,

1 nolu CBK'nın 19 maddesi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Hakkında CBK'nın 19 maddesini iptal etti. İptal kararı 27 Şubat 2024 tarihli resmi Gazetede yayımlandı

1 nolu CBK'nın 19 maddesi iptal edildi

1 NUMARALI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ’NİN BAZI MADDELERİNE İLİŞKİN DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARIYLA AÇILAN İTİRAZ DAVASI SONUCU AYM TARAFINDAN VERİLMİŞ VE 27.2.2024 GÜNLÜ R.G. YAY. KARARIN ÖZETİ

Mahmut ESEN

 (1) Numaralı CBK'sinde: 

1- CB ile ilgili bölümünde:

CB Plan ve Prensipler Gn. Md.lüğünce  üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplanmasına;

CB Teşkilatına atandıktan sonra hizmetlerine gerek kalmayan personelin diğer kurum/kuruluşlara naklen atanması, kurumlarına geri gönderilmesine; 

 CB tarafından emekli olanların da kadrolu görevlere atanabileceği ve bunların emeklilik aylıklarının kesilmeyeceği; yargı mensuplarının da CB da sürekli görevlendirileceği, CB görevlendirilmiş olanların izin, disiplin ve sağlık hak ve işlemleri yönünden bu Kararname hükümlerinin uygulanacağı; sözleşmeli personelin bu Kararname hükümlerine göre düzenlenecek sözleşmeye göre istihdam edileceğine;

657 sayılı Kanunun ve diğer kanunlarının hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli istihdamına, sözleşmelilere ödenecek ücretlere, 

CB görev yapan yargı mensuplarının mümtâzen terfi etmiş sayılacaklarına,

CB kurulu olan kurulların her türlü bilgi/belgeyi toplayabileceğine, ilgili kurum/kuruluşlardan bilgi belge isteyebileceğine, kurul üyelerine 100.000 gösterge rakamı üzerinden (76.000 TL) ödeme yapılmasına;

2-Adalet Bakanlığı ile ilgili bölümünde:

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetmelikle düzenleneceğine,

Adalet Bakanlığı yurt dışı teşkilatına yapılacak atamalarda atanacak olanlarda aranılan koşullar; sicil vermeye yetkili makamlar, görev süreleri, yapılacak ödemelere;

3-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölümünde:

ÇŞB görev ve yetkilerine belirleyen (Mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek dahil) bazı düzenlemeler;

Mekânsal Planlama Gn. Md. görev alanına ilişkin (Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve tespit edilen sınırları onaylamak;   her tür ve ölçekteki planları yapmak, bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak vb. ) bazı düzenlemeler,

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün mimar/mühendis meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlaması ve denetimlerin yapmasına,

4-Dışişleri Bakanlığı ile ilgili bölümde:

Meslek memurlarının/konsolosların göreve girişleri/yükselmeleri/yeterlik sınavlarının usul/esaslarının yönetmelikle düzenleneceği;

5-İçişleri Bakanlığı ile ilgili bölümünde:

Bakanlığın ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemekle ilgili görev ve yetkisine,

Mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerinin yönetmelikle düzenleneceğine,

6-Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bölümde:

Süresiz oturma/çalışma izni alanları sözleşmeli öğretmen olarak çalıştırılabileceği,

7-Sağlık Bakanlığı ile ilgili bölümde:

Bakanlığa bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisi veren düzenleme,

Serbest bölgede faaliyet gösteren sağlık kuruluşları hasılatından pay alınması,

8-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili bölümde:

Klavuzluk/ römorkörcülük hizmetlerinden döner sermayeye pay alınmasına, pay oranlarına,

9- Ortak hususlar bölümünde:

CB ofislerinde istihdam edilecek sözleşmeli personelin çalıştırılmasının usul ve esasları ile ödenecek ücretin CB belirleneceği;

İlişkin yer alan düzenlemeler; konu bakımından yetki yönünden Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. İptal kararları 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler