,

Belediye dışında geçici görevli sözleşmeli personel SDS alamaz

Sayıştay 6. Dairesi, Belediye dışında görevli sözleşmeli personele … Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesine aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğuna hükmetti

Belediye dışında geçici görevli sözleşmeli personel SDS alamaz

657 sayılı Kanun’un ek 8’inci maddesine göre, geçici süreli olarak görevlendirilen memurların, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alacağı belirtilmiştir. Ancak, sosyal denge tazminatı bir mali ve sosyal hak olsa da söz konusu tazminatın tutarı yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere sosyal denge sözleşmesi ile belirlenmekte ve bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmamaktadır.

Yılı: 2022
Dairesi: 6
Karar No:  940
İlam No: 48
Tutanak Tarihi: 4.4.2024

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Belediye dışında görevli sözleşmeli personele … Büyükşehir Belediyesi ile … …-… arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesine aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddiası ile ilgili olarak;

… Büyükşehir Belediyesi ile … …-… arasında 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 03.03.2022 tarihinde imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’nin “Yararlanma Şartları” başlıklı 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında personelin kurumlar arası geçici olarak görev yaptığı süreler boyunca bu tazminattan yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Ancak, uygulamada … Büyükşehir Belediyesinde sözleşmeli olarak çalışan üç personel, … Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında geçici görevle görevlendirilmelerine rağmen bu Kurumda görev yaptıkları sürece sosyal denge tazminatından yararlanmışlardır.

Sorumluların savunmalarında, … Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde çalışan sözleşmeli personelin geçici görevlendirmelerinin … Valilik Makamınca yapıldığı, söz konusu görevlendirmelerin 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 273/10 maddesinde yer alan “Başkanlığın personel ihtiyacı İçişleri Bakanlığı kadrolarında görev yapan personelden karşılanır. Gerektiğinde Valilik kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu başkanlıklarda görevlendirmeye yetkilidir.” hükmü ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 8’inci ek maddesi gereği maaş, özlük ve diğer hakların korunması ve … Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ödenmesi kaydıyla yapıldığı ifade edilmişse de;

657 sayılı Kanun’un “Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme” başlıklı ek 8’inci maddesinde, “Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder. …” denilmektedir.

657 sayılı Kanun’un ek 8’inci maddesine göre, geçici süreli olarak görevlendirilen memurların, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alacağı belirtilmiştir. Ancak, sosyal denge tazminatı bir mali ve sosyal hak olsa da söz konusu tazminatın tutarı yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere sosyal denge sözleşmesi ile belirlenmekte ve bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmamaktadır.

Bununla birlikte, 26.11.2022 tarih ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10’uncu maddesiyle 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na eklenen Geçici 16’ncı maddede, “Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla; bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu Kanun veya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümlerine aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödediği tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yetkili veya görevli olan sorumluları hakkında yapılan bu ödemeler nedeniyle idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz; başlamış olanlar işlemden kaldırılır.” hükmüne yer verilmiş olup, bu çerçevede anılan hükmün yürürlüğe girdiği 26.11.2022 tarihine kadar 4688 sayılı Kanun’a veya 375 sayılı KHK’nın Ek 15’inci maddesine aykırı şekilde sosyal denge tazminatı ödenmesi nedeniyle sorumlular hakkında başlamış olan idari veya mali nitelikli takibat ve yargılamaların işlemden kaldırılacağı ifade edilmiştir.

… Büyükşehir Belediyesi ile … …-… arasında 03.03.2022 tarihinde imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi’nin, 4688 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen Geçici 16’ncı maddesinin yürürlük tarihinden önce akdedildiği görülmekle birlikte, sorgu konusu edilen … TL’nin, … TL’sinin hükmün yürürlüğe girdiği 26.11.2022 tarihinden önce, … tarihli ve … sayılı ödeme emri belgesine bağlanan … TL’sinin ise hükmün yürürlük tarihinden sonra ödendiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, sorgu konusu … TL’nin;

… TL’si hakkında 4688 sayılı Kanun’un Geçici 16’ncı maddesi kapsamında sorumlular hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacağından, başlamış olanlar ise işlemden kaldırılacağından dosyanın esas yönüyle görüşülmesine mahal olmadığına ve işlemden kaldırılmasına oy birliğiyle,

Geriye kalan ve … Büyükşehir Belediyesinde sözleşmeli olarak çalışan üç personelin … Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında geçici görevle görevlendirilmelerine rağmen bu Kurumda görev yaptıkları sürece sosyal denge tazminatından yararlanmaları sonucu oluşan kamu zararı tutarı … TL’sinin ise Harcama Yetkilisi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı) … … ve Gerçekleştire Görevlisi (Memur) … …’e müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizi ile ödettirilmesine, anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle,

karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler