BIST 100 4.812,93 %-1.7 Dolar 19,17 %0.03 Euro 20,72 %-0.93 Altın Gram 1.220,27 %0.04 Brent Petrol 79,89 %1.64 Bitcoin 28.552,98 %2.25
Ankaraparçalı bulutlu5 °Cparçalı bulutlu
,

Adaylık için istifa eden fakat adaylık başvurusu yapmayan memur hemen dönebilir mi?

Devlet Personel Başkanlığı, Milletvekili Genel Seçiminde aday olabilmek için 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18. Maddesi kapsamında görevinden istifa eden fakat adaylık başvurusunda bulunmadığı anlaşılan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında yeniden istihdam edilebileceği, 6 aylık bekleme süresine tabi olduğu ve atama izni alınması gerektiğini belirtmiştir.

Adaylık için istifa eden fakat adaylık başvurusu yapmayan memur hemen dönebilir mi?

Milletvekili seçimleri için görevlerinden istifa eden fakat adaylık başvurusunda bulunmayan personelin 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında tekrar istihdamının mümkün olduğu,

İlgili Genel Müdürlükle yapılan şifahi görüşmeler ve e-posta yolu ile temin edilen evrakların incelenmesi neticesinde personelin mali hizmetler uzmanı olarak istihdam edildiği ve 26/04/2018 tarihinde istifa dilekçesi ile idareye başvurduğu ve idarenin söz konusu istifayı 27/04/2018 tarihli 67978077 sayılı yazı ile kabul ettiği anlaşılmış olup istifanın, idarece kabul edilmesi nedeniyle 657 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi hilafına gerçekleşmediği değerlendirildiğinden kişinin altı aylık bekleme süresine tabi olacağı,

Atamanın, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında olması nedeniyle Başkanlığımızdan izin alınmasının zorunlu olduğu,

Atamanın gerçekleşmesi durumunda 2018 yılı için ilgili Kuruma tahsis edilen atama kontenjanından azalış gerçekleşeceği fakat kişinin kariyer meslek mensubu olması nedeniyle 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar için mevzu bahis olan yüzde 2'lik sınırlamaya tabi olunmayacağı,

Mütalaa edilmiştir.

T.C.
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı : 24547073-045.00-E.4544
Konu : Mütalaa
02.07.2018

..... GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : ... tarihli ve .... sayılı yazı.

Genel Müdürlüğünüz emrinde görev yapmakta iken 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olabilmek için 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18. Maddesi kapsamında görevinden istifa eden fakat adaylık başvurusunda bulunmadığı anlaşılan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında yeniden istihdam edilmesi hususunda bekleme süresi, açıktan atama izni alınıp alınmayacağı ve atama kontenjanı sınırlamasına tabi olup olmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesinde "Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü yer almakta olup söz konusu hükümden, milletvekili seçimleri için görevlerinden istifa eden fakat adaylık başvurusunda bulunmayanların faydalanamayacağı ve bu kişilerin tekrar istihdamlarının 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında mümkün olacağı açıktır.

657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." Hükmü, 97 nci maddesinde "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

  1. 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
  2. Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
  3. 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
  4. 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar" hükmü, 96 ncı maddesinde ise "Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar." hükmü bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, 18/04/2018 tarihli ve 30395 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 1182 sayılı Karar ile 21/07/2016 Perşembe günü saat 01.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen olağanüstü halin üç ay süreyle daha devamına karar verilmiştir.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği ve bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı Başbakan onayı ile belirleneceği ve 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Konu hakkında yayımlanan 19/02/2018 tarihli Başbakanlık olurunda ise 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2'sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.) hususları belirtilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1-Milletvekili seçimleri için görevlerinden istifa eden fakat adaylık başvurusunda bulunmayan personelin 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında tekrar istihdamının mümkün olduğu,

2-İlgili Genel Müdürlükle yapılan şifahi görüşmeler ve e-posta yolu ile temin edilen evrakların incelenmesi neticesinde personelin mali hizmetler uzmanı olarak istihdam edildiği ve 26/04/2018 tarihinde istifa dilekçesi ile idareye başvurduğu ve idarenin söz konusu istifayı 27/04/2018 tarihli 67978077 sayılı yazı ile kabul ettiği anlaşılmış olup istifanın, idarece kabul edilmesi nedeniyle 657 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi hilafına gerçekleşmediği değerlendirildiğinden kişinin altı aylık bekleme süresine tabi olacağı,

3-Atamanın, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında olması nedeniyle Başkanlığımızdan izin alınmasının zorunlu olduğu,

4-Atamanın gerçekleşmesi durumunda 2018 yılı için ilgili Kuruma tahsis edilen atama kontenjanından azalış gerçekleşeceği fakat kişinin kariyer meslek mensubu olması nedeniyle 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar için mevzu bahis olan yüzde 2'lik sınırlamaya tabi olunmayacağı,

Mütalaa edilmiştir.

Rica ederim.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler