USD : 18,49 %0,17
EUR : 17,80 %0,12
ALTIN (Gr): 970,57 %0,79
BIST 100 : 3.301,04 %1,25
BITCOIN : 20.220,11 %5,79
Petrol : 85,28 %1,46
Memurlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliği değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

08 Temmuz 2022 Cuma 07:14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kadrolarında bulunan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve döner sermaye teşkilatı kadrolarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Kanun, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde ve bu Yönetmelikteki hizmet grupları kapsamında daha alt hiyerarşi içindeki görevi,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet grubunda ya da aynı hizmet grubu içinde alt hizmet grupları olması halinde aynı alt hizmet grubunda gösterilen görevi,

c) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

ç) Birim: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve döner sermaye teşkilatı birimlerini,

d) e-YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan elektronik yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını,

e) Görevde yükselme: 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

ğ) Hizmet süresi: Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuru tarihinin son günü itibarıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendirilen süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta sonu tatili günleri hariç diğer günleri,

ı) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde ve bu Yönetmelikteki hizmet grupları kapsamında daha üst hiyerarşi içindeki görevi,

l) YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları

MADDE 5- (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi,

b) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;

1) APK uzmanı, araştırmacı, uzman, sivil savunma uzmanı,

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı, sayman,

2) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, santral memuru, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar,

3) Şoför,

d) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Aşçı, bekçi, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, biolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, grafiker, hemşire, istatistikçi, kimyager, kütüphaneci, laborant, mimar, mühendis, mütercim, odyolog, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az bir yıl çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar da aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) APK uzmanı, araştırmacı, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi, şef, uzman kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az iki yıl ya da avukat, ayniyat saymanı, biolog, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, daire tabibi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, grafiker, hemşire, istatistikçi, kimyager, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, odyolog, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sayman, sivil savunma uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, tabip, tekniker, uzman tabip kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az üç yıl görev yapmış olmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

3) En az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, laborant, sağlık teknisyeni, santral memuru, sekreter, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az iki yıl görev yapmış olmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az üç yıl, iki yıllık yükseköğrenim mezunları için en az beş yıl hizmet süresi bulunmak,

c) Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda en az iki yıl görev yapmış olmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az üç yıl, iki yıllık yükseköğrenim mezunları için en az beş yıl hizmet süresi bulunmak,

4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

ç) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Ayniyat saymanı, koruma ve güvenlik şefi, sayman, şef kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) En az dört yıl hizmet süresi bulunmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

4) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

e) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, santral memuru, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az iki yıl görev yapmış olmak,

f) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak (bilgisayar alanında eğitim veren orta ve yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar hariç) veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

2) En az lise veya dengi okullardan mezun olmak,

3) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

4) Şoför, aşçı, bekçi, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

g) Ambar memuru, memur, santral memuru kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okullardan mezun olmak,

2) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Şoför, aşçı, bekçi, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

2) En az lise veya dengi okullardan mezun olmak,

3) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

4) Aşçı, bekçi, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

h) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,

4) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,

5) Şoför, aşçı, bekçi, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Biolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, istatistikçi, kimyager, kütüphaneci, mimar, mühendis, odyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis unvanı için Bakanlığın ihtiyaç duyduğu ve unvan değişikliği sınav ilanında belirtilen bölümlerden mezun olmak,

c) Çocuk eğitimcisi, grafiker, hemşire, sağlık teknikeri ve tekniker kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Çocuk eğiticisi, laborant, sağlık teknisyeni ve teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu ve sınav ilanında belirtilen yabancı dillerde; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının filoloji, mütercim-tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınav başvuru süresinin ilk günü itibarıyla sınav ilanında yer alan ve geçerliliği bulunan YDS/e-YDS’den asgari (B) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim bilgisayar programcılığı, kodlama ve yazılım eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak veya en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav kurulu

MADDE 10- (1) Sınav kurulu, Bakanlık Makamı Onayı ile Bakan Yardımcısı veya Bakanlık merkez teşkilatındaki bir birim amirinin başkanlığında, en az bir Personel Dairesi Başkanlığı temsilcisi ve en az şube müdürü unvanlı yöneticiler arasından belirlenecek toplam beş asıl üye ve aynı usulle belirlenecek beş yedek üyeden oluşturulur. Gerekmesi halinde birden fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(2) İhtiyaç duyulması halinde Bakanlık dışından kamu görevlileri arasından kurula üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(3) Herhangi bir nedenle sınav kuruluna katılamayan asıl üyenin yerine, yedek üye katılır.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; sınava katılacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin (boşanmış olsalar dahi), ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığı görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında görev alamazlar, bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(6) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup karara katılmayan üyeler karşı oylarını gerekçesi ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(7) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınav takvimini, sınav usulünü ve sınav konularını belirlemek.

b) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak/yaptırmak.

c) Sınav sonucuna göre nihai başarı listesini düzenlemek ve sınav sonucunu ilan etmek.

ç) Sınava ilişkin itirazları incelemek/inceletmek ve karara bağlamak.

d) Sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Duyuru ve başvuru

MADDE 12- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları kapsamında atama yapılacak kadrolar, sınava katılma şartları, sınav konuları ve usulü, değerlendirme yöntemi, başvuru şekli ve gerekli belgeler ile diğer hususlar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur.

(2) Başvuru süresinin son günü itibarıyla ilan edilen kadrolara atanmak için gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

(3) İlan edilen kadro unvanlarından birden fazlasının şartlarını taşıyanlar bu kadro unvanlarından sadece birisi için başvuruda bulunabilir.

(4) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilir.

(5) Sınav başvuru süresinin son günü itibarıyla halen aday memur olanlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılamaz.

(6) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvurabilmek için Bakanlık kadrolarında bulunmak gerekmekte olup bu şartı sağlamayanlar sınava katılamaz.

(7) Başvurular, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından aranan şartları taşıyıp taşımadığı yönüyle incelenir ve inceleme sonucunda sınava katılabilecekler Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur.

(8) Bakanlığın resmi internet sitesinde yapılan duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde kadro/görev birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunulabilir. İtirazlar, Personel Dairesi Başkanlığınca itiraz süresinin bitiminden itibaren on iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgililere bildirilir.

(9) Yapılan itirazlar neticesinde sınava katılabileceklere ilişkin bir değişiklik olması durumunda Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Ayrıca yeni itirazda bulunulamaz.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı

MADDE 13- (1) Görevde yükselme sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları amacıyla,  kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konuları kapsayan unvan değişikliği sınavı yapılır.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur.

(4) Görevde yükselme yazılı sınavı Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumlarından birisine yaptırılabilir.

(5) Unvan değişikliği yazılı sınavı Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumlarından birisine yaptırılır.

(6) Sınava katılacak engelli adaylar için sınav süreci boyunca gerekli tüm tedbirler alınır.

(7) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

(8) Yazılı sınavda her bir unvan için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile varsa sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanır.

(9) Sözlü sınava katılan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.

(10) Adaylar, kurul tarafından dokuzuncu fıkranın (a) bendi için elli puan üzerinden, (b) ila (e) bentlerinin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

(11) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sınavın geçersiz sayılması

MADDE 14- (1) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi halinde ilgili unvan/unvanlar için yapılan sınav iptal edilir ve altı ay içerisinde yeniden yapılır.

(2) Sınavlarda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

(3) Açıklanacak sınav kurallarına aykırı hareket eden aday sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavı geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında ayrıca 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

(4) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 15- (1) Yazılı sınav ve sözlü sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde duyurulur, ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16- (1) Adaylar sınav sonuçlarına, ilgili sonucun açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde yazılı olarak kadro/görev birimleri aracılığıyla itiraz edebilir.

(2) İtirazlar gerektiğinde sınavı yapan kuruma da inceletilerek itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanır ve sonucu ilgililere bildirilir.

(3) İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararlar kesin olup ayrıca yeni itirazda bulunulamaz.

Başarı puanı ve sıralama

MADDE 17- (1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur.

(2) Sınav sonuçlarının kesinleşmesi sonrasında başarı puanı üstünlüğü esasına göre sınava dâhil her bir unvan için adayların başarı sırası belirlenir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olana,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(4) Sınavda başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kadrolara Yerleştirme ve Atamaya İlişkin Hükümler

Kadrolara yerleştirme ve atama

MADDE 18- (1) Atanmaya hak kazanan personel başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Bakanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre ataması yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavın geçersiz sayılması veya atamanın iptal edilmesi,

b) Atanma hakkından vazgeçilmesi,

c) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara atanma ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren yeni bir sınav yapılması durumu hariç olmak üzere altı ay içinde aynı unvanlı kadrolara yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayan, başarısız olan veya yedek listede olup atanamamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

(5) Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, atamaları göreve iade edilinceye kadar yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 19- (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler hizmet süresi, öğrenim ve ilgili belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt hizmet grubundan üst hizmet gruplarına geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

b) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

c) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atama yapılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre belirlenen hizmet süresine sahip olması ve aranan öğrenim şartını taşıması kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevler veya unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20- (1) Sınava katılıp başarılı olan personelin sınava ilişkin belgeleri özlük dosyasında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak üzere müteakip sınava kadar saklanır.

Naklen atama

MADDE 21- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikte belirtilen unvanlarda çalışmış ve gerekli şartları taşıyanlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu hizmet grubundaki diğer unvanlara veya daha alt hizmet grubundaki unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan unvan değişikliği suretiyle 657 sayılı Kanuna tabi kadrolara yapılacak atamalar, ihraz ettikleri unvan dikkate alınarak ilgili mevzuata göre yapılır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 22- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgisine göre 657 sayılı Kanun ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25- (1) 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yükseköğrenim şartı istisnası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Kaynak : Gazete Memur