,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/3/2007 tarihli ve 26471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) Sınav komisyonu: Meslek personeli giriş sınavını gerçekleştiren komisyonu,

i) Tez jürisi: Murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı tarafından hazırlanan tezi inceleyip değerlendiren jüriyi,

j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

k) Yeterlik sınav komisyonu: Meslek personeli yeterlik sınavını gerçekleştiren sınav komisyonunu,

l) Yetki sınav komisyonu: Meslek personeli yetki sınavını gerçekleştiren sınav komisyonunu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Giriş sınavına katılma şartları, açıktan atama izni alınmış kadro sayısı, uzmanlık alanları ve/veya kontenjanları, KPSS puan türleri ve taban puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, sınava son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi ile sınava ilişkin diğer hususlar Başkan Oluru alınmak suretiyle, sınav tarihinden en az bir ay önce Kurumun resmî internet sitesinde, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle duyurulur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, istatistik ve bilgisayar, matematik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Fotoğraflı başvuru formu,”

“Bu belgeler elektronik ortamda başvuru sistemine yüklenmek suretiyle de istenebilir.”

“a) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin) aslı, Kurumca onaylı sureti veya e-Devlet sisteminden temin edilecek mezuniyet belgesi,”

“d) Son üç ay içinde çekilmiş üç adet renkli vesikalık fotoğrafı,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan “Kurum evrakına” ibaresi de “Kuruma” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, posta yoluyla veya giriş sınavı ilanında belirtilen resmi internet sitesi üzerinden yapılır. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Giriş sınavına girme hakkı kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihi elektronik ortamda bildirilir veya bu bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgesi verilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

1) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,

2) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,

3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,

5) İstatistik: Yöneylem Araştırması, Simülasyon, Rassal Modeller, Regresyon Modeli, Olasılık-İstatistik, Bankacılıkta Risk Yönetimi, Zaman Serileri ve Panel Data Ekonometrisi,

6) Mühendislik: Temel Bilgisayar Programlama ve Algoritma Geliştirme, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları ve İnternet, Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Bilişim Teknolojilerinde Temel Kavramlar (Bilgisayar Teknolojileri Kavramları, Temel Bilgisayar Ağları ve İnternet, Temel Bilgi Güvenliği, Temel Veri Tabanı), Proje Yönetimi,

7) Matematik: Finansal Matematik, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Diziler-Seriler, Türev, İntegral, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları.” 

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezi kabul edilen, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanını aldığını belgeleyen murakıp yardımcıları, bankalar yeminli murakıbı; uzman yardımcıları ise ilgisine göre bankacılık, hukuk, bilişim veya BDDK uzmanı kadrolarına atanırlar. Atama yapılabilmesi için gerekli olan yabancı dil puanını gösterir belgenin yeterlik sınavı tarihinde geçerli olması veya bu belgeye yeterlik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olunması şarttır.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler