,

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği değişti

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği değişti

Önemli Husular

"SAÇ UZUNLUKLARI OMUZ HİZASINI GEÇEMEZ VE DAĞINIK OLAMAZ"
Yönetmelikteki "makyaj ve saç modellerinde abartıya kaçamaz" düzenlemesi, "makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz" olarak değiştirildi. 

"Bayan amir ve memurlar tırnak uzatamaz, (Değişik ibare: RG-25/8/2022-31934) makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz, ziynet eşyası ve benzeri takılar takamazlar. ". Bayan personelin saç uzunluklarına bakılmaksızın, saçları dağınık, dikkat çekecek ve resmi üniformaya yakışmayacak şekilde olamaz."

RÜTBE, SINIF VE BRANŞ İŞARETLERİNDEKİ KAPSAM GENİŞLETİLDİ
Yönetmeliğin dokuzuncu maddesinde düzenlenen, kurum tarafından personele verilecek göğüs arması, görev yeri kol arması, kokart, rütbe, sınıf ve branş işaretlerinde kapsam genişletildi. Eskiden sadece özel harekat polislerinin bu ihtiyaçları kurum tarafından karşılanıyordu. Diğer personelin ise ihtiyaçlarını kendisinin temin etmesi isteniyordu.

Değişiklikle özel hareket personelinin yanına çevik kuvvet ve çevik kuvvet bünyesinde yer alan atlı polis, takviye hazır kuvvet personeli, arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personelin de bu ihtiyacının kurum tarafından karşılanması sağlandı.

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI KIYAFET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “bina ve müştemilatı” ibaresi “bina ve müştemilatı ile araç” şeklinde değiştirilmiş, (n) bendinde yer alan “makyaj ve saç modellerinde” ibaresi “makyaj, saç modelleri ve renklerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İkmal ve Bakım” ibaresi “Destek Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Polis Amirleri Eğitim Merkezinde ilk derece amirlik eğitimi gören komiser yardımcısı adaylarına, Polis Akademisinin talebi üzerine Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfı bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler, eğitim süreleri de göz önünde bulundurularak aynı sırada belirlenmiş miktarlar aşılmamak koşuluyla Emniyet Genel Müdürünün onayıyla belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; özel harekat, takviye hazır kuvvet, arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personel, çevik kuvvet ve çevik kuvvet bünyesinde yer alan atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, kurbağa adam, gemi adamı, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin-narkotim), köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel, koruma hizmetlerinde çalışan personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilere Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli II sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri Sınıfı bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler, bu Yönetmeliğe ekli bulunan I sayılı cetvelde belirtilmiştir. Bu hizmet birimlerinde görev yapan hak sahibi personele, yukarıdaki esasa göre belirlenecek giyim eşyaları dışında görevin ve hizmetin özelliğine göre ayrıca verilecek olan giyim eşyalarının cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi bu Yönetmeliğe ekli bulunan II sayılı cetvelde belirtilmiştir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Üniformada bulunması gerekli göğüs arması, görev yeri kol arması, kokart, rütbe, sınıf ve branş işaretleriyle, düğme ve diğer aksesuarlar Özel Harekat Branşlı personel, çevik kuvvet ve çevik kuvvet bünyesinde yer alan atlı polis, takviye hazır kuvvet personeli, arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personel hariç, personel tarafından kendi imkanlarıyla temin edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden; Özel Harekat personeli, Takviye Hazır Kuvvet personeli, arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personel, Çevik Kuvvet ve Çevik Kuvvet bünyesinde yer alan atlı polis, uçucu personel, turizm polisi, deniz polisi, kurbağa adam, gemi adamı, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunus-şahin-narkotim), köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, barışı destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel, koruma hizmetlerinde çalışan personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar personeli ve olay yeri inceleme birimlerinde görevli personelin bu Yönetmeliğe ekli bulunan II sayılı cetvelde belirtilen kıyafet ve teçhizatlarının şekil, renk ve kullanım esasları ile bu kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol, kokartlar ve bu kıyafetlerin teknik özellikleri yukarıda belirtilen birimlerin bağlı bulundukları Başkanlıklar ve Daire Başkanlıklarınca, I sayılı cetvelde belirtilen kıyafet ve teçhizatının şekil, renk ve kullanım esasları ile bu kıyafetlerde kullanılacak işaret, sembol, kokartlar ve bu kıyafetlerin teknik özellikleri ise bu Yönetmelik hükümlerince belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Polis Arama ve Kurtarma branş işareti: Özellikleri, bu Yönetmeliğin EK-20/B’sinde gösterilmiştir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 31 inci ve 32 nci maddelerinde yer alan “İkmal ve Bakım” ibareleri “Destek Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe ekinde yer alan I sayılı cetvel, II sayılı cetvel, Ek-1/I, Ek-2/B ve Ek-20/B ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler