,

Diyanet Görevde Yükselme le 350 Din Hizmetleri Uzmanı ve 75 Eğitim Görevlisi Alacak

Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan “Din hizmetleri uzmanı” kadrolarına görevde yükselme sınavı sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacaktır.

Diyanet Görevde Yükselme le 350 Din Hizmetleri Uzmanı ve 75 Eğitim Görevlisi Alacak

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, din hizmetleri uzmanları görevde yükselme sınavına, eğitim görevlileri ise yazılı ve sözlü sınava göre alınacak.

Din hizmetleri uzmanlığı sınavına 24-28 Nisan arasında, eğitim görevliliği sınavına ise 24 Mart'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi üzerinden başvuruda bulunulacak.

Yazılı ve sözlü sınavlar, Ankara'da gerçekleştirilecek.

2022 Yılı Din Hizmetleri Uzmanlığı Sınavına İlişkin Duyuru

MÜNHAL KADROYA AİT BİLGİLER

BULUNDUĞU YER

SINIFI

UNVANI

ADEDİ

Taşra Teşkilatı

Genel İdare Hizmetleri

Din Hizmetleri Uzmanı

350

I. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Halen Başkanlık Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,
 2. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 3. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında en az 3 (üç) yıl görev yapmış olmak,
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde yükselmeye tabi kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde (sözleşmeli, vekaleten ve geçici görevlendirme süreleri dâhil olmak üzere) çalışmış olmak,
 5. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 6. Başvuru yapılacak unvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak.
 • 26.01.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyonda görev yaparken kadroya geçirilen Başkanlığımız personeli sınavla ilgili diğer şartları taşımaları halinde bu sınava başvuru yapabileceklerdir.
 • 28.11.2022 tarihinden sonra Başkanlığımızdaki sözleşmeli pozisyonlara atanan personel ise 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/A maddesinde yer alan “Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. ” hükmüne tabi olduklarından bu sınava başvuru yapamayacaklardır.
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği 18.04.1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edileceklerdir.
 • Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınavlara başvuruda bulunabilir.
 • Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 24.04.2023­28.04.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi arcılığıyla yapılacaktır.
 2. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 220 (iki yüz yirmi) TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.
 3. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
 4. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
 5. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.
 6. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
 7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.
 8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 9. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
 10. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Engelli adaylar;

1. Sınava başvuran adaylardan sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olanlar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla bu duyurunun ekinde yer alan sağlık durumu/engel bilgi formunu doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet hastanelerinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde, söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca adaylar engel durumlarını başvuru ekranındaki ilgili bölümde belirteceklerdir.

2. Sağlık durumu/engel bilgi formunda belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan evraklar dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve KONULARI

 1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere Ankara’da yapılacaktır.
 2. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.
 3. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
 4. Yazılı sınav konuları, bu duyurunun “YAZILI SINAV KONULARI” başlığında belirtilmiştir.
 5. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
 6. Yazılı sınavda hatalı sorular çıkması durumunda bu sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.
 7. Yazılı sınavda başarılı olanlardan puan üstünlüğüne göre ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 8. Adaylar, sözlü sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirileceklerdir.
 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
 5. Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
 1. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 1. Adaylar; yazılı sınav sorularına yönelik itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Yazılı sınavın başka bir kuruma yaptırılması durumunda adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ilgili kuruma yapacaklar ve sınav sonuçlarına itirazda ilgili kurumunun belirlediği esaslar dikkate alınacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 2. İtirazların sonucu itiraz sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde adaylara bildirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 1. Başarılı olabilmek için yazılı sınavdan en az 60 (altmış), sözlü sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 2. Başarı sıralamasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Eşitlik halinde sırasıyla;
 1. Hizmet süresi fazla olana,
 2. Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,
 3. Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana,

başarı sıralamasında öncelik verilecektir.

 1. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısınca aday asıl, aynı sayıdaki aday da yedek olarak sıralanacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

 1. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 3. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VIII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA

Telefon                 : (0312) 295 70 00

Faks                      : (0312) 285 85 72

e-mail                   :  [email protected]

İlgililere duyurulur.

IX. SINAV KONULARI

SIRA NO

YAZILI SINAV KONULARI

1

Kur'an-ı Kerim (Meal Bilgisi-Tecvid)

2

Tefsir

3

Hadis

4

Kelam

5

Fıkıh

6

İslam Tarihi

7

Türkçe Dil Bilgisi/Türkçe Yazım Kuralları

8

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

9

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

10

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

11

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

12

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

13

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği

14

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

15

Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

16

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği

17

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an-ı Kerim Basım ve Yayım Kriterleri Hakkında Yönetmelik

 

2023 Yılı Eğitim Görevlisi (Dini Musiki) Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında (dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezleri) münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan eğitim görevlisi (dini musiki) kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen alım yapılacaktır.

MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER

BULUNDUĞU YER

SINIFI

UNVANI

BİRİM

ADEDİ

Taşra Teşkilatı

Din Hizmetleri Sınıfı

Eğitim Görevlisi (Dini Musiki)

Dini Yüksek İhtisas / Dini İhtisas Merkezleri

15

I. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
 2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 5. Eğitim görevlisi unvanında müktesebi bulunmamak,
 6. Başkanlığımızca düzenlenen dini musiki kursunu başarıyla tamamlamış olmak veya Türk din musikisi alanında yüksek lisans/doktora yapmış olmak.
 • 26.01.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyonda görev yaparken kadroya geçirilen Başkanlığımız personeli sınavla ilgili diğer şartları taşımaları halinde bu sınava başvuru yapabileceklerdir.
 • 28.11.2022 tarihinden sonra Başkanlığımızdaki sözleşmeli pozisyonlara atanan personel ise 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/A maddesinde yer alan “Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” hükmüne tabi olduklarından bu sınava başvuru yapamayacaklardır.
 1. BAŞVURU İŞLEMLERİ
 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 16.03.2023­24.03.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinavadresi aracılığıyla yapılacaktır.
 2. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
 3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.
 4. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 1. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
 1. Sınav süreci ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinavadresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
 1. SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
 1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
 2. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.
 3. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.
 4. Sınav Konuları;
 1. Dini Musiki (50 puan),
 2. Kur’an-ı Kerim (30 puan),
 3. Dini Bilgiler (tefsir, hadis, fıkıh, kelam) (20 puan).
 1. Sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, eğitim görevlisi için aranan ve Başkanlığımızın web sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterlikleri” esas alınacaktır. YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
 2. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 1. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
 1. Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.
 1. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
 1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 2. Başarı sıralaması, sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.
 3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri yedek olarak sıralanacaktır.
 1. DİĞER HUSUSLAR
 1. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 3. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İlgililere duyurulur.

 

2023 Yılı Eğitim Görevlisi Sınavı Duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında (dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezleri) münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan eğitim görevlisi kadrolarına yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen alım yapılacaktır.

MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER

BULUNDUĞU YER

SINIFI

UNVANI

BİRİM

ADEDİ

Merkez Teşkilatı

Din Hizmetleri Sınıfı

Eğitim Görevlisi

Diyanet Akademisi Başkanlığı

10

Taşra Teşkilatı

Din Hizmetleri Sınıfı

Eğitim Görevlisi

Dini Yüksek İhtisas Merkezleri

20

Dini İhtisas Merkezleri

30

TOPLAM

60

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
 2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 5. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
 6. Eğitim görevlisi unvanında müktesebi bulunmamak,
 • 26.01.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyonda görev yaparken kadroya geçirilen Başkanlığımız personeli sınavla ilgili diğer şartları taşımaları halinde bu sınava başvuru yapabileceklerdir.
 • 28.11.2022 tarihinden sonra Başkanlığımızdaki sözleşmeli pozisyonlara atanan personel ise 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/A maddesinde yer alan “Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” hükmüne tabi olduklarından bu sınava başvuru yapamayacaklardır.
 • Adaylar sadece bir kontenjan grubundan başvuru yapabileceklerdir.
 1. BAŞVURU İŞLEMLERİ
 1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 16.03.2023­24.03.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinavadresi aracılığıyla yapılacaktır.
 2. Başvuru işlemini gerçekleştiren adayların, daha sonra sınavın yazılı aşaması için 220 (iki yüz yirmi) TL sınav ücreti ödemeleri gerekmektedir.
 3. Ödeme işlemi, sinavodeme.diyanet.gov.tradresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
 4. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
 5. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.
 6. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS/İKYS verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS bilgilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
 7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacaktır.
 8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 9. Başvuru şartlarını taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.
 10. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 1. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
 1. Sınav süreci ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinavadresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
 1. SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
 1. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere Ankara’da yapılacaktır.
 2. Yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.
 3. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.
 4. Yazılı Sınav Konuları;
 1. Kur’an-ı Kerim,
 2. Arapça,
 3. Tefsir,

ç) Hadis,

 1. Kelam,
 2. Fıkıh,
 3. İslam tarihi ve İslam ahlakı,
 4. Dinî ve meslekî genel kültür,

ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat.

 1. Sözlü Sınav Konuları;
 1. Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
 2. Arapça (30 puan),
 3. Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),

ç) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).

 1. Sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, eğitim görevlisi için aranan ve Başkanlığımızın web sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterlikleri” esas alınacaktır. YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
 2. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 1. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar tarafından yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
 2. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.
 3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri yedek olarak sıralanacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

 1. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 3. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler