,

GİB 100 kadro için unvan değişikliği sınavı açtı

GİB 100 kadro için unvan değişikliği sınavı açtı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

I-    SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Başkanlığımızca Ek:1’de yer alan tabloda belirtilen yerlerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 31 Mart 2022 tarihli ve 31795 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 100 (yüz) tekniker ve 100 (yüz) teknisyen unvanı için Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

II-    SINAV TARİHİ VE YERİ
-    Sınavın yazılı bölümü 3 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.
-    Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden önce Başkanlığımızın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

III-    SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
-    Tekniker unvanına atanabilmek için; son başvuru tarihi itibarıyla en az iki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim kuramlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak,
-    Teknisyen unvanına atanabilmek için; son başvuru tarihi itibarıyla en az lise veya dengi mesleki veya teknik okulların herhangi bir bölümünden mezun olmak,
-    Son başvuru tarihi itibarıyla Başkanlık merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapıyor olmak.

IV-    SINAV BAŞVURUSU
- Başvurular; 25 Temmuz 2022 - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ek:2’de yer alan “Sınav Başvuru Formu” ile kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için Personel Daire Başkanlığı Merkez Atama Müdürlüğüne, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında bulunanlar ve kadrosu defterdarlıklarda bulunanlar için personel müdürlüklerine yapılacaktır.
-    Adaylar tekniker veya teknisyen unvanlarından yalnızca birine başvurabilir.
-    Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların başvuruda bulunmaları ve sınavlara katılmaları mümkündür.
-    Aday memur statüsünde bulunanlar, diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli ve Başkanlık merkez veya taşra teşkilatı kadrosunda bulunmayanlar sınava başvuruda bulunamazlar.
-    Sınav başvurusu sırasında eğitim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği istenilecektir.

 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
-    Sınav, yazılı ve sözlü bölüm olmak üzere iki aşamalıdır. Sınavın yazılı bölümü, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Merkezi (GAZİÖDM) tarafından yapılacaktır. GAZİÖDM tarafından; adayların sınav giriş belgeleri, cevaplı sınav kitapçıkları, sınav sonuçları ve itirazları aday işlemleri sisteminden    yayımlanacağından dolayı, adayların başvuru    tarihlerinde
https://basvuru.gazi.edu.tr/ sistemine üye olmaları gerekmektedir.
-    Sınavın yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

UNVAN

ALAN KONULARI (20 SORU)

ORTAK KONULAR (80 SORU)

TEKNİKER (Bilgisayar)

 1. Algoritma,
 2. Programlama (C, C++, VB Programlama Dilleri),
 3. Web Tasarımı (CSS, JavaScript, Html),
 4. Bilgisayar Donanımı,
 5. Bilgisayar Ağları,
 6. Ofis Yazılımları,
 1. T.C. Anayasası,
 2. Genel Olarak Devlet Teşkilatı,
 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat,
 4. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına İlişkin Bölümü,

 1. 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Gelir İdaresi Başkanlığına İlişkin Bölümü,
 2. Türkçe Dil Bilgisi Kuralları,
 3. İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri,
 4. Milli Güvenlik Bilgileri,
 5. Etik Davranış İlkeleri,
 6. Halkla İlişkiler.

TEKNİKER (Elektrik)

 1. Teknolojinin Bilimsel İlkeleri,
 2. Doğru Akım Devre Analizi,
 3. Elektrik Makineleri,
 4. Elektrik Tesisleri,
 5. Aydınlatma ve İç Tesisat,
 6. Elektrik Enerji Üretimi Ve İletimi,
 7. Enerji Dağılımı,
 8. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı,
 9. Ölçme Bilgisi,
 10. Analog Elektrik,
 11. AC Devre Analizi,
 12. Sarım Tekniği,
 13. Bakım ve Arıza Bulma.
 

TEKNİSYEN (Bilgisayar)

 1. Bilişim Teknolojilerinin Temelleri, A. Dış Donanım Birimleri B. İç Donanım Birimleri C. Ağ Temelleri

Ç. İşletim Sistemi Kullanımı

 1. Paket Programlar, A. Kelime İşlemci B. Elektronik Tablolama C. Sunu Hazırlama Ç. İnternet ve E-Posta
 2. Programlama Temelleri, A. Aritmetiksel İşlemler B. Mantıksal İşlemler C. Algoritma ve Akış Diyagramları
 1. T.C. Anayasası,
 2. Genel Olarak Devlet Teşkilatı,
 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat,
 4. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına İlişkin Bölümü,

 1. 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Gelir İdaresi Başkanlığına İlişkin Bölümü,
 2. Türkçe Dil Bilgisi Kuralları,
 3. İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri,
 4. Milli Güvenlik Bilgileri,
 5. Etik Davranış İlkeleri,
 6. Halkla İlişkiler.

TEKNİSYEN (Elektrik)

 1. Trafo Sarımı,
 2. Pano Tasarım ve Montajı,
 3. Elektrik Motorları,
 4. Dijital Elektronik,
 5. Mesleki Gelişim.

VI- DEĞERLENDİRME

-    Yazılı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 60 (altmış) puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 2 (iki) katı aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
-    Sözlü sınava katılan aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a)    Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c)    Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d)    Genel kültürü ve genel yeteneği,
e)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.
-    Sınav Kurulu tarafından adaylar, (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda, Sınav Kurulu
Başkanı ve üyeleri tarafından adaya ayrı ayrı puan verilir ve tutanağa geçirilir. Sınav Kurulunun Başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması adayın sözlü sınav puanıdır. Sözlü sınavdan geçmek için, Sınav Kurulu üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.
-    Sınavda başarılı sayılabilmek için yazılı sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış), sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alınması şarttır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.
-    Sınavda başarılı olan adayların sayısı atama yapılacak kadro sayısından fazla ise Sınav Kurulu, adayları en yüksek başarı puanından başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl olarak belirler.
-    Sınav Kurulu, asıl aday sayısı kadar personeli yedek olarak belirleyebilir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayan adaylar için sınav sonucu kazanılmış hak sayılmaz.
-    Başarı puanına göre yapılan sıralama neticesinde, başarılı sayılan son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde, bunlardan sırasıyla;
a)    Hizmet süresi fazla olanlara,
b)    Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c)    Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, başarı sıralamasında öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
-    Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazananlar, başarı sırası ve tercihleri değerlendirilerek Ek:1’de yer alan yerlere atanacaktır.
-    Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

 

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
-    Yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sözlü sınavın yeri ve tarihi ile sınav sonuçlarına ilişkin listeler Başkanlığımızın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) duyurulacaktır.
-    Sınava katılanlar; sınavın yazılı bölümüne, https://basvuru.gazi.edu.tr/ adresine elektronik ortamda, gerekçelerini de belirtmek suretiyle itiraz edebilirler.
-    Adaylar tarafından sınavın sözlü bölümüne yapılacak itirazlar ise Başkanlığımıza yazılı olarak yapılabilir.
-    Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip, duyuruda belirtilen yer ve şekilde, en geç beş iş günü içinde yapılır.
-    Sınava itiraz başvuruları yedi iş günü içerisinde incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve itiraz sahiplerine bildirilir.
-    İlgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, ne talep edildiği açıkça belirtilmeyen formlar, Üniversiteye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır. GAZİÖDM tarafından internet sayfalarında yer alan duyurular, adaylara tebliğ niteliğindedir.

 

VIII- DİĞER HUSUSLAR
-    Adayların, sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi, kurum kimliği veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
-    Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilecek ve bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
-    Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kâğıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.
-    Başkanlık kadrolarında bulunmakla birlikte Bakanlık birimleri hariç başka kurumlarda geçici görevli olanlar, bu durumlarını sonlandırmaları şartıyla sınavlara katılabilirler.
-    Yapılan yazılı sınavda sınav kurulunca hatalı soru tespit edilmesi veya yargı kararı uyarınca soruların iptal edilmesi halinde, iptal edilen sorular sınava katılan tüm adaylar tarafından doğru cevaplandırılmış sayılır.
-    Kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılarak durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.
-    Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum tutanakla tespit edilir ve bunların sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında gerekli yasal işlem yapılır.
-    Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazananlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Sınavlarda başarılı olarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzakta bulunanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.
-    Ataması yapılıp da süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onaylarının iptalini talep edenlerin atamaları iptal edilir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin atanma hakları sona erer.
-    Sınav sonucu ataması yapılanlar atandıkları il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların yer değiştirme suretiyle atanmaları, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri halinde yapılabilir. Ancak, bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il olması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananlar, atandıkları il sınırları içerisinde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar. Atama yapıldıktan sonra mazeret halleri ortaya çıkanlar, boş kadro ve hizmet ihtiyacı bulunması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Mazeret halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
-    Duyurulan kadrolardan;
a)    Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b)    Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
İlan olunur.

 

Alım yerleri ve kadro sayılarına ilişkin tablo (Ek-1) için tıklayınız.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler