ve İflâs Kanunu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun,” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (e) alt bendinde yer alan “Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel yetenek ve genel kültür konuları kendi aralarında eşit olarak ağırlıklandırılacak olup; alan bilgisi konuları ise birinci fıkranın (2) numaralı bendinin (a), (b) ve (d) alt bentleri için dörtte bir oranında, (c) ve (e) alt bentleri için sekizde bir oranında katsayılandırılarak değerlendirme yapılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11/A maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yetki verilen” ibaresi “sınav kurulundan veya” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bakanlık tarafından bir sınav birimine veya kuruluna birden fazla mahal için sınav yapma yetkisi verilebilir. Bu durumda adayların hangi mahal için başvurduklarını açıkça bildirmeleri gerekir.”

“Bu maddeye göre uygulama ve sözlü sınavlarına girecekler ile sınav yeri ve zamanı, sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde veya sınav kurulunun yaptığı sınavlar açısından Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Uygulama ve sözlü sınav sonuçları da aynı usulle ilan edilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21- İcra müdür ve icra müdür yardımcılığı yazılı sınav sonuçları sınavı yapan kurumun internet sitesi ile Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “sınavı yapan kurumun” şeklinde, “Adalet Bakanlığına” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kendilerine bildirimi tarihinden” ibaresi  “ilanından” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Ek-1” ibaresi “ilgilisine göre Ek-1, Ek-4 veya Ek-6” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Başkanlığa” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “birimine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Başkanlığa” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başvurular sınav ilanında belirlenecek usul ve esaslara göre elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24- Sınav kurulu; Bakanlıkça icra müdür ve icra müdür yardımcılığı sözlü sınavı için uygun görülecek bir başkan ve dört üyeden; icra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavı için ise uygun görülecek bir başkan ve iki üyeden oluşur. Yedek üyelerin belirlenmesinde de aynı usul uygulanır. Gerektiğinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye katılır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 26- Geçerli bir mazereti nedeniyle uygulama veya sözlü sınava katılamayanların, katılmadıkları uygulama veya sözlü sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde mazeretlerine ilişkin belgeleri de sunmak suretiyle ilgili sınav kuruluna veya sınav birimine mazeretlerini bildirmeleri gerekir. Bu süre içinde mazeretini bildirmeyenler sınava katılmamış sayılır. Geçerli mazeretleri sebebi ile sözlü veya uygulama sınavına katılamayanlardan sınav kurulu veya sınav birimince mazeretlerinin kabulüne karar verilenler için başka bir sınav günü tespit edilerek kendilerine bildirilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra müdür ve yardımcılığı ile icra kâtipliği sözlü sınavlarında değerlendirme, birinci fıkranın (a) bendi için 40, diğer bentlerin her biri için 20 puan üzerinden yapılır.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Personel Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Başkanlığa” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Nihai başarı listesi düzenlenirken; hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet ile adalet ön lisans programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır.”

“Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tebliğden” ibaresi “sonuçların ilan edildiği tarihten” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bekletilir” ibaresi “bekletilebilir” şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasında yer alan “İcra müdür ve” ibaresi “İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 32/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 32/A- İcra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin başka bir mahalde geçici görevlendirilmeleri Bakanlık tarafından yapılır.

Aynı mahalde birden fazla icra dairesi bulunması hâlinde; icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtiplerinin hangi dairede görev yapacağına icra daireleri başkanlığı bulunan mahallerde ve yetki çevresinde icra daireleri başkanlığı, bulunmayan mahallerde ise komisyonlar tarafından iş, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak karar verilir. Bir ayı geçen daireler arası görevlendirmeler karar tarihinden itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirilir. İş, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak gerekli görülen durumlarda Başkanlıkça da resen görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme icra daireleri başkanlığı ile komisyona bildirilir.

İcra başmüdürü ve icra müdürünün herhangi bir nedenle görevde bulunamaması hâlinde icra müdürlüğüne aynı mahalden kimin vekâlet edeceğine icra daireleri başkanlığı bulunan mahallerde ve yetki çevresinde icra daireleri başkanlığı, bulunmayan mahallerde ise komisyon tarafından karar verilir. Bu karar, verildiği tarihten itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirilir. İş, ihtiyaç ve kadro durumu dikkate alınarak gerekli görülen durumlarda Başkanlıkça da resen vekâleten görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme icra daireleri başkanlığı ile komisyona bildirilir.

İcra dairelerinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibinin bulunmaması hâlinde icra daireleri başkanlığı bulunan mahallerde ve yetki çevresinde icra daireleri başkanlığı tarafından icra kâtipleri arasından geçici görevlendirme yapılır. İcra daireleri başkanlığı bulunmayan mahallerde ise komisyon tarafından, öncelikle merkez veya mülhakat icra dairelerinde görev yapan icra kâtipleri, bunun mümkün olmaması hâlinde 32/B maddesindeki şartları taşıyan zabıt kâtipleri veya yazı işleri müdürleri bu yerlerde geçici olarak görevlendirilir. Yazı işleri müdürlerinin bir ayı aşan geçici görevlendirme kararları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde icra kâtiplerinin geçici olarak görevlendirilmesi Bakanlık tarafından da yapılabilir.

Bu maddeye göre icra daireleri başkanlığı veya komisyon tarafından alınan kararlar UYAP’a işlenerek Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğe 34 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İcra başmüdürü görevlendirilecek mahaller

Madde 34/A- İcra başmüdürü, icra daireleri başkanlıklarında ve bu başkanlıkların kurulduğu mahallerin adıyla anılan icra dairelerinde görevlendirilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının bölgelerdeki hizmet süreleri

Madde 35- İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcıları zorunlu nakle tabi personeldir. İcra müdürü ve icra müdür yardımcılarının asgari hizmet süreleri beşinci ve dördüncü bölgelerde iki, üçüncü bölgede üç, ikinci bölgede dört, birinci bölgede beş yıldır.

İcra başmüdürlerinin asgari hizmet sürelerinin belirlenmesinde birinci fıkra hükümleri esas alınır.

Bölgelerdeki asgari hizmet süreleri belirlenirken aynı bölge ve il sınırları içerisinde icra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcılığında geçen hizmet sürelerinin tümü esas alınır.

Kura kararnamesi ile atanan icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının hizmet süreleri beşinci ve dördüncü bölgelerde iki yıl, üçüncü, ikinci ve birinci bölgelerde üç yıldır. Kura kararnamesi ile atanan icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının 41 inci madde gereğince mazerete dayalı olarak yapılan atamalarında hizmet süreleri birinci fıkra hükmüne göre belirlenir.

Adlî teşkilâtı kapatılan ilçelerde faaliyet gösteren icra dairelerinde görev yapan icra müdürü ve icra müdür yardımcıları, kapatılmadan önceki bölge hizmet süresine, bölgesi değiştirilen yerlerde görev yapanlar ise atandıkları tarihteki bölge hizmet süresine tabidir.

Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler veya başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca icra müdürüne ve icra müdür yardımcısına vekâleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının;

a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirdiği süreler,

b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilmesi halinde yurtdışında geçirdiği süreler,

c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince aldığı izinlerin altı ayı aşan kısmı,

bölge hizmetinden sayılmaz.

İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının;

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerinin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerinin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,

b) Görevden uzaklaştırılması, görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanması veya gözaltına alınması söz konusu olduğunda 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nihai başarı listesindeki sıralamaya göre” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevlendirme ve nakil zamanı”

“İcra başmüdürü, icra müdürü ve icra müdür yardımcıları için görevlendirme ve nakil kararnamesi her yıl yaz döneminde çıkarılır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra başmüdürü görevlendirilmesi ile icra müdürü ve icra müdür yardımcılarının olağan nakilleri

Madde 38- Bölgelerdeki asgari hizmet süresini tamamlayan icra müdürü ve icra müdür yardımcıları aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya durumlarına uygun alt veya üst bölgelere icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak atanabilir. İcra başmüdürleri ise icra daireleri başkanlıklarında ve bu başkanlıkların kurulduğu mahallerin adıyla anılan icra dairelerinde icra başmüdürü olarak görevlendirilebilecekleri gibi 34 üncü maddede gösterilen bölgelerdeki mahaller arasında bir yere icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.

Birinci bölgelere icra müdürü olarak atanabilmek için icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak meslekte sekiz yıllık hizmet süresinin doldurulması gerekir.

İcra başmüdürleri, icra müdür veya icra müdür yardımcılığı görevinde fiilen on yıllık hizmet süresini tamamlayan ve bu sürenin üç yılını birinci bölgede geçirenler arasından görevlendirilir. Görevlendirileceklerin adalet müfettişi tarafından düzenlenen son hâl kâğıdında iyi veya pekiyi not takdir edilmiş olması ve meslekteki başarısına göre emsalleri arasında temayüz etmiş olması gerekir. Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler on yıl boyunca icra başmüdürü olarak görevlendirilemez. İcra başmüdürü olarak görevlendirilenlerden bu fıkrada belirtilen şartları sonradan kaybedenlerin görevlendirmeleri derhâl sonlandırılır. 43 üncü madde hükümleri saklıdır. Başkanlıkta geçen süreler birinci bölge hizmetinden ve fiilen geçen süreden sayılır.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “bulunan” ibaresinden sonra gelmek üzere “icra başmüdürü ve” ibaresi ve “alınarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “icra müdürü veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdür ve yardımcıları” ibaresi “personeli,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “hastalık raporlarının” ibaresi “657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince aldığı izinlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

“İcra başmüdürleri hakkında birinci fıkrada yazılı olan hâllerden birinin varlığı hâlinde icra başmüdürlüğü görevlendirilmesi kaldırılabilir. Bu suretle görevlendirilmesi kaldırılanlar nakle tabi tutulabilir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 43/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 43/A- İcra kâtipleri, bulundukları ve atanmak istedikleri mahallerin iş, ihtiyaç ve kadro durumu ile taleplerinin 39 ila 43 üncü maddeler arasında belirtilen mazeret sebeplerine uygun olup olmadığı gözetilerek Bakanlıkça naklen atanabilir.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3- Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurusu yapılmış personel alımına ilişkin işlemler, duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tamamlanır.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin EK-3 ve EK-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki EK-6 eklenmiştir.

MADDE 32- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 33- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler