,

Aday din görevlilerinden mesleki eğitim alanların harçlıkları belirlendi

Diyanet Akademisinde mesleki eğitime alınacak aday din görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek çerçevesinde ödenecek harçlık, aday din görevlilerinin eğitim dönemindeki iaşe ve ibateleri, sağlık giderleri, istihkakların cinsi, miktarı ve süreleri ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Aday din görevlilerinden mesleki eğitim alanların harçlıkları belirlendi

Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığı)’ndan:

DİYANET AKADEMİSİ ADAY DİN GÖREVLİLERİ İSTİHKAK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Diyanet Akademisinde mesleki eğitime alınacak aday din görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek çerçevesinde ödenecek harçlık, aday din görevlilerinin eğitim dönemindeki iaşe ve ibateleri, sağlık giderleri, istihkakların cinsi, miktarı ve süreleri ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Diyanet Akademisi, Diyanet Akademisinde mesleki eğitime alınacak aday din görevlileri ile bu kişilerin mesleki eğitim dönemlerindeki ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7/A ve 10/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Aday din görevlisi: 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesine göre Diyanet Akademisinde müezzin-kayyım, imam-hatip, Kur’an kursu öğreticisi ve vaizlik mesleki eğitimine alınanları,
b) Akademi: Diyanet Akademisi merkez birimi ile taşra teşkilatındaki dinî yüksek ihtisas merkezleri, dinî ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşan birimleri,
c) Akademi Başkam: Diyanet Akademisi Başkanını,
ç) Akademi Başkanlığı: Diyanet Akademisi merkez birimini,
d) Akademi merkezleri: Dinî yüksek ihtisas merkezleri, dinî ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerini,
e) Aybaşı: Her ayın on beşini,
f) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,
g) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
ğ) Dönem: Sınav dönemi dâhil on beş haftadan oluşan güz, bahar ve yaz eğitim dönemlerinden her birini,
h) İstihkak: Aday din görevlilerine sağlanacak mali ve sosyal hakları,
ı) Mesleki eğitim: Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri sınıfına ait unvanlarla ihdas edilen pozisyonlarına atanacak aday din görevlilerine atama yapılıncaya kadarki dönemi kapsayacak şekilde verilen mesleğe yönelik eğitimi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Aday Din Görevlilerine Verilecek İstihkaklar

 

Harçlık
MADDE 5- (1) Aday din görevlilerinden mesleki eğitim alanı;
a) Vaiz olanlara (7.000),
b) İmam-hatip olanlara (6.000),
c) Kur’an kursu öğreticisi olanlara (6.000),
ç) Müezzin-kayyım olanlara (5.000),
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın, her ay harçlık ödenir.

(2) Aday din görevlileri, Akademi merkezlerinde eğitime başladıkları tarihten itibaren harçlık almaya hak kazanırlar.
(3) Harçlıklar aybaşında peşin olarak Akademi merkezleri tarafından ödenir.

Genel sağlık sigortası ve prim ödeme zamanı
MADDE 6- (1) Aday din görevlileri, mesleki eğitim süresince genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kapsamda sağlık kuramlarının muayene ve tedavi hizmetlerinden faydalanırlar. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutan üzerinden Başkanlık bütçesinden ödenir.
(4) Aday din görevlilerinin, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendine göre tespit edilecek eş ve çocuklan ile ana ve babaları da bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla genel sağlık sigortasından yararlandırılır.
(5) Sosyal Güvenlik Kurumu girişi ve primleri, ilgili Akademi merkezleri tarafından çalışma takviminde yazılı olan eğitim döneminin başlangıç tarihi esas alınarak yapılır.

Beslenme
MADDE 7- (1) Aday din görevlilerinin mesleki eğitim dönemlerindeki iaşeleri Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanarak bunlara sabah, öğle ve akşam öğünleri verilir.

Konaklama
MADDE 8- (1) Aday din görevlilerinin mesleki eğitim dönemlerindeki ibateleri, Akademi merkezlerinde sağlanır. Ancak Akademi merkezlerinde yeterli konaklama kapasitesinin bulunmaması hâlinde 15 inci maddeye göre konaklama ihtiyaçları karşılanır.
(6) Konaklama hakkından faydalanmak istemeyen aday din görevlileri, Akademi Başkanlığının izni ile mesleki eğitimlere gündüzlü devam edebilir. Bu aday din görevlilerine ayrıca konaklama ücreti ödenmez.
(7) Akademi merkezlerinde, aday din görevlilerinin mesleki eğitimine yönelik konaklamaya dair her türlü tesis ve eşyaların alım, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma, temizleme ve benzeri giderleri, bu amaçla konulacak ödenek çerçevesinde bütçeden karşılanır.

Ulaşım
MADDE 9- (1) Aday din görevlilerinin konakladığı yer ile mesleki eğitimin verildiği yer arasındaki şehir içi gidiş-geliş ulaşım ücretleri Akademi tarafından bütçe imkânları dâhilinde karşılanır. Ulaşım giderleri, mesleki eğitim verilen gün sayısı dikkate alınarak, şehir içi ulaşım rayiç bedeli üzerinden hesaplanır.
(2) Aday din görevlileri, şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi çerçevesinde yükseköğrenim kurumlarındaki öğrencilere uygulanan ulaşım indiriminden faydalanır. Bu indirimden yararlanmak isteyenlerin ilgili makamlara Akademi merkezleri tarafından verilecek aday din görevlisi kartını veya aday din görevlisi olduklarını gösterir resmi yazıyı ibraz etmeleri gerekir.

Ders araç ve gereçleri ile diğer verilecekler
MADDE 10- (1) Aday din görevlilerine mesleki eğitim programında yer alan temel kaynaklar ile derslerde takip edilmesi planlanan ve yeterliklerini geliştirmeye yönelik Akademi Başkanlığı tarafından okunması uygun görülen kitap, dergi ve benzeri basılı, görsel ve dijital materyaller, bütçe imkânları dâhilinde temin edilir ve ücretsiz olarak verilir.
(2) Aday din görevlilerine, mesleki eğitim süresinde, masrafları Başkanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanmak üzere bu Yönetmeliğin eki “EK-1 ADAY DİN GÖREVLİLERİNE VERİLECEK EŞYA LİSTESİ”nde cins ve miktarı gösterilenler verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hakların askıya alınması

MADDE 11- (1) Geçerli bir mazereti olsa dâhi bir mesleki eğitim döneminde toplam yedi gün derslere devam etmeyen aday din görevlilerinden, Akademi Başkanlığınca bir sonraki eğitim programına alınmasına karar verilenler ile doğum sebebiyle izne ayrılanlann bir sonraki eğitim programı başlayana kadar bu Yönetmelikte belirtilen mali hakları askıya alınır.

Ara verme zamanlarında Akademi merkezlerinde kalınması
MADDE 12- (1) Mesleki eğitime ara verme zamanlarında kalacak yeri olmayan aday din görevlilerinin barınma ve beslenme ihtiyaçları Akademi merkezleri tarafından karşılanmaya devam edilir.

Mali hakların sona ermesi
MADDE 13- (1) Aday din görevlilerinden mesleki eğitimini başarıyla tamamlayıp eğitimlerine uygun pozisyonlara atananların, bu Yönetmelik kapsamındaki mali haklan kendiliğinden sona erer.
(2) Aday din görevlilerinden;
a) Belirlenen program süresi içinde mesleki eğitimleri ve smavlan başanyla tamamlayamaması,
b) Ahm şartlarını kaybetmesi veya bu şartlan taşımadığının sonradan anlaşılması,
c) Atanacakları kadro için aranan şartlar bakımından mesleğe uygun olmadıklanna Başkanlıkça karar verilmesi,
sebeplerinden biri veya birkaçı nedeniyle ilişikleri kesilenlerin mali hakları sona erdirilir.

Mecburi hizmet yükümlülüğü ve verilen istihkak bedellerinin geri alınması
MADDE 14- (1) Aday din görevlilerinden, mesleki eğitimi başarıyla tamamlayıp ataması yapılanlar, mesleki eğitim süresi kadar mecburi hizmetle yükümlüdür.
(2) Mesleki eğitim sırasında, sağlık nedeniyle eğitimine devam edemeyecekler hariç olmak üzere;
a) Mesleki eğitimini tamamlamadan eğitimden çekilenler,
b) Başkanlıkça adaylığına son verilenler,
kendileri için bu Yönetmelik kapsamında yapılmış bulunan bütün giderleri, geri ödeme tarihindeki benzer harcamalar karşılığı esas alınarak geri ödemek zorundadır.
(3) Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere;
a) Herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler,
b) Göreviyle ilişiği kesilenler,
kendileri için bu Yönetmelik kapsamında yapılmış bulunan bütün giderleri, geri ödeme tarihindeki benzer harcamalar karşılığı esas alınarak görev yapmadıkları süre ile orantılı olarak geri ödemek zorundadır.

Akademi merkezlerinin ihtiyaçları
MADDE 15- (1) Akademi merkezleri, aday din görevlilerinin bu Yönetmelik kapsamındaki istihkaklarının sağlanmasına yönelik olarak ihtiyaç duyulan yapım, bakım, onarım, satın alma, kiralama ve benzeri işlemleri, Başkanlık bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenek çerçevesinde ilgili mevzuata uygun olarak Başkanlık merkez birimleri koordinesinde yerine getirir.

Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

SIRA

NO

CİNSİ

MİKTARI

1

Sarık (Erkek)

1 Adet

2

Cübbe (Erkek)

1 Adet

3

Önlük (Kadın)

1 Adet

4

Başörtüsü (Kadın)

1 Adet

5

Seccade

1 Adet

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler