,
#Maaş Zammı

En düşük memur aylığı, asgari ücrete göre oransal olarak düşüyor!

657 sayılı Kanunun 146. maddesi gereğince, 2022 yılının Aralık ayı itibariyle en düşük memur aylığı brüt asgari ücretin altına düşmüştür. En düşük memur aylığı 2023 yılı Ocak ayında yüzde 20 civarında artacak olsa sahi, brüt asgari ücrete göre yıllar içinde oransal olarak gerilemektedir.

En düşük memur aylığı, asgari ücrete göre oransal olarak düşüyor!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlara ödeneceği aylık unsurlarının asgari ücretten düşük olamayacağı belirtilmiştir.

Kanunun 146 ncı maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir.
Memurlara kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)
(Mülga üçüncü fıkra: 2/11/2011 - KHK-659/18 md.)
(Değişik: 23/2/1995 - KHK-547/9 md.) Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz: az olması halinde, aradaki fark memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir."

'Memur taban aylığı asgari ücretten düşük olamaz' ne demektir?

Yukarıdaki hükme göre; memura ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, zam ve tazminatlar ile diğer ödemeler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamamaktadır.

Bir başka deyişle sadece aylık değil aylıkla birlikte diğer ödeme kalemlerinin brüt tutarı dikkate alınmaktadır.

12. derecedeki yeni işe giren bir hizmetlinin bazı aylık kalemleri 23 Aralık 2022 tarihi itibariyle şu şekildedir:

İstihaklar- Gösterge ----- Oran ---Tutar
Gösterge Aylığı (12/1)---- 545--- 181.81
Taban Aylığı ----------------------5,221.53
Yan Ödeme Aylığı-------- 500---- 52.90
Özel Hizmet Tazminatı -----44----1,394.13
Ek Ödeme ----------------70---- 2,218.43
İstihaklar Toplamı ----------------9,608.08

Memurun brüt geliri brüt asgari ücretten düşük olmamalıdır!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlara ödenecek aylıkların BRÜT tutarının asgari ücretten düşük olamayacağı belirtilmiştir. Asgari ücretin brüt mü net mi olacağına kanunda yer verilmemiştir. Ancak memur aylık kalemleri brüt hesap edildiğine göre asgari ücretin de brüt olarak düşünülmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Brüt asgari ücret 2023 yılında ne kadar oldu?

2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506,80 TL olarak belirlenmiştir. 

En düşük memur aylığı asgari ücretin altına düştü!

657 sayılı Kanununda yer aldığı üzere, gazetememur.com taraından yapılan hesaplamaya göre, en alt kısımda yer alan Hizmetlinin brüt ücret kalemleri asgari ücretin altına düşmüştür. Daha önceki yıllarda brüt asgari ücret ile en düşük memur aylığı arasındaki fark yüksek iken şuan 500 TL'ye gerilemiş durumdadır. Yapılacak yüzde 20 civarlarındaki maaş zammıyla birlikte, en düşük memur aylığı brüt asgari ücretin üstüne çıkacak olsa dahi, memurlar karşılaştırmalı olarak ilk kez fakirleşmiş olacaktır.

Karşılaştırmalı olarak en düşük memur aylığı brüt tutarları ile brüt asgari ücret karşılaştırması

Gazetememur.com'un brüt en düşük memur aylığı ile brüt asgari ücret tutarları üzerinde yaptığı karşılaştırmalı tabloya aşağıda yer verilmiştir.

  En düşük memur aylığı Brüt asgari ücret Yüzdelik Fark
2015 2.156 TL 1.496 TL Yüzde 44
2016 2.414 TL 1.935 TL Yüzde 24
2017 2.611 TL 2.088 TL Yüzde 25
2018 2.951 TL 2.384 TL Yüzde 23
2019 3.550 TL 3.006 TL Yüzde 18
2020 3.970 TL 3.458 TL Yüzde 14
2021 4.507 TL 4.203 TL Yüzde 7
2022 6.400 TL 5.004  TL Yüzde 27
2023 11.529 (Yüzde 20 artış tahminiyle) 10.008 Yüzde 15

 

İlişkili Haberler

Manşetler