,

Hakim ve savcı maaşları 5 bin 300 lira artacak mı?

Hakim ve savcı maaşları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına verilen 16 bin gösterge rakamına bağlı ek tazminat dolaysıyla artacak mı?

Hakim ve savcı maaşları 5 bin 300 lira artacak mı?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına 16.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda EK TAZMİNAT hakkı verilmiştir. Hakim ve savcı maaşlarında, kıstas aylık bulunmakta olup, kıstas aylık Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına ödenene mali haklar çerçevesinde belirlenmektedir.

Aşağıda hakim ve savcılar arasında sıkça konuşulan, ek tazminat dolaysıyla hakim ve savcıların maaşlarının artıp artmayacağı yönündeki soruya gazetememur.com olarak cevap arıyoruz:

            5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 60’ıncı maddesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının maaşı artırılmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 38’inci madde uyarınca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına 16.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda EK TAZMİNAT ödeneceği hüküm altına alınmış, ayrıca 7417 sayılı Kanunun 65’inci maddesinde söz konusu maddenin 15/1/2023 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 102’nci maddesinde; “Kıstas aylık: En yüksek Devlet memuruna malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının brüt tutarını,… ifade eder.” şeklinde düzenlenmiş olup hakim ve savcı maaşları bu kıstas aylığın belirli oranları esas alınarak hesaplanmaktadır.

En yüksek Devlet memuru sayılan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına 7417 sayılı Kanun ile ek tazminat getirilmesi, hakim ve savcıların maaşlarının da artıp artmayacağı konusunu gündeme getirmiştir.

Mevcut durumda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının brüt maaşı; aylık, ikramiye (yılda 6 defa), makam tazminatı (öngörülen tutarın yarısı), özel hizmet tazminatı ve fazla çalışma ücreti kalemleri üzerinden belirlenmekte olup 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi itibarıyla bu tutar 42.768 TL’dir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına 16.000 puan üzerinden ek tazminat verilmesi hakim ve savcı maaşlarını artıracağını akıllara getirse de yine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 38’inci madde ile ek tazminatın, ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek Devlet memurunun mali ve sosyal hakları esas alınmak suretiyle tespit edilen aylık, ikramiye, her türlü mali ve sosyal hak ile başka bir ödeme veya ücret tavanının hesaplanmasında ya da her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan aylık, zam, tazminat, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacağı ve diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına alındığından söz konusu artışın hakim ve savcıların maaşını etkilemeyeceği değerlendirilmektedir.

 

 

           

 

           

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler