,

Gelir İdaresi Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Gelir İdaresi Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Hizmet bölgesinin değişmesi ve intibak

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve 12 nci maddesindeki hükümler saklı kalmak üzere, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yapılan intibaklar sonucunda, halen görev yapılan hizmet alanının bulunduğu hizmet bölgesi değişen personelin, bu hizmet alanındaki toplam çalışma süresi, Ek-1’de belirlenen hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini aşamaz.

(2) Yer değiştirmeye tabi personelin bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte bölgesi değişen hizmet alanlarındaki çalıştıkları süreler, değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten önceki bölgesi esas alınarak intibak ettirilir.

(3) Bölgesi değişen hizmet alanlarında görev yapan personelin 6/2/2023 tarihinden bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar çalıştıkları süreler Ek-1’de yer alan hizmet alanları esas alınarak intibak ettirilir. Yapılan intibak sonucu, Ek-1’de yer alan her bir hizmet bölgesi için belirlenen zorunlu çalışma süresini aşan süreler, sadece bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden sayılır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler