,

Din İşleri Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik bugün yayımdandı

Din İşleri Yüksek Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği yayımlandı

YÖNETMELİK
Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)’ndan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının dinî konularda en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Kurulda görev yapan personel ile yürütülen iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a)    Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,
b)    Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
c)    Komisyon: Kurul tarafından çalışma alanları belirlenerek oluşturulan daimî ihtisas komisyonlarını,
ç) Komisyon Başkanı: Komisyonlardan birine başkanlık yapan Kurul üyesini,
d)    Komisyon karan: Komisyon toplantısında kabul edilen kararları,
e)    Komisyon üyesi: Komisyonlara bağlı olarak çalışan Kurul üyesini,
f)    Kurul: Din İşleri Yüksek Kurulunu,
g)    Kurul Başkanı: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanını,
ğ) Kurul Başkanvekili: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekilini,
h)    Kurul karan: Kurul toplantısında kabul edilen kararlan, ı) Kurul sekreteri: Din İşleri Yüksek Kurulu sekreterini, i) Kurul uzmanı: Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanını, j) Kurul uzman yardımcısı: Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısını, k) Kurul üyesi: Din İşleri Yüksek Kurulu üyesini, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Kurulun Görevleri ile Toplanma Usul ve Esasları

Genel esaslar
MADDE 5- (1) Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili genel esaslar şunlardır:
a)    Kurul, dinî konularda Başkanlığın en yüksek karar ve danışma organıdır.
b)    Kurul, dinî konulara dair kararlarını bağımsız olarak alır ve bu kararlar muhteva itibarıyla denetime tabi değildir.

Kurulun görevleri
MADDE 6- (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a)    İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübesini ve güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî sorulan cevaplandırmak.
b)    Dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, ihtiyaç duyduğu konularda inceleme ve araştırma grupları oluşturmak, bu hususta yurt içi veya yurt dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanmak, gerektiğinde bu alanlarda hizmet satın almak ve sonuçlarını Başkanlığa sunmak.
e) Yurt içinde ve yurt dışında îslam dinine mensup farklı dinî yorum çevrelerini, dinî-sosyal teşekkülleri ve geleneksel dinî-kültürel oluşumları incelemek, değerlendirmek, bu konularda İlmî ve istişari toplantılar, konferanslar düzenlemek ve çalışmalar yapmak.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında İslam dinî ile ilgili gelişmeleri, dinî, İlmî faaliyetleri, neşriyatı ve dinî propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, bunları değerlendirmek ve sonucu Başkanlığa sunmak.
d)    Başkanlıkça incelenmek üzere havale edilen basılı, sesli ve görüntülü eserleri dinî bakımdan inceleyerek yayımlanıp yayımlanamayacağma karar vermek.
e)    Din Şûrası düzenlenmesine dair çalışmaları, ilgili yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yürütmek.
f)    Resmî kurumlarca incelenmesi talep edilen dinî yayınlan bila bedel, özel kişi veya kuruluşlarca incelenmesi talep edilen dinî yayınlan bedeli karşılığında incelemek ve mütalaa vermek.
g)    İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak namaz vakitleri ile dinî gün ve geceleri tespit ve ilan etmek, bunun için gerekli çahşmalan yürütmek.
ğ) Kur’an-ı Kerim meallerini, Başkanlık ile diğer kamu kurumlan, özel kişi ve kuruluşlann talebi üzerine veya re’sen, Kurul tarafından belirlenen forma uygun olarak incelemek veya alanında uzman kişilere incelettirmek.
h)    (ğ) bendine göre yapılan inceleme neticesinde, îslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğuna karar verilen mealleri, hukuki işlem başlatılmak üzere Başkanlık Hukuk Müşavirliğine göndermek.
ı) Başkanlığın yurt dışı teşkilatında yürütülen dinî sorulan cevaplandırma faaliyetlerine rehberlik etmek.
i)    Hac ve umre organizasyonları kapsamında fetva hizmetlerini yürütmek.
j)    Kurul tarafından hazırlanan/hazırlattınlan ve basımına karar verilen eserleri ilgili birime göndermek.
k)    Başkan tarafından verilen diğer konularda çalışma yapmak ve görüş bildirmek.
(2)    Kurul bu madde kapsamında yurt dışı ile ilgili konularda yapacağı çalışmaları, ilgili birim ve kuramlarla koordineli bir şekilde yürütür.
(3)    Dinî soruların cevaplandırılmasında;
a)    Kurulun karar, mütalaa ve fetvaları ile diğer müktesebatı esas alınır.
b)    Cevaplarda kişisel görüşlere yer verilmez.
c)    Cevabın açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterilir, konuyla doğrudan ilgisi olmayan ayrıntılara yer verilmez.
ç) Dinî sora niteliği taşımayan teklif, değerlendirme ve temenni içerikli başvurulara cevap verilmez, bu başvurunun yazılı olması hâlinde başvuru sahibine, ilgili başvurunun Kurala ulaştığına dair bir cevap verilir.
d)    Kişi ve kurumlan hedef alan, şahsın kendisini doğrudan ilgilendirmeyen, dinî konuda bilgi sahibi olma amacının dışında farklı amaçlar taşıdığı izlenimi veren, siyasi içerikli, istismara açık ve/veya polemik amaçlı olduğu değerlendirilen başvurulara cevap verilmez, bu başvurunun yazılı olması hâlinde başvuru sahibine, cevap verilemeyeceğine dair bir metin gönderilir.
e)    Uzun süreli çalışma gerektiren konulardaki başvurularda başvuru sahibine, konu ile ilgili gerekli araştırma ve çalışmalar tamamlandıktan sonra cevap verileceğine dair bir metin gönderilir.
f)    Gönderenin kimliği belli olmayan veya kimliğe dair verilen bilgilerde uyumsuzluk bulunan başvurularda, uyumsuzluğun giderilmesi hâlinde cevap verileceğine dair bir metin gönderilir.
(4)    Kurulun görevi kapsamında hazırladığı telif ve tercümeler, Kural tarafından hazırlanan forma uygun olarak incelenir.

Kurulun toplanma usul ve esasları
MADDE 7- (1) Kurulun toplanma usul ve esasları şunlardır:
a)    Kural, gündemindeki konulan görüşmek üzere haftada en az bir defa; Kural Başkanmın gerekli gördüğü hâllerde ise olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü toplantının gündemine, toplantıyı gerektiren konudan başka bir madde alınmaz.
b)    Kurulun olağan toplantı gündemi, komisyonlann teklif ve tavsiyeleri de dikkate alınarak Kural Başkanı tarafından tespit edilir ve ekleriyle birlikte toplantıdan en az iki gün önce Kural üyelerine bildirilir.
c)    Kural, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Karara katılmayan Kural üyeleri muhalefet şerhi yazar.
ç) Kural Başkanı ve Kural üyeleri, müzakere edilen konunun lehinde veya aleyhinde oylarını belirtirler. Kararlar, Kurul üyelerinin soyadlarmın alfabetik sırasına göre imzaya açılır. Karara muhalif olan Kurul üyeleri, karar metnini imzalamaksızm isimlerinin altına (X) işaretini koyar. Muhalefet şerhleri ayrı birer metin olarak yazılıp imzalandıktan sonra karar metnine eklenir.
d)    Kurul Başkanı, toplantıyı açtıktan sonra Kurul üyeleri gündem dışı söz alarak gerekli gördükleri bir konunun gündeme alınmasını, gündemde olan bir konunun çıkarılmasını ya da ertelenmesini teklif edebilir.
e)    Usul hakkında söz isteyen Kurul üyelerine öncelik verilir. Konuşmalarda konu dışına çıkılmaz. Kurul aksine karar almadıkça konuşmalar sınırlandırılmaz. Söz alan Kurul üyelerinin birer defa konuşmaları hâlinde Kurul Başkanı, görüşmenin yeterliliğini oylamaya sunabilir. Toplantıya katılanlann salt çoğunluğuyla görüşmenin yeterli olduğuna karar verilir. Ardından esas konunun oylanmasına geçilir.
f)    Kurul toplantılarına, görüşülecek konular dikkate alınarak Başkanlığın ilgili görevlileri ile diğer kuruluşların temsilcileri veya görüşülecek konunun uzmanları davet edilebilir. Davet edilenler toplantılarda söz isteyebilir ancak oy kullanamaz.
g)    Kurul kararını açıklamaya Başkan, Kurul Başkanı veya Kurul Başkanının uygun gördüğü bir Kurul üyesi veya Kurul uzmanı yetkilidir.
ğ) Kurulca henüz sonuçlandırılmayan veya kamuoyuyla paylaşılmayan kararlar hakkında basın ve yayın organlarına hiçbir şekilde açıklama yapılamaz.
h)    Kurul Başkanının gerekli görmesi hâlinde toplantı kayıt altına alınır.
ı) Kurul Başkanı toplantıda görüşülen konu hakkında Kurul üyelerinden yazılı görüş talep edebilir.
i)    Kurul toplantıları, raportör olarak görevlendirilen Kurul üyesi tarafından tutanağa geçirilir. Tutanak, raportör ve Kurul Başkanı tarafından imzalandıktan sonra tüm Kurul üyelerine ve ilgili kişilere resmî yazıyla bildirilir. Tutanağa yapılacak itirazlar tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde Kurul Başkanlığına resmî yazıyla iletilir.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kurul Başkanı ve kurul başkanvekilinin seçimi
MADDE 8- (1) Kurul, üyeleri arasından, gizli oy ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer.

Kurul başkanlığına vekâlet
MADDE 9- (1) Kurul Başkanının bulunmadığı veya toplantılara katılamadığı hâllerde Kurul Başkanlığına Kurul Başkanvekili, onun bulunmaması hâlinde Kurul Başkanının vekâlet verdiği Kurul üyesi, onun da bulunmaması hâlinde mevcut üyelerden en yaşlı olanı vekâlet eder.

Kurul Başkanı
MADDE 10- (1) Kurul Başkanının görevleri şunlardır:
j)    Kurulu temsil etmek.
k)    Kurulun görev alanına giren konularda çalışma yapılmasını, yürütülen çalışmaların koordinesini, takip ve denetimini sağlamak, etkinliği ve verimliliği artırmak.
l)    Kurula ait işleri komisyonlara ve/veya Kurul Sekreterliğine havale etmek ve takip etmek.
ç) Toplantı gündeminin hazırlanmasını sağlamak ve Kurul toplantılarına başkanlık etmek.
m)    Kurul toplantılarına ait tutanakların ve kararların kayıt altına alınmasını sağlamak.
n)    Kurul üyesi, Kurul uzmanı, Kurul uzman yardımcısı, astronom ve vakit hesaplama uzmanının çalışacakları komisyonları belirlemek.
o)    Gerektiğinde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
p)    Yurt dışındaki mümasil kurum ve kuruluşlarla iş birliğini koordine etmek.
ğ) İhtiyaç duyulan konularda çalışma gruplan oluşturmak.
q)    633 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen hâllerde Başkana vekâlet etmek.
ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kurul başkanvekili
MADDE 11- (1) Kurul Başkanvekilinin görevleri şunlardır:
a)    Kurul Başkanının bulunmadığı hâllerde Kurula başkanlık etmek.
b)    Görevli bulunduğu Komisyon çahşmalanna katılmak.
c)    Kurul Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak.

Kurul üyesi
MADDE 12- (1) Kurul üyesinin görevleri şunlardır:
a)    Kurulun görev alanına ilişkin strateji ve hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b)    Kurul toplantılarına katılarak Kurul toplantı gündemine alman konularla ilgili görüş açıklamak ve oy kullanmak.
c)    Kurulun görev alanlarıyla ilgili konuların Kurul toplantı gündemine alınıp görüşülmesi ve karara bağlanması için teklifte bulunmak.
ç) Görevli bulunduğu Komisyon çahşmalanna katılmak ve ihtiyaç duyulan konularda gerekli çalışmalan yapmak.
d)    Kurul/Kurul Başkanı tarafından kendisine tevdi edilen konularda çalışma yapmak ve Kurula sunmak.
e)    Görevlendirilmesi hâlinde alanıyla ilgili konularda rehberlik faaliyetinde bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen dinî ve İlmî toplantı, seminer, konferans, irşat ve benzeri faaliyetlere katılmak.
f)    Sorumluluğuna verilen işleri takip etmek ve bu işlere ait evrakı paraflamak veya imzalamak.
g)    Muhalif olduğu Kurul kararlan hakkında, ilgili karann imzalanmasını müteakiben en geç 15 gün içerisinde muhalefet şerhini yazarak Kurula teslim etmek.
ğ) Görevlendirilmesi hâlinde Kurul toplantılannda raportörlük yapmak.
h)    Kurul Başkanı veya üyesi bulunduğu Komisyon Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kurul sekreteri
MADDE 13- (1) Kurul sekreterinin görevleri şunlardır: a) Kurulun İdarî ve malî işlerini yürütmek.
i)    Kurulun haftalık toplantılarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yapmak ve Kurul toplantılarında bulunmak.
j)    Kurulun toplantı, seminer, konferans gibi faaliyetlerinin organizasyon işlerini yapmak.
ç) Kurulun eylem planlarıyla ilgili gerekli çalışmaları komisyonlarla koordinasyon içerisinde yapmak.
k)    Eylem planları başta olmak üzere Kurulun yıllık faaliyetleri hakkında rapor hazırlamak ve Kurul Başkanına sunmak.
l)    Kurulun internet sitelerini yönetmek ve bilişim sistemleriyle ilgili gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
m)    Kurul kararlan ve Kurul Başkanı tarafından uygun görülen Komisyon kararlarının ilgili dijital platforma yüklenmesini sağlamak ve konu hakkında ilgili personeli bilgilendirmek.
n)    Kurul Sekreterliğine bağlı personel arasında görev dağılımı yapmak ve çalışmaları denetlemek.
ğ) Kurul tarafından hazırlanan eserlerin yayınlanma süreçlerini takip etmek.
o)    Kurulun arşiv ve dokümantasyon işlerini yürütmek.
ı) İhtiyaç duyulan malzemeleri temin etmek ve demirbaşla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.
p)    Din Şurası sürecinde, ilgililerle iş birliği yapmak.
q)    Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kurul uzmanı
MADDE 14- (1) Komisyonda görev verilen Kurul uzmanlan ilgili Komisyon Başkanına, diğerleri ise doğrudan Kurul Başkanına bağlı olarak çalışır.
(2)    Kurul uzmanının görevleri şunlardır:
a)    Kendisine havale edilen İlmî yayın ve rapor hazırlama, eser inceleme, İlmî araştırma yapma, Kurul karar teklifi hazırlama gibi görevleri süresi içinde tamamlayarak teslim etmek.
b)    Görevlendirilmesi hâlinde yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen dinî ve İlmî toplantı, seminer, konferans, irşat ve benzeri faaliyetlere katılmak.
c)    Görev verilmesi hâlinde Komisyon toplantılarına katılmak ve görüş beyan etmek.
ç) Kendisine havale edilen dinî sorulan süresi içerisinde cevaplandırmak.
d)    Komisyonun görev alanıyla ilgili konulann, Komisyon gündemine alınıp görüşülmesi için teklifte bulunmak.
e)    Kurulun görev alanıyla ilgili herhangi bir konuda çalışma yapılması için proje hazırlayıp Kurula sunmak.
f)    Kurul tarafından yapılacak İlmî toplantılarda görev almak.
g)    Kurul Başkanı veya bağh bulunduğu Komisyon Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kurul uzman yardımcısı
MADDE 15- (1) Kurul uzman yardımcısı; Kurul Başkanına, Kurul Başkanvekiline veya Komisyona bağlı çalışır.
(2)    Kurul uzman yardımcısının görevleri şunlardır:
a)    Kendisine tevdi edilen ilmi yayın ve rapor hazırlama, eser inceleme, İlmî araştırma yapma, Kurul karar teklifi hazırlama gibi görevleri süresi içinde tamamlayarak teslim etmek.
b)    Kurul uzman yardımcılığı eğitim programlarına katılmak.
c)    Komisyon toplantılarına katılmak ve görüş beyan etmek.
ç) Kendisine havale edilen dinî sorulan süresi içerisinde cevaplandırmak.
d)    Görevlendirilmesi hâlinde yurt içinde düzenlenen dinî ve İlmî toplantı, seminer, konferans vb. faaliyetlere katılmak.
e)    Kurul Başkanı, Kurul Başkanvekili veya bağlı bulunduğu Komisyon Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Astronom ve vakit hesaplama uzmanı
MADDE 16- (1) Astronom ve vakit hesaplama uzmanının görevleri şunlardır:
a)    İbadet vakitleri, dinî gün ve gecelerin tespitiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
b)    Vakit hesaplama ve astronomiyle ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak ve rapor hazırlamak.
c)    Görev alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri takip etmek, raporlamak ve Kurula sunmak.
ç) Görevlendirilmesi hâlinde yurt içi ve yurt dışındaki İlmî toplantılara, eğitim faaliyetlerine katılmak ve gözlem yapmak.
d)    İş birliği yapılan kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve iş akışını takip etmek.
e)    Kıble yönünün tespitinde kullanılacak yöntemlere ilişkin çalışmalar yapmak.
f)    Vakitlerle ilgili dijital ortamdaki iş ve işlemleri Kurul Sekreteri ile koordine içerisinde yürütmek.
g)    Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonların Teşkili ile Çalışma Usul ve Esasları

Komisyonların teşkili
MADDE 17- (1) Komisyonların teşkili ile ilgili usul ve esaslar şunlardır:
a)    Komisyonlann oluşması ve görev alanına giren konulann belirlenmesi, Kurul karan ile gerçekleşir.
b)    Komisyonlar, en az üç Kurul üyesinden oluşur.
c)    Kurul Başkanı, Komisyon üyeleri ile istişare ederek Komisyon Başkamnı belirler.
ç) Kurul Başkanvekili komisyonlarda görev alabilir.
d)    Komisyonlara bağlı çalışma gruplan oluşturulabilir.

Komisyon başkanı
MADDE 18- (1) Komisyon Başkanmın görevleri şunlardır:
a)    Komisyon çalışmalannı yürütmek, Komisyonun haftalık toplantı gündemini belirlemek ve toplantılan yönetmek.
b)    Komisyonun görev alanıyla ilgili konularda yapmayı planladığı faaliyetleri yıllık olarak Kurul Başkanlığına sunmak, kabul edilenlerle ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
c)    Komisyonun görev alanıyla ilgili konularda proje üretilmesini sağlamak ve Kurul Başkanlığına sunmak.
ç) Komisyon üyelerinin sorumlu olduğu alanları, Komisyon çalışmalarının yürütülmesini koordine edecek bir Kurul uzmanını ve dijital ortamlardan gelen soruların cevaplarını kontrol edecek bir Kurul uzmanını belirleyerek Kurul Başkanlığına teklif etmek.
d)    Komisyon bünyesinde çalışan personel arasında görev dağılımı yapmak ve çalışmalannı takip etmek.
e)    Komisyona havale edilen konuların görüşülüp sonuçlandırılmasını sağlamak ve sonuçlarını Kurul Başkanlığına sunmak.
f)    Kurul toplantılarında, Komisyon ile ilgili konularda bilgilendirme yapmak.
g)    Komisyonun görev alanıyla ilgili toplantıların hazırlıklarını Kurul Sekreterliğiyle koordineli bir şekilde yapmak, toplantının gerçekleşmesini müteakiben en geç 15 gün içerisinde toplantının sonuç raporunu Kurul Başkanlığına sunmak ve toplantının çıktılarıyla ilgili gerekli planlama ve çalışmaları yapmak.
ğ) Komisyonun görev alanını ilgilendiren konularda Kurul toplantı gündemi tekliflerini ve eklerini Kurul Başkanlığına resmî yazıyla iletmek.
h)    Komisyonun görev alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki güncel neşriyatı ve dinî gelişmeleri Komisyon marifetiyle takip etmek ve hazırlanan raporu Kurul Başkanlığına sunmak.
ı) Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Komisyonların çalışma usul ve esasları
MADDE 19- (1) Komisyonların çalışma usul ve esasları şunlardır:
a)    Komisyonların ihtisas alanına göre çalışması esastır.
b)    Komisyonlar haftada en az bir kere üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve katılanlann çoğunluğuyla karar ahr. Oyların eşitliği hâlinde Komisyon Başkanmın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar alınır.
c)    Komisyon, Komisyon Başkanmın gerekli gördüğü hâllerde olağanüstü toplanabilir.
ç) Komisyon Başkanmın bulunmadığı hâllerde, Komisyon Başkanmın belirleyeceği üye Komisyona başkanlık eder.
d)    Komisyon toplantılarında, Komisyon Başkanmın belirleyeceği Kurul uzman veya Kurul uzman yardımcısı raportörlük yapar.
e)    Komisyon kararlan, ekleriyle birlikte Kurul Başkanlığına teslim edilir.
f)    Komisyonlar, Kurul Başkanı tarafından havale edilen konulan veya re’sen gündeme almayı uygun gördükleri konulan inceleyerek sonuçlandırır ve Kurul Başkanlığına sunar.
g)    Kurul Başkanı Komisyon karannı yeniden görüşülmek üzere ilgili Komisyona geri gönderebileceği gibi Kurul gündemine de alabilir.
h)    Kurul gündemine alman Komisyon kararlannm uygulanması, 7 nci maddedeki usule göre Kurul tarafından Kurul karan olarak onaylanmasına bağlıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20- (1) 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldmlmıştır.

Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler