BIST 100 8.334,95 %1.41 Dolar 27,48 %0.16 Euro 29,11 %0.41 Altın Gram 1.629,56 %0.12 Brent Petrol 92,70 %0.54 Bitcoin 28.078,01 %3.49
,

Toplu sözleşme hükmü olmaksızın işçilere alışveriş kartı verilemez

Sayıştay Temyiz Kurulu, Taşeron işçilerden belediye şirketlerine geçiş yapan işçilere meclis kararı ve toplu sözleşmeyle mevzuata aykırı olarak belediye bütçesinden alışveriş kartı verilmesini kamu zararı saydı

Toplu sözleşme hükmü olmaksızın işçilere alışveriş kartı verilemez

Bu itibarla, belediye şirketinde çalışan işçi personele Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi 30.06.2020 tarihinde sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak alışveriş kartı ödemesi yapılması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiğinden, sorumlu talebinin reddi ile 35 sayılı İlamın 10 uncu maddesiyle verilen … TL tutarındaki tazmin hükmünün TASDİKİNE, oy birliğiyle,

Yılı    2019    
Dairesi    8    
Dosya No    49509    
Tutanak No    53359    
Tutanak Tarihi    25.1.2023    

35 sayılı İlamın 10 uncu maddesiyle; Taşeron işçilerden belediye şirketlerine geçiş yapan işçilere meclis kararı ve toplu sözleşmeyle mevzuata aykırı olarak belediye bütçesinden aylık … TL tutarında alışveriş kartı verildiği gerekçesiyle … TL’nin tazminine hükmedilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

49509 no.lu dosyada yer alan temyiz dilekçesinde imzası bulunmayan sorumluların temyiz talebi ile ilgili olarak;

Daire Kararında Diğer Sorumlu sıfatıyla sorumlu tutulan Belediye Meclis Üyeleri …, …, …, …, …, …, …, …, …, … ve …’ün 49509 no.lu dosyada yer alan temyiz dilekçesinde adları bulunmasına rağmen, imzaları bulunmamaktadır.

Yukarıda adı geçen kişiler 35 sayılı İlamın 10 uncu maddesi ile verilen hükme itiraz etmekte ise de;

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Kanun yollarına başvurma” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“Temyiz, yargılamanın iadesi ve karar düzeltilmesi talepleri, Sayıştay Başkanlığına hitaben yazılmış imzalı dilekçe ile yapılır. Dilekçeler Sayıştay Başkanlığına verilir veya gönderilir. İlgililer isterlerse evrakın alındığına dair kendilerine bir alındı verilir.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Başvuruda bulunan kişinin ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, unvanı ve adresi.

b) İlamın tarihi, numarası.

c) İlgili hesabın adı ve yılı.

ç) Başvurunun konusu.

d) Hangi kanun yoluna başvurulduğu ve başvurunun hukuki sebepleri.

e) Varsa duruşma talebi.

(3) Dilekçelere ilgililer tarafından itirazlarını ispat edecek belgeler eklenir. Dilekçeler ve bunlara ekli belgelerin örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

(4) Dilekçelerin yukarıda belirtilen hususları ihtiva etmediğine, ilgisine göre Temyiz Kurulu veya dairece karar verilirse, eksikliklerin on beş gün içinde tamamlatılması dilekçe sahibine tebliğ olunur. Bu süre içinde eksiklikler tamamlanmazsa, ilgisine göre Temyiz Kurulunca veya dairece başvurunun reddine karar verilir. Şu kadar ki, başvuru sahibinin kimliğini, imzasını, başvuru konusu ilam hükmünü ve hangi kanun yoluna hangi sebeple başvurulduğunu yeteri kadar belli edecek kayıtları ihtiva eden dilekçeler, diğer hususlar gösterilmemiş olsa bile kabul edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Yapılan incelemede, yukarıda adı geçen sorumluların 49509 no.lu dosyada yer alan temyiz dilekçelerinde imzalarının bulunmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre temyiz talebinin imzalı dilekçe ile yapılması gerekmekte; aksi takdirde talebin reddedileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, 49509 no.lu dosyada yer alan temyiz dilekçesinde imzaları bulunmayan …, …, …, …, …, …, …, …, …, … ve … açısından temyiz talebinin usul yönünden REDDİNE, oy birliğiyle,

49509 no.lu dosyada yer alan temyiz dilekçesinde imzaları bulunan sorumluların temyiz talebi ile ilgili olarak;

Temyize konu Daire Kararında taşeron işçilerden belediye şirketlerine geçiş yapan işçilere meclis kararı ve toplu sözleşmeyle mevzuata aykırı olarak belediye bütçesinden aylık … TL tutarında alışveriş kartı verildiği gerekçesiyle … TL’nin tazminine hükmedildiği görülmektedir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 24 üncü maddesinde;

“İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar;

….

….ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde topluca işe başlatılır.

Şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz. Şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından işçi statüsüne geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte bu madde kapsamındaki şirketlerde alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir. Bu madde kapsamındaki şirketlerde; 6356 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde belirtilen mevcut işyerleri bakımından anılan Kanuna uygun olarak yetki başvurusunda bulunulabilir, ancak geçişi yapılan işçiler için yeni tescil edilen işyerlerinde, geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin sona erme tarihinden sonra yetki başvurusunda bulunulabilir.” denilmektedir.

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar isimli bir tebliğ yayınlanarak, geçiş işlemlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Adı geçen Tebliğ’in “Geçici 24 üncü Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı üçüncü bölümünün “İşçi statüsüne geçirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesi” başlıklı 49 uncu maddesinde;

“(1) İdarelerin şirketlerinde işçi statüsüne geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, geçici 24 üncü madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz.

(2) İdarelerin şirketlerinde işçi statüsüne geçirilenlerden; geçişten önce toplu iş sözleşmesi bulunmadığından işçi statüsüne geçirildiği tarihte yürürlükte olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerinin geçerli olduğu işçiler ile geçiş işleminden önce yapılan ve geçişten sonra yararlanmaya devam ettiği toplu iş sözleşmesi bulunmakla birlikte geçici 24 üncü madde kapsamındaki idarenin şirketlerinde alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden önce toplu iş sözleşmesi sona eren işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, geçici 24 üncü madde kapsamındaki idarenin şirketlerinde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenir.

(3) Geçici 24 üncü madde kapsamındaki idarenin şirketlerinde; 6356 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde belirtilen mevcut işyerleri bakımından anılan Kanuna uygun olarak yetki başvurusunda bulunulabilir, ancak geçişi yapılan işçiler için yeni tescil edilen işyerlerinde, geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin sona erme tarihinden sonra yetki başvurusunda bulunulabilir.” hükümleri yer almaktadır.

Buna göre 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca geçiş tarihinde (02.04.2018) yürürlükteki mevzuata uygun imzalanmış bir toplu iş sözleşmesi varsa, bu sözleşme bitene kadar sözleşme kapsamındaki işçiler için geçerli olacak, bu işçilerin ücret ve diğer mali ve sosyal hakları söz konusu toplu iş sözleşmesine göre ödenebilecektir. Ancak geçiş tarihinde yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesi bulunmuyorsa Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen toplu iş sözleşmesi hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler incelendiğinde, … Belediyesinde kanun hükmünde kararname ile belediye şirketine geçirilen işçilerle ilgili geçiş tarihi olan 02.04.2018 tarihinden önce yapılmış bir sözleşme bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla belediye şirketine geçen işçi personelin ücret ve mali ve sosyal haklarının Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre ödenmesi gerekmektedir.

Ancak … Belediye Meclisinin ... tarih ve ... sayılı Kararında;

“%100 sermayesi Belediyemize ait olan … Belediyesi A.Ş.’de istihdam edilen personellere sosyal yardım adı altında Belediyemiz Bütçesinden karşılanmak üzere, 01.02.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.2019 tarihine kadar kişi başı her ay … TL alışveriş kartı verilmesi talebinin kabulüne; … İlçe Belediye Meclisinin, 2019 Yılı ... tarihli toplantının 1. Birleşimini 1. Oturumunda işaret oyla yapılan oylamasında oybirliği ile karar verildi.” denildiği,

Bu karara paralel olarak, … Belediyesi Personel A.Ş. ile yetkili sendika arasında imzalanan ve 24.04.2019-30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi’nin “Gıda ve Ek Gıda Yardımı” başlıklı 45 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında; işçilere Belediye Meclisinin ... tarih ve 15 no.lu Kararına istinaden sosyal yardım adı altında her ay … TL değerinde alışveriş kartı verileceği ve TİS sürecinin devam ettiği tarihe kadar 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere alışveriş kart bedelinin Ocak ayı Belediye Meclisinde görüşülerek belirlenip uygulanacağı, hükmünün bulunduğu, görülmektedir.

Yukarıda yer ver verilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar uyarınca, ... tarih ve ... sayılı Meclis Kararı ve … Belediyesi Personel A.Ş. ile yetkili sendika arasında imzalanan ve 24.04.2019-30.06.2020 tarihleri arasında geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi’nin 45 inci maddesiyle yapılan alışveriş kartı ödemeleri ile kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

Bu itibarla, belediye şirketinde çalışan işçi personele Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi 30.06.2020 tarihinde sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak alışveriş kartı ödemesi yapılması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiğinden, sorumlu talebinin reddi ile 35 sayılı İlamın 10 uncu maddesiyle verilen … TL tutarındaki tazmin hükmünün TASDİKİNE, oy birliğiyle,

6085 sayılı Kanun’un 57 nci maddesi gereği bu Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştayda karar düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

Karar verildiği 25.01.2023 tarih ve 53359 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler