,

Doktorun il içi geçici görevlendirmesi hukuka uygun bulundu

KDK, İlçe Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan başvurucunun darenin keyfi uygulamaları nedeniyle haksız ve hukuka aykırı olarak bulunduğu yerden 180 km uzaklıktaki kuruma geçici olarak görevlendirildiğini iddiasını yerinde bulmadı

Doktorun il içi geçici görevlendirmesi hukuka uygun bulundu

Somut olay kapsamında, ilgili idarenin personelin geçici görevlendirilmesi hususunda sahip olduğu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri kriterleri ile sınırlı olarak kullanılıp kullanılmadığı incelenecek olursa, başvuranın kadro görev yeri olan Çınar İlçe Devlet Hastanesinde 3 (üç) adet ünit bulunmasına rağmen 4 (dört) adet diş Tabibinin görev yapmakta olduğu, başvuranın, görevlendirildiği Diyarbakır İli Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesinde ise, 3 (üç) adet ünit bulunmasına rağmen 2 (iki) Diş Tabibinin görev yapmakta olduğu, ayrıca, Çınar İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan 4 (dört) adet diş tabibine sırası ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için ayrı ayrı görevlendirme yapıldığı, başvuranın görevlendirmesinin 28 Şubat 2023 tarihi itibariyle biteceği, söz konusu görevlendirme süresinin Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11’inci maddesi ile öngörülen süre ile de uyumlu olduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda, ilgili idarece tesis edilen geçici görevlendirme işleminin kamu yararı ve hizmet gerekli kriterleri kapsamında tesis edildiği değerlendirilmektedir.

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)

SAYI:2023/2940-S.23.4982
BAŞVURU NO    :2023/1146
KARAR TARİHİ:08/03/2023

RET KARARI

BAŞVURUYA KONU İDARE:DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞVURUNUN KONUSU    :Geçici görevlendirmenin iptali talebi hk.
BAŞVURU TARİHİ    :22/01/2023

I.  BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1. Kurumumuza yapılan başvuruda başvuran, İlçe Devlet Hastanesinde görev yapmakta olduğunu, idarenin keyfi uygulamaları nedeniyle haksız ve hukuka aykırı olarak bulunduğu yerden 180 km uzaklıktaki kuruma geçici olarak görevlendirildiğini iddia ederek, geçici görevlendirmenin iptalini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

2.  Başvuruya konu iddialar hakkında bilgi ve belge talebi içeren yazımıza istinaden Diyarbakır Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen 03/02/2023 tarih ve …sayılı cevabi yazıda özetle;

2.1. Başvuranın Diyarbakır İlinde olduğu, İlçe Devlet Hastanesinde Diş Tabibi olarak görev yapmakta

2.2.  Başvuru sahibinin kadro görev yerinde 4 (dört) Diş Tabibinin görev yapmakta olduğu, 3 (üç) Ünit bulunduğu, görevlendirildiği Diyarbakır İli Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesinde 2 (iki) Diş Tabibinin görev yapmakta olduğu, 3 (üç) Ünit bulunduğu, hizmette aksamaya mahal vermemek ve hasta mağduriyetinin olusı için görevlendirme yapıldığı,

2.3.  Sağlık hizmetl  aksamadan devam etmesi, uygulamada birliğin sağlanması, hasta mağduriyetinin yaşanmaması adına ...  İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan 4 (dört) diş tabibine sırası ile 2023 yılı; Ocak, Şubat, Mar  san aylarında görevlendirme yapıldığı, görevlendirilme sürelerinin bitmesi devamında, diğer   kadrolardaki aktif sayılar değerlendirilerek görevlendirme yapılan ilgili hastaneye planlama yapılabile

İfade edilmiştir.

III.  İLGİLİ MEVZUAT

3. 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler.”,

4. 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun "Kurumun Görevi" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”,

5. 26.03.2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Geçici görevlendirme” başlıklı 11’inci maddesinin birinci fıkrasında, “Bakanlık önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç hâlinde re’sen de görevlendirebilir. Re’sen yapılan geçici görevlendirme süresi bir mali yılda iki ayı geçemez.”

6.1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12. Bölümünün 371 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, “İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur; Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapar ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir.”

hükümleri yer almaktadır.

IV.  KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ

7. Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın talebinin reddi yönündeki öneri, Kamu Başdenetçisine sunulmuştur.

V.  DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

8. Başvuran, geçici görevlendirmesinin iptalini talep etmektedir.

9. İdarece gönderilen bilgi ve belgelerin tetkiki neticesinde, başvuranın geçici görevlendirmesinin iptali talebinin, hizmet ihtiyacı ve hasta mağduriyetinin oluşmaması gerekçeleriyle reddedildiği anlaşılmaktadır.

10. 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12. Bölümünün 371 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, il sağlık müdürlerinin Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapmakla yükümlü oldukları ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirecekleri öngörülmekte, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11’inci  maddesinin  birinci  fıkrasında  ise,  Bakanlığın  ihtiyaç  hâlinde  personeli  re’sen  de görevlendirebileceği, re’sen yapılan geçici görevlendirme süresinin bir mali yılda iki ayı geçemeyeceği hüküm altına alınmaktadır.

11. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11’inci madde hükmü metninde yer alan “… re’sen de görevlendirebilir…” ibaresinden de anlaşılacağı üzere, ihtiyaç halinde personelin re’sen görevlendirilmesi hususunda ilgili idarenin takdir yetkisi bulunduğu açıktır.

12.Takdir yetkisi, idarenin belli şart ve durumların meydana gelmesi halinde belli bir kararı alıp almamak veya kanunda öngörülen değişik çözümler arasında bir seçim yapmak konusunda tanınan bir serbestiye ya da belirli bir konuda karar alabilmek için hangi şart ve durumların ortaya çıkması gerektiğini tespit etmek imkânına sahip olması olarak tanımlanmaktadır. İdari işlemler tesis edilirken, İdareler, bağlı yetki veya takdir yetkisi çerçevesinde karar alırlar. Bu doğrultuda, idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurlarının tümünün hukuk kuralları tarafından önceden belirlenerek, idareye belli bir yönde hareket etme hususunda bir tercih tanınmamışsa veya idareye belli bir tasarrufta bulunması kesin olarak emredilmişse bağlı yetkiden, idarenin nerede ve nasıl bir tasarrufta bulunacağının hukuk kuralları ile önceden kesin bir şekilde belirlenmediği durumlarda ise idarenin takdir yetkisinden söz edilmektedir. (Halil Kalabalık, İdare Hukukunda Takdir Yetkisi Kavramı ve Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 1, Sayı 2, Aralık 1997)

13. Bu itibarla, İdareye belli konularda takdir yetkisinin tanınması idarenin görevlerinin niteliği gereği zorunludur. Ancak, idarenin takdir yetkisi, idarenin keyfi olarak hareket edebileceği anlamına gelmemektedir. Bir başka deyişle, idareye yasalarla tanınan takdir yetkisinin mutlak olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğunu da belirtmek gerekmektedir. (Danıştay 2. Dairesinin, 17/09/2015 tarihli E. 2015/2662, K. 2015/7471 sayılı kararı).

14. Somut olay kapsamında, ilgili idarenin personelin geçici görevlendirilmesi hususunda sahip olduğu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri kriterleri ile sınırlı olarak kullanılıp kullanılmadığı incelenecek olursa, başvuranın kadro görev yeri olan Çınar İlçe Devlet Hastanesinde 3 (üç) adet ünit bulunmasına rağmen 4 (dört) adet diş Tabibinin görev yapmakta olduğu, başvuranın, görevlendirildiği Diyarbakır İli Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesinde ise, 3 (üç) adet ünit bulunmasına rağmen 2 (iki) Diş Tabibinin görev yapmakta olduğu, ayrıca, Çınar İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan 4 (dört) adet diş tabibine sırası ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için ayrı ayrı görevlendirme yapıldığı, başvuranın görevlendirmesinin 28 Şubat 2023 tarihi itibariyle biteceği, söz konusu görevlendirme süresinin Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11’inci maddesi ile öngörülen süre ile de uyumlu olduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda, ilgili idarece tesis edilen geçici görevlendirme işleminin kamu yararı ve hizmet gerekli kriterleri kapsamında tesis edildiği değerlendirilmektedir.

15. Kurumumuzca yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri kapsamında yapılan açıklamalar doğrultusunda, ilgili idarenin başvuranın talebinin reddi yönünde tezahür eden işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırı bir durum bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

B.  İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

16.  İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirmede, şikayet başvurusu kapsamında, idarenin, başvurana ilişkin işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ve gerekçeli olarak kurumumuza gönderdiği, bu anlamda “kararların gerekçeli olması” ve “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ilkelerine uygun hareket ettiği ancak, başvuru sahibine verdiği cevapta idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvurabileceğini göstermediği bu nedenle de karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi ilkesine uymadığı tespit edildiğinden, idarenin bahse konu ilkeye uygun davranması önerilmektedir.

VI.  HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

17. 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Ret Kararının başvurana tebliğ tarihinden itibaren, ilgili idarenin işlemine karşı (varsa) dava açma süresinden kalan süre kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup Diyarbakır İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

VII.  KARAR

Açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN REDDİNE;

Kararın, BAŞVURANA ve DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler