,

Güvenlik personeline ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak

Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören 16 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Güvenlik personeline ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak. Böylece akademi bünyesinde lisans eğitimi verilebilecek. Düzenleme, AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde yer alıyor. 16 maddelik teklifte güvenlik korucularının disiplin kuralları ile ilgili düzenlemeler de yer alıyor.

POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ GENEL GEREKÇE
İçişleri Bakanlığı, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak, sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak, suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, türlü kaçakçılığı men ve takip etmek gibi toplum hayatında son derece önem arz eden kamu hizmetlerini ifa etmekle yükümlüdür. Bu görevlerini kendisine bağh olarak görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yerine getirmektedir.

Diğer taraftan Bakanlığın bağh kuruluşu olarak teşkilatlanmış olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri ülke düzeyinde yürütmek ile görevli ve sorumludur. Göç İdaresi Başkanlığı ise, göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların ülkeye giriş-çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.

Tüm bu görev ve sorumlulukların etkin bir şekilde yerine getirilmesi her geçen gün daha büyük hızla değişen koşullara ayak uydurmayı zorunlu kılmaktadır. Değişen koşulların zorunlu kıldığı mevzuat değişikliklerinin yürürlüğe konulması amacıyla aşağıda ayrıntıları belirtilen yasal düzenlemelerin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Ülke çapında emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, kolluk birimlerinde görev yapan amir ve memur sınıfı personelin eğitim kalitesi ile doğrudan bağlantılıdır. Kolluk personelinin çağdaş polislik mesleğinin gerektirdiği bilgi, donanım ve görgüye sahip olmasının yanında, hukuk devleti ve insan hakları gibi çağdaş değerleri benimsemiş olması iç güvenlik hizmetinin niteliğini doğrudan etkileyebilecek bir faktördür.

Güncel mevzuata göre, Emniyet Teşkilatının tek amir kaynağı lisans mezunu polis memurlarıdır. Amir personel temini ancak, polis memurları arasında yapılan sınav ve Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde verilen amirlik eğitimi sonucu mümkün olmaktadır. 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanununda yapılacak değişiklikler ile; Polis Akademisi bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulması hedeflenmektedir. İç Güvenlik Fakültesine lise ve dengi okullardan öğrenci aliminin yanında, polis memuru olmak için polis meslek yüksek okullarında ön lisans eğitimi alan öğrencilere de ilk defa dikey geçiş yoluyla lisans eğitiminin, dolayısıyla polis amiri olmanın önü açılmaktadır. Bunun yanında, Polis Amirleri Eğitim Merkezi yeniden yapılandırılarak, meslekteki polis memurlarının polis amiri olarak yetiştirilmelerinin yam sıra, ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında örgün eğitim veren üniversitelerin ilgili fakülte mezunlarının da polis amiri olabilmelerine imkân tanınmıştır.

Ülkemizde ateşli silahların satın alınması, bulundurulması ve taşınmasına ilişkin temel hususlar 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu Kanunda kimlerin silah bulundurabileceği ve taşıyabileceğine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere gidilmiş, silah bulundurma ve taşıma ruhsatlarının belli süreler ile yenilenmesi hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, şehitlerden yakınlarına intikal eden silah ruhsatları da beş yıllığına düzenlendiğinden ruhsat sahipleri, süre sonunda yenilemeyi unutabilmektedir. Bunun sonucu olarak şehit yakınları cezalı duruma düşmekte, idari para cezasını ödemeden (2022 yılı için 8.030 TL) yeniden ruhsat alamamaktadır. Kanun’da yapılacak düzenleme ile; şehit ailelerinin mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla şehitlerin ana, baba eş ve çocuklarına intikal eden veya intikal eden yoksa edinecekleri silahların ruhsatlarında süre kaydı aranmayacağı hükmü getirilmektedir.

İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı günün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. Her iki kurumun yeni yapılanması çerçevesinde teftiş, denetim ve idari soruşturmalara olan ihtiyaç ve bu hizmetleri yürütecek nitelikli personel ihtiyacı da artmıştır. Ancak Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığında (2) denetçi görev yapmaktayken Göç İdaresi Başkanlığında denetçi bulunmamaktadır. Denetçi kadrolarına atamaların yapılması ve söz konusu personelin yetiştirilmesi sürecinin uzun bir zaman alabileceği değerlendirilmektedir. Bu sorunun kısa dönemde aşılması amacıyla, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda yapılacak düzenleme ile; bu kuramların denetçi kadrolarına naklen atama yolu ile personel istihdamı yoluna gidilerek, yetişmiş insan kaynağında faydalanma ve kurumsal kapasitenin arttırılması amaçlanmıştır.

442 sayılı Köy Kanununun Ek 18 inci maddesi ile güvenlik korucuları için uygulanacak disiplin cezalarının yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi, bahse konu maddede yer alan “...uygulanacak disiplin cezaları... ” ibaresini, suç ve cezaların kanuniliği ilkesine aykırı görerek iptaline karar vermiştir. Yapılan düzenleme ile; Anayasa Mahkemesinin iptale ilişkin gerekçeli kararma uyularak 442 sayılı Köy Kanununda disiplin suçları ve bunlara uygulanacak disiplin cezaları sayma yoluyla belirlenmiştir.

Emniyet Teşkilatına bağlı eğitim kuramlarında eğitime başladıktan sonra Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde öğrenci olmak için öngörülen sağlık şartlarını taşımadığı anlaşılanlar eğitim kuramlarından çıkarılmıştır. Personelin bu kararları yargıya taşıması üzerine mahkemeler tarafından verilen kararlara istinaden eğitim kuramlarına dönerek mezun olmuşlar ve emniyet teşkilatındaki kadrolara atamaları yapılmıştır. Devam eden yargı sürecinde mahkemelerin idare lehine karar vermesi üzerine bu personelin Devlet memurluğundan ilişiği kesilmiştir. Personelin bu süreçte kasta dayalı herhangi bir kusur veya kabahati bulunmamasına rağmen bir mağduriyet oluşmuştur. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi amacıyla; bu durumda personelin gerekli sağlık şartlarını taşımaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere Emniyet Teşkilatındaki genel idare hizmetleri kadrolarına atanmaları hedeflenmiştir.

İçişleri Bakanlığını bağlı kuruluşu olan Emniyet Genel Müdürlüğünün teşkilat Kanun’u olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Geçici 15 inci maddesi Türk Polis Teşkilatım Güçlendirme Vakfı’nın kuruluşuna ilişkin olup, bu madde ile Türk Polis Teşkilatım Güçlendirme Vakfı 5072 sayılı Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun kısıtlamalarından muaf tutulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü ile aynı statüde ve İçişleri Bakanlığının diğer bir bağlı kuruluşu olan Jandarma Genel Komutanlığı ile ilişkili Jandarma Asayiş Vakfının da 5072 sayılı Kanunun kısıtlamalarından muaf tutulması amacıyla 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanununda değişikliğe gidilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2016 yılından sonra 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve TSK İç Hizmet Yönetmeliği kapsamından çıkmıştır. Bunun sonucu olarak personel tarafından yürütülen görevlerin icrası esnasında ve görev dışı zamanlarda uyulması gereken kuralların ve sahip olunması gereken vasıfların belirlenmesi konusunda mevzuat ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması için personelin disiplininin muhafazası, görev anlayışı ve kurum kültürünün devamının sağlanması amacıyla çıkarılması gereken yönetmeliğin Bakan onayı ile çıkarılacak yönetmelik kapsamına alınmasına yasal dayanak oluşturulması için 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda değişiklik yapılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile güvenlik korucularına uygulanacak disiplin cezalarının çeşitleri ile fiil ve halleri düzenlenmektedir. Anayasa Mahkemesi 24/2/2022 tarihli ve K12022/20 sayılı kararında, 442 sayılı Köy Kanunun Ek 18’inci maddesinde yer alan “...uygulanacak disiplin cezaları...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin kararında, kamu hizmetlerini yürütenlerin görev, yetki ve sorumluluklarının kamu hizmeti ve hizmet gerekleri ile sınırlandırılmış olduğu, bu sınırların dışına çıkanların ise disiplin cezaları ile cezalandırılmalarının ilgili kanunlarda öngörüldüğü, disiplin suçu ve cezalarının sebebi veya sonucu itibarıyla çeşitli temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması sonucunu doğurabileceği belirtilerek temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasının ancak kanuni düzenlemelerle mümkün olduğu ifade edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptale ilişkin gerekçeli kararma uyularak 442 sayılı Köy Kanununda disiplin suçları ve bunlara uygulanacak disiplin cezaları sayma yoluyla belirlenmiştir.

MADDE 2- Teklif ile güvenlik korucuları bakımından disiplin suçlan ve bunlara uygulanacak disiplin cezaları sayma yoluyla belirlenmiş olup, disiplin fiilinin işleniş şekli ve bu fiilden doğacak sonuçlara göre disiplin cezası uygulanması düzenlenmektedir. Madde ile güvenlik korucularına disiplin cezası verilmesinde geçmiş hizmetlerinde çalışmaları olumlu olan veya ödül alanlara hafifletici nedenlerin uygulanması ile disiplin fiilinin devleti veya kişileri zarara uğratması halinde bu zararın niteliği ve ağırlık derecesine göre ağırlaştırıcı nedenlerin uygulanması hükmü düzenlenmektedir. Ayrıca disiplin cezası verilmesine sebep olmuş fiil veya halin bir yıl içerisinde tekrar işlenmesi durumunda bir derece ağır ceza uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 3- Madde ile, güvenlik korucularına işledikleri fiillerden dolayı disiplin cezalarının uygulanması, uygulamada her hangi bir aksaklık yaşanmaması ve 442 sayılı Köy Kanununda hüküm bulunmaması halinde 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu hükümlerinin uygulanmasına yönelik atıf düzenlenmektedir.

MADDE 4- Madde ile, emniyet hizmetleri sınıfında belli bir süre görev yaptıktan sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararıyla memuriyetten ilişiği kesilen kişilerin yine emniyet teşkilatına hizmet veren genel idare hizmetleri sınıfına, gerekli sağlık şartlarını taşımaları halinde açıktan ataması yapılarak hem kurum aidiyeti kazanan kişilerin mağdur olmasımn önüne geçilmesi hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

MADDE 5- Şehitlerden intikal eden silah ruhsatları beş yıllığına düzenlendiğinden ruhsat sahipleri, süre sonunda yenilemeyi takip edemediklerinden cezalı duruma düşmektedir. İdari para cezasını ödemeden (2022 yılı için 8.030 TL) yeniden ruhsat düzenlenmediğinden mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla madde ile şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden veya intikal eden yoksa edineceklerin ruhsatlarında süre kaydı aranmayacağı hükmü getirilmektedir.

MADDE 6- 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tüm yönleriyle İçişleri Bakanlığına bağlanmış olup, yürütülen görevler ile ilgili hizmet esaslarını düzenleyen 211 sayılı İç Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin kapsamı dışına çıkmıştır. Personel tarafından yürütülen görevlerin icrası esnasında ve görev dışı zamanlarda uyulması gereken kuralların ve sahip olunması gereken vasıfların belirlenmesi ile ilgili konularda mevzuat ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Özellikle bütün kıyı birlikleri ile Van Gölü’nde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin disiplinin muhafazası, görev anlayışı ve kurum kültürünün devamının sağlanması amacıyla hazırlanacak yönetmeliğin Bakan onayı ile çıkarılmasına yasal dayanak oluşturulması için 2692 sayılı Kanuna ek madde eklenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 7-5072 sayılı Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 1 inci maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan demek ve vakıfların söz konusu kanuna tabi olacağı, ancak kanunla kumlan vakıfların kapsam dışında tutulacağı belirtilmiştir. Madde ile söz konusu muafiyetin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına olduğu gibi Jandarma Asayiş Vakfına da sağlanabilmesi maksadıyla, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda değişiklik yapılmaktadır.

MADDE 8- 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tüm yönleriyle İçişleri Bakanlığına bağlanmış olup, yürütülen görevler ile ilgili hizmet esaslarını düzenleyen 211 sayılı İç Hizmet Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin kapsamı dışına çıkmıştır. Personel tarafından yürütülen görevlerin icrası esnasında ve görev dışı zamanlarda uyulması gereken kuralların ve sahip olunması gereken vasıfların belirlenmesi ile ilgili konularda mevzuat ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Özellikle büyük bir kısmı küçük birlikler halinde il ve ilçe merkezlerinin dışında yer alan Jandarma Genel Komutanlığının, ülkenin en mahrum kırsal alanlarına kadar ulaşan yapılanması ile Devleti görünür kılan ve temsil eden personelin disiplininin muhafazası, görev anlayışı ve kurum kültürünün devamının sağlanması amacıyla hazırlanacak yönetmeliğin Bakan onayı ile çıkarılmasına yasal dayanak oluşturulması için 2803 sayılı Kanuna ek madde eklenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 9- Madde ile, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununda yer alan kavram ve terimlerin tanımlandığı maddede Fakülte’nin tanımı yapılmakta, lisans ve fakülte ibareleri ilgili tanımlara eklenmektedir.

MADDE 10- Maddede yapılan düzenleme ile fakültenin esas öğrenci kaynağı lise ve dengi okulların mezunları olacaktır. Ayrıca, polis meslek yüksek okullarında eğitimine devam eden başarılı öğrencilerin fakülteye dikey geçişine imkân tanınarak polis meslek yüksek okulu öğrencilerinin okula girdikleri ilk günden, mezun oldukları son güne kadar akademik beklentilerinin üst düzeyde tutulması sağlanacak, henüz okul aşamasında meslekte yükselmelerine imkân sağlanmış olacaktır. Ayrıca, fakülte ve Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrencilerine ödenecek harçlıklara ve zorunlu hizmet süresine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Öğrencilerin tüm masrafları Devlet tarafından karşılanacağından dolayı memuriyete atandıklarında mecburi hizmet süresi düzenlenmektedir. Ayrıca maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin atanacağı kadroya ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 11- Madde ile, yabancı dil hazırlık eğitimi ve fakültede verilecek lisans eğitiminin süresi ve öğrencilere verilecek ilave eğitim süresi düzenlenmektedir. Ayrıca yabancı dil eğitiminde başarısız olunması halinde Yüksek Öğretim Kurumunca bir önceki yıl ÖSYM’den aldığı puana göre diğer üniversitelerden birisine yerleştirileceği düzenlenmektedir. Bunlara ilave olarak lisans eğitimine dair genel düzenlemelere ilişkin diğer hususların İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmaktadır. Yabancı dil hazırlık eğitimi ile öğrencilerin iyi seviyede dil öğrenmeleri sağlanarak, güvenlik hizmetlerinin daha iyi şekilde sunulması, gelişen ve değişen dünyanın personel tarafından yardıma ihtiyaç duymadan, birebir takip edilebilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 12- Madde ile, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinin fakülte şeklinde yapılanması iptal edilerek İç Güvenlik Fakültesinin kuruluşu yapılmaktadır. Ayrıca, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinin lisans mezunu polis memurlarına ve ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında görevlendirilecek amir ihtiyacımn karşılanabilmesi için örgün eğitim veren üniversitelerin Genel Müdürlükçe belirlenecek en az dört yıl süreli fakülte mezunlarına ilk derece amirlik eğitimini vererek faaliyetlerine devam etmesi amaçlanmıştır. Fakülte ile birlikte Polis Amirleri Eğitimi Merkezinin eğitim vermeye devam etmesi sağlanarak; hem polis memurlarının polis amiri olmaları, hem de ihtiyaç duyulacak uzmanlık alanlarında görevlendirilmek üzere amir sınıfı personel temininin çeşitli kaynaklardan yapılabilmesine imkân sağlanacaktır.

MADDE 13- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 103 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan değişikliğin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının genel müdürlükler şeklinde teşkilatlanması öngörülmüş olup mevcut Denetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı güçlendirilerek Rehberlik ve Denetim Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Söz konusu değişiklik ile Başkanlığın hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları genişlemiş, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel sayısı artmıştır. Mevcut durumda Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri 2 denetçi kadrosu ile yürütülmektedir. Duyulan ihtiyaca binaen 103 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile denetçi yardımcısı kadrosu ihdas edilmiş olmakla birlikte denetçi yardımcılarının yetişme sürecinin zaman alması nedeniyle fiili durumda oluşan ihtiyacı giderme konusunda yetersiz kalacağı görülmüştür. Denetim, inceleme ve soruşturma görevlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için Başkanlıkta görev yapacak denetçi kadrosunun arttırılması gerektiğinden genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde müfettiş, denetçi ve kontrolör kadrolarında bulunanlar ile daha önce bu unvanları ihraz etmiş olanlar arasından bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olanların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında denetçi kadrosuna atanabilmelerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

MADDE 14- 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatındaki tüm birimlerin düzenlilik, performans, risk odaklı yönetim ve bilgi teknolojileri bakımından denetimleri ile performans ölçümlerini, değerlendirmelerini ve analizlerini yapmak; daha hızlı, etkin ve verimli şekilde iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurulmuştur. Kurum tarafından açılacak sınavlar ile “Denetçi Yardımcısı ” kadrolarına atamaların yapılması ve söz konusu personelin yetiştirilmesi sürecinin uzun zaman alacağı değerlendirilmektedir. Geçici madde hükmü doğrultusunda kısa vadede gerekli denetim faaliyetlerini yerine getirebilmek için mesleğe özel yarışma sınavıyla girmiş ve belirli süreli meslek içi eğitim ve özel bir yeterlik sınavı sonucunda, belirtilen kamu idarelerinde müfettiş, denetçi ve kontrolör olarak atanmış personel arasından, kurum tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre Göç İdaresi Başkanlığı Denetçisi kadrolarına atanmalarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca söz konusu düzenlemeyle idareye sınırsız bir takdir yetkisi bırakılmadığı gibi naklen atamaya ilişkin süre ve ataması yapılacak personelin sayısı hususlarında verilen yetkinin sınırları çizilmiştir.

MADDE 15- Yürürlük maddesidir.

MADDE 16- Yürütme maddesidir.

POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Güvenlik korucularına verilecek disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller
MADDE 74/A- a) Uyarma: Güvenlik korucularına görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1)    Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek ve düzensiz davranmak,
2)    Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek veya erken terk etmek,
3)    Kurumunca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
4)    Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,
5)    Güvenlik koruculuğu vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
6)    Görevine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
7)    Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
8)    Görevin iş birliği içerisinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
b)    Kınama: Güvenlik korucularına görevinde ve davranışında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1)    Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunmasında, kullanılmasında ve bakımında kusurlu davranmak,
2)    İzinsiz veya özürsüz olarak iki güne kadar (ikinci gün dahil) süreyle göreve gelmemek,
3)    Görev sırasında amirine hal ve hareketleri ile saygısız davranmak,
4)    Görev sırasında beraber görev yaptığı personele söz veya hareketle saygısız davranmak,
5)    Hizmet dışında güvenlik korucusunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
6)    Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
7)    Amirinden izin almaksızın görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkmak,
8)    Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak veya bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
9)    Verilen emirlere itiraz etmek,
10)    Borçlarım kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
11)    Görev mahallinin huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,
12)    Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan veya saygısızca konuşmalar yapmak,
13)    Amirleri veya beraber görev yaptığı diğer personel hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek,
14)    Kurumca kendisine verilmiş kimlik kartını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmek ve kaybettiğini bildirmemek,
c)    Ücretten Kesme: Güvenlik korucusunun aylık ücretinden 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Ücretten kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1)    Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç, gereç, silah, cihaz ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu veya çalındığını bildirmemek, bakımım yapmamak, hor kullanmak, görevin sona ermesine ya da amirlerince istenmesine rağmen göreviyle ilgili araç, gereç, cihaz ve teçhizatı geri vermemek,
2)    Görevle ilgili resmî belge, araç, gereç, cihaz ve teçhizatı kaybetmek,
3)    İzinsiz veya özürsüz olarak iki günden fazla ve dokuz güne kadar (dokuzuncu gün dahil) göreve gelmemek,
4)    Göreve sarhoş veya alkollü içki içtiği belli olacak biçimde gelmek,
5)    Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
6)    Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
7)    Amirlerine sözle saygısızlık etmek,
8)    Amirlerine veya beraber görev yaptığı diğer personele karşı, fiili taarruz teşebbüsünde bulunmak, tehdit etmek,
9)    Toplu müracaat veya şikâyette bulunmak,
10)    Hizmet içinde güvenlik güçlerinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
11)    Yasaklanmış her türlü yayını ve malzemeyi bulundurmak,
12)    Güvenlik koruculuğu görevini yerine getirmesine engel olacak şekilde ticari faaliyette bulunmak ve başka bir işte çalışmak,
13)    Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek, temin etmek, kullanmak,
14)    Kumar oynamak veya oynattırmak, yasadışı bahis ve şans oyunları oynamak,
15)    Meskûn yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği umuma açık alanlar ile insanların toplu olarak bulundukları yerlerde silah atmak,
16)    Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya ve ölüme sebebiyet vermek, ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak,
17)    Amirlerine iletilmesi gereken olay ve bilgileri zamanında iletmemek,
18)    Kendisine teslim edilen silah ve teçhizatın ihmali sonucu bir başkasının eline geçmesine neden olmak,
19)    Göreve yönelik verilen emirleri yerine getirmemek, itaatsizlik etmek,
20)    Görev yeri sınırları içerisinde, görevle ilgili bina, tesis ve benzeri yerleri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
ç) Görevden Çıkarma: Güvenlik korucularının görevlendirilmelerindeki esas ve usullere uyularak görevle olan ilişiğin kesilmesidir. Görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1)    İzinsiz veya özürsüz olarak bir yıl içerisinde toplam on gün göreve gelmemek,
2)    Gizlilik dereceli belge ve bilgileri açıklamak, göreve ilişkin her türlü yazılı kâğıt, belge, mikrofilm aslı veya kopyalarını kasıtlı olarak yok etmek, ortadan kaldırmak ya da belge niteliği taşıyan dijital dosyaları, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, başkasına zarar vermek üzere kullanmak, tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak ya da yanlış biçimde işlemesini sağlamak,
3)    Kendisine teslim edilen silah ve donanımın kasıt sonucu bir başkasının eline geçmesine neden olmak,
4)    Terör örgütü mensuplarını veya suç işleyenleri saklamak, yerini bildiği halde söylememek veya suç delillerini yok etmek,
5)    Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, örgüt propagandası yapmak,
6)    Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmak,
7)    Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak, kullanılmasını kolaylaştırmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, 
8)    Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararım hedef tutan davranışlarda bulunmak,
9)    Amirlerine ve birlikte görev yaptığı personele karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, fiili taarruzda bulunmak ya da bu fiillerin işlenmesini tahrik ya da teşvik etmek,
10)    Kaçakçılık yapmak,
11)    Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
12)    Göreve yönelik verilen emirlerin yerine getirilmesinde ve amirlerine karşı itaatsizlikte bulunmaya tahrik veya teşvik etmek,
13)    25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkmdaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek,
14)    Sendika kurmak, üyesi olmak veya sendikal faaliyetlerde bulunmak,
15)    Siyasi partiye üye olmak,
16)    Görev yerinde alkol kullanmak,
17)    Savaş, olağanüstü hâl veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev ve emirleri yapmamak,    .
18)    Güvenlik Koruculuğu sıfatı ile bağdaşmayan nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
19)    Güvenlik Koruculuğunun onur ve saygınlığını zedeleyici veya amirlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte, tek başına veya toplu halde bildiri dağıtmak, iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek,
20)    Bilerek ve isteyerek suç kanıtlarını ortadan kaldırmak, kanıtları silmek, gizlemek, değiştirmek, bozmak veya bu eylemlere yardımcı olmak,
21)    Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak,
22)    Hukuka aykırı olarak kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini ifşa etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri ifşa etmek, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmek, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek, kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla suç delillerini yok etmek, silmek, gizlemek, değiştirmek veya bozmak, sayılan fiilleri yapmaya azmettirmek,
23)    Devlet malı araç, gereç, silah, mermi ve mühimmatı satmak veya mal edinmek, kuramca kendisine verilmiş kimlik kartı, araç, gereç, silah ve mühimmatı başkalarının kullanımına vermek,
24)    Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapmak.”

MADDE 2- 442 sayılı Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler
MADDE 74/B- Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül alan güvenlik korucuları hakkında bir derece hafif olan disiplin cezası uygulanabilir.
Meskûn yerlerde silah atmak fiili Devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmış ise durumun niteliğine ve ağırlığına göre görevden çıkarma cezası uygulanabilir.
Göreve gelmemek, geç gelmek ve görev yerinden erken ayrılmak fiilleri uzun süreli veya görevi aksatacak biçimde gerçekleşmişse ya da Devleti veya kişileri zarara uğratmışsa durumun niteliğine, ağırlığına ya da zararın derecesine göre görevden çıkarma cezası uygulanabilir.
Yazılı kâğıt, belge, kayıtlar ve her türlü dijital veri üzerinde işlenen yasak fiiller Devlet veya kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına veya aksamasına neden olmuşsa durumun ağırlığına ya da zararın derecesine göre görevden çıkarma cezası verilebilir.
Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya veya ölüme sebebiyet vermek fiilinin işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın derecesi ile fiilin konusunun önem ve değerine göre görevden çıkarma cezası verilebilir.
Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç, gereç, silah, cihaz ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu veya çalındığını bildirmemek, görevin sona ermesine ya da amirlerince istenmesine rağmen geri vermemek fiilleri, Devleti veya kişileri zarara uğratmışsa durumun niteliğine, ağırlığına ya da zararın derecesine göre görevden çıkarma cezası uygulanabilir.
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin bir yıl içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının bir yıl içerisinde üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.”

MADDE 3- 442 sayılı Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Uygulama hükümleri
MADDE 74/C- Güvenlik korucularının disiplin işlemlerine ilişkin bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hükümleri uygulanır.”

MADDE 4- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Devlet memurluğundan ilişiği kesilenlerin durumu
GEÇİCİ MADDE 31- (1) Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlanna girişte aranılan sağlık şartlarım taşımadıkları gerekçesiyle eğitim öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden, yargı kararma istinaden eğitim öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanan ancak bilahare sağlık sebeplerine dayanan yargı karan gereğince Devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında durumlarına uygun unvana ataması yapılır.
(2) Bu madde kapsamında yapılacak olan atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartlar ile Emniyet Hizmetleri Sımfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sağlık şartlarına uygunluk aranır.
(3) Bu madde kapsamında yapılacak olan Devlet memurluğuna açıktan atama işlemi ile ilgili diğer usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

MADDE 5- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu görevlerde bulunmuş olanların” ibaresi “bu görevlerde bulunmuş olanlar ile Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden veya intikal eden yoksa edinecekleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Personelin ödevleri, hak ve sorumlulukları
EK MADDE 15- Personelin ödevleri, hak ve sorumlulukları ile görevin icrası esnasında ve görev dışı zamanlarda personel tarafından uyulması gereken kurallar, sahip olunması gereken vasıflar ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 7- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 19- Jandarma Genel Komutanlığının emniyet ve asayişe yönelik hizmetleri açısından güçlendirilmesi ve her yönüyle ileri düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kurulan ve vakıf senedi 06/09/1997 tarihli ve 23102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Jandarma Asayiş Vakfı, 22/01/2004 tarih ve 5072 sayılı Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile îlişkilerine Dair Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki vakıfların hükümlerine tabidir.”

MADDE 8- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Personelin ödevleri, hak ve sorumlulukları
EK MADDE 20- Personelin ödevleri, hak ve sorumlulukları ile görevlerin icrası esnasında ve görev dışı zamanlarda personel tarafından uyulması gereken kurallar, sahip olunması gereken vasıflar ve diğer hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 9- 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde bulunan “ön lisans, lisans üstü eğitim-öğretim,” ibaresi “ön lisans, lisans, lisans üstü eğitim-öğretim,” şeklinde, (n) bendinde bulunan “Güvenlik Bilimleri Fakültesi:” ibaresi “Fakülte:” şeklinde değiştirilmiş, (s) bendine “Akademi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “fakülte,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 4652 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin başlığında yer alan “ile evlenme yasağı” ibaresi başlık metninden çıkarılmış, mülga birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasının başına “Fakültede eğitim alanlar eğitim süresinin iki katı,” ibaresi eklenmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi itibariyle yirmi iki yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunlarıdır. Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile de fakülteye öğrenci alınabilir.”
“Akademiye alınacak öğrencilerin nitelikleri, giriş esas ve şartları ile polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş yapılmasına ilişkin usul ve şartlar yönetmelikle belirlenir.
Fakülte ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencileri Akademi bünyesinde ücretsiz iaşe edilir, yatırılır, sağlık giderleri ve yönetmelikle tespit edilecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır. Polis memuru olarak eğitim görenlere ayrıca tayın bedeli ödenmez.
Polis memuru olarak eğitim görenler hariç, fakülte, polis meslek yüksekokulu ve ilk derece amirlik eğitimi öğrencilerine ayrıca harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir.”
“Fakülteyi veya ilk derece amirlik eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda belirlenen komiser yardımcısı rütbesinde ihtiyaç duyulan kadrolara atanırlar.”

MADDE 11- 4652 sayılı Kanunun mülga 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“MADDE 19- Fakültede lisans eğitim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, ders geçme esası ile sekiz yarıyıl, sınıf geçme esası ile dört öğretim yılıdır. Öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, eğitim süresine ilave olarak iki yarıyıl veya bir öğretim yıh ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarısız olanların bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca eğitimlerine son verilir. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler.
Öğrencilerin, fakülteye devam-devamsızlık durumları ile fakültede verilecek olan dersler ve süreleri yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 12- 4652 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 1- Bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulur ve üç ay içinde yapılacak atamalarla kadroları tamamlanır.
Bu Kanunla kurulu bulunan Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde, lisans mezunu polis memurları ile bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı personelin temini amacıyla, örgün eğitim veren üniversitelerin Genel Müdürlükçe belirlenecek en az dört yıl süreli fakülte mezunlarından yapılacak sınavda başarılı olanlara ilk derece amirlik eğitimi verilir. Bu merkezin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları, merkeze alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, giriş sınavı ile eğitim-öğretime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Denetçiliğe naklen atanma
GEÇİCİ MADDE 8- (1) Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az beş yıl görev yapmış olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde durumlarına uygun Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi kadrolarına naklen atanabilirler. Bu şekilde atananların sayısı yediyi geçemez.
(2) Bu maddeye göre atananların yardımcılık veya stajyerlik kadrolarında geçirdikleri süreler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı kadrolarında; müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör unvanlı kadrolarda geçirdikleri süreler Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi kadrolarında geçirilmiş sayılır.”

MADDE 14- 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Denetçiliğe naklen atanma
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az beş yıl görev yapmış olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde durumlarına uygun Göç İdaresi Başkanlığı Denetçisi kadrolarına naklen atanabilirler. Bu şekilde atananların sayısı yediyi geçemez.
(2) Bu maddeye göre atananların yardımcılık veya stajyerlik kadrolarında geçirdikleri süreler, Göç İdaresi Başkanlığı Denetçi Yardımcısı kadrolarında; müfettiş, denetçi, denetmen  
ve kontrolör unvanlı kadrolarda geçirdikleri süreler de Göç İdaresi Başkanlığı Denetçisi kadrolarında geçirilmiş sayılır.”

MADDE 15- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
 

Kaynak : Anadolu Ajansı

İlişkili Haberler

Manşetler