,

Diyanet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişti

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı

Diyanet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişti

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)’ndan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİN
DEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/4/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alman unvanlar bakımından; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygun olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (p) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “üç yıl görev yapmış” ibaresi “en az beş yıl görev yapmış” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkraya (t) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“2) En az üç yılı eğitim görevlisi unvanında olmak kaydıyla Başkanlıkta vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az on yıl görev yapmış olmak,”
“r) Eğitim görevlisi olarak atanabilmek için;
1)    En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olup dini yüksek ihtisas merkezinde eğitimini tamamlamış veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
2)    Dini musiki, kıraat gibi özel yetenek gerektiren alanlarda yapılacak atımlarda en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
3)    Eğitim görevlisi kadrolarının yüzde onuna kadar yapılacak dini yükseköğrenim dışındaki ahmlarda, lisans mezunu olup yüksek lisans çalışmasını tamamlamış olmak,
4)    Yapılacak sınavda başarılı olmak,”
5)    ) Dini ihtisas merkezi müdürü olarak atanabilmek için;
1)    En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2)    En az üç yılı eğitim görevlisi unvanında olmak kaydıyla Başkanlıkta vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde toplam yedi yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az yedi yıl görev yapmış olmak,
3)    İhtisas kursu belgesine sahip olmak ve ilahiyat alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
4)    Kur'an eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için;
1)    En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2)    En az üç yılı Kur'an kursu öğreticisi unvanında olmak kaydıyla Başkanlıkta sekiz yıl görev yapmış olmak,
3)    Hafız olmak,
4)    Pedagojik formasyon belgesine sahip olmak,
v) Diyanet Akademisi müdür yardımcısı olarak atanabilmek için;
1)    En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
2)    Diyanet Akademisinde eğitim görevlisi olmak,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına “tashih-i huruf’ ibaresinden sonra gelmek üzere “, hüsn-i tilavet” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler