,

Devlet Denetleme Kurulu'nda değişiklik

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devlet Denetleme Kurulu'nda değişiklik

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulunun bazı yetki ve görevleri düzenlendi.

Kararnamedeki düzenlemeye göre Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere denetim mahallinde kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personeli görevlendirilebilecek.

Denetçiler, talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı tarafından görevlendirilecek.

Kararname ile yapılan diğer bir değişiklikle de Kurul Sekreterliğinde çalışacak idari personel Kurul Başkanının talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanınca atanacak veya görevlendirilecek.

Dolu kadrolarda derece değişikliği, boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yetkisi de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanında olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

DEVLET DENETLEME KURULU HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 154

MADDE 1- 5 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere” ibaresi “14 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere denetim mahallinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onayı ile” ibaresi “talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı îdari îşler Başkanı tarafından” şeklinde ve “Kurul Başkanı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı îdari îşler Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “birimler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kurul Sekreterliğine atanan veya görevlendirilen personelin idari birimlere dağılımı” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
“(3) Kurul Sekreterliğinde çalışacak idari personel Kurul Başkanının talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari îşler Başkamnca atanır veya görevlendirilir.”

MADDE 4- 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurul Başkanı” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı îdari îşler Başkanı” şeklinde değiştirilmiş, aym maddenin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

17 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler