,

Belediyelerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 6040)

Belediyelerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Karar Sayısı: 6040
 

Ekli “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulmasına, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

14 Eylül 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI 

İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE BUNLARIN ÜYESİ OLDUĞU MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLERİNİN GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN  USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

MADDE 1- 9/4/2018 tarihli ve 2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Î1 Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“f) Bakanlık: İl özel idareleri ile il özel idarelerinin üyesi olduğu ve belediye üyesi bulunmayan mahallî idare birlikleri için İçişleri Bakanlığını; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahallî idare birlikleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

MADDE 2- Aynı Usul ve Esasların 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “İçişleri Bakanlığından” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Usul ve Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “İçişleri Bakanlığına” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, “İçişleri Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Usul ve Esasların 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “İçişleri Bakanlığına” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, “içişleri Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Usul ve Esasların 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “İçişleri Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Usul ve Esasların 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Usul ve Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.


 

Kaynak : Resmi Gazete

İlişkili Haberler

Manşetler