,

Sözleşmeliden memuriyete geçenlere ilişkin "İÇTİHAT BİRLEŞTİ"

Danıştay İDDK, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel olarak görev yaptıktan sonra merkezi yerleştirme kapsamında başka bir kuruma memur olarak atanan davacıların sözleşmelide geçen hizmetlerinin memuriyette sayılması gerektiğini belirterek İÇTİHADI BİRLEŞTİRDİ

Sözleşmeliden memuriyete geçenlere ilişkin "İÇTİHAT BİRLEŞTİ"

Bu durumda, 399 sayılı KHK'nin 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmekte iken, gerek KHK'nin 1 sayılı cetvelinde yer alan kadrolara, gerekse başka kurumdaki 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında bir kadroya atananlar için, atandıkları bu kadroların yukarıda belirtilen bağlamda tabi oldukları 657 sayılı Kanun yönünden birer memur statüsü olduğu anlaşıldığından, haklarında 399 sayılı KHK'nın 5. maddesinin 2. fıkrasındaki, "1 sayılı cetvele yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceği" hükmünün uygulanması ve 399 sayılı KHK'nın 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları sürelerin, kazanılmış hak aylığı ve kıdem yılı intibakında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin C/6 bendinde de, bu Kanun'un 4. Ve 237. maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri hâlinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirileceği belirtilmiş olup; kanun koyucunun, hem 399 sayılı KHK'nın 5. maddesinin 2. fıkrasında, hem de 657 sayılı Kanun'un 36. maddenin C/6 bendinde, bu hükümlerde işaret ettiği sözleşmeli statülerde yerine getirilen görevlerin, belli kazanımlar sağladığı hususunu gözeterek, bu statülerde geçen süreleri kazanılmış hak olarak kabul edip, bunların değerlendirilmesini amaçladığı görüldüğünden, 399 sayılı KHK'nin 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel statüsünde iken, başka bir kuruma 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında kadrolu Devlet memuru olarak atananların sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin değerlendirilmemesi yaklaşımının eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkeleri ile de bağdaşmayacağı açıktır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2022/36

Karar No: 2022/67

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 25/03/2021 tarih ve E:2022/52, K:2022/52 sayılı kararıyla;

............. tarafından, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 11/06/2021 tarih ve E:2020/776, K:2021/577 sayılı kararı ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 29/03/2019 tarih ve E:2019/380, K:2019/594 sayılı kararı arasındaki aykırılığın giderilmesinin istenmesi nedeniyle,

"Aykırılığın, davanın reddi yolundaki Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği" görüşüyle, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 3/C maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca dosyanın Danıştaya gönderilmesi üzerine,

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkimi ............'ün açıklamaları dinlendikten sonra konu ile ilgili kararlar ve yasal düzenlemeler incelenerek gereği görüşüldü:

AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI:

A- ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 3. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2020/776 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: ..... .... .......... bünyesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel (mühendis) olarak görev yapmakta iken merkezi yerleştirme kapsamında davalı idare emrine memur (uzman) olarak ataması yapılan davacının, ... bünyesinde görev yaptığı dönemin kazanılmış hak aylığı ve kıdeminde değerlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

Ankara 16. İdare Mahkemesinin 27/02/2020 tarih ve E:2019/1290, K:2020/489 sayılı kararının özeti:

Sözleşmeli personel statüsünde iken kurumlararası nakil veya açıktan atama yoluyla personeline 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulandığı bir kamu kurum ve kuruluşuna atanan kişinin sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin değerlendirilmemesinin adalet ve hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşmayacağı, konuyla ilgili mevzuat hükümlerinde de, bir kamu iktisadi teşebbüsünde sözleşmeli personel statüsünde iken 657 sayılı Kanuna tabi bir kadroya atanan ilgilinin, sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin değerlendirilmesini engelleyen herhangi bir yasal düzenlemenin de bulunmadığı; bu kapsamda kazanılmış hakların korunmasının asıl ilke olarak benimsenmiş bulunduğu anlaşılmakla, 399 sayılı KHK'ya tabi olarak sözleşmeli personel statüsünde görev yapan ve daha sonra 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi memur kadrosuna atanan davacının, sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinin belirlenmesinde değerlendirilmesi gerekeceğinden, bu isteminin reddi yolunda kurulan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 11/06/2021 tarih ve E:2020/776, K:2021/577 sayılı kararının özeti:

399 sayılı KHK'nın ilgili hükümlerinde, bu Kararname'ye ekli (I) sayılı Cetvele tabi personel hakkında 657 sayılı Kanun'un uygulanacağı ve bu cetvelde yer alan kadrolara yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceği düzenlemesinin yer aldığı; 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin birinci fıkrasının Ortak Hükümler Bölümünün C/6 bendinde ise, sözleşmeli olarak görev yapmakta iken memuriyete geçirilen personelin sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığı intibakında değerlendirilebilmesi için, 657 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında ya da 237. maddesinin (e) fıkrası kapsamında sözleşme ile istihdam edilmiş olma şartının arandığının görüldüğü,

Bu duruma göre, 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüde görev yapmakta iken bu görevinden ayrılarak, davalı idarede göreve başlayan davacının, 657 sayılı Kanun'un 4. maddesi ya da 237. maddesinin (e) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmamış olması, ayrıca, 399 sayılı KHK'ya ekli (I) sayılı Cetvelde yer verilen bir göreve de atanmamış olması nedeniyle bu maddelerden yararlanma imkânı bulunmadığı açık olduğundan, davacının MKE emrinde sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığı intibakında değerlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; nitekim Danıştay Onikinci Dairesinin 10/04/2019 tarih ve E:2018/4912, K:2019/2664 sayılı kararının da bu doğrultuda olduğu, gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüyle, istinafa konu idare mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir.

B- İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 2. İDARİ DAVA DAİRESİNİN E:2019/380 SAYILI DOSYASINA KONU YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istemin özeti: ..... .. ....... .........Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 sayılı KHK'nın 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel (dağıtıcı) olarak görev yapmakta iken bu görevinden istifaen ayrılan ve merkezi yerleştirme sınav sonuçlarına göre açıktan atama yoluyla ....... .. ........ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak atanan, sonrasında İstanbul ...........İl Müdürlüğünde .............. Denetmen Yardımcısı olarak görev yapan davacının, ... Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 sayılı KHK'nın 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel statüsünde görev yaptığı dönemin kazanılmış hak aylığı ve kıdem yılı intibakında değerlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 27/12/2018 tarih ve E:2017/2347, K:2018/2439 sayılı kararının özeti:

399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüde görev yapmakta iken bu görevinden istifaen ayrılarak KPSS sonucunda açıktan atama yoluyla ....... .. ........na 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur olarak atanan ve en son İstanbul ...... .........İl Müdürlüğü'nde ..............  Denetmen Yardımcısı olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanun’un  4.  ve 237.maddesinin (e) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmamış olması ve 399 sayılı KHK'ya ekli 1 sayılı cetvelde yer verilen bir göreve de atanmamış olması nedeniyle bu maddelerden yararlanma imkânın bulunmadığı gibi davacının intibakının yapılmasını zorunlu kılan başkaca bir mevzuat hükmünün de var olmaması karşısında sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığı ve kıdem yılında değerlendirilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 29/03/2019 tarih ve E:2019/380, K:2019/594 sayılı kararının özeti:

Davacının 399 sayılı KHK'nın 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmekte iken anılan KHK'nın 1 sayılı cetveline tabi bir göreve değil, başka bir kurumda 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroya atandığı görülmekle birlikte, kanun koyucunun, sözleşmeli statüdeki görev nedeniyle belli kazanımlar elde edildiği hususunu gözönünde bulundurarak bu statüde geçen süreleri kazanılmış hak olarak kabul edip bunların değerlendirilmesini amaçladığı, 399 sayılı KHK'nın 3. maddesindeki "1 sayılı cetvele tabi personel hakkında 657 sayılı Kanun'un uygulanacağı"nı belirten hüküm karşısında 5. maddesindeki, "1 sayılı cetvele yapılacak atamalarda, sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin değerlendirileceği" hükmünün, doğal olarak kurumlar arasında 657 sayılı Kanun kapsamında olan kadrolara yapılan naklen atama işlemleri için de geçerli olacağında ve davacının durumunun anılan maddelerin getirdiği ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği,

Nitekim, bir kamu iktisadi teşebbüsünde sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken 1 sayılı cetvele tabi bir göreve atanan ve bu atama esnasında sözleşmeli statüde geçen hizmetleri değerlendirilerek hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanan bir kişinin, personeline 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulandığı bir kamu kurum ve kuruluşuna naklen atanması durumunda, sözleşmeli personel statüsünde geçmiş hizmetleri de dahil olmak üzere kamu görevlisi olarak tüm hizmetleri değerlendirilirken, sözleşmeli personel statüsünde iken kurumlararası nakil veya açıktan atama yoluyla personeline 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulandığı bir kamu kurum ve kuruluşuna atanan kişinin sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin değerlendirilmemesinin adalet ve hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşmayacağı, konuyla ilgili mevzuat hükümlerinde de, bir kamu iktisadi teşebbüsünde sözleşmeli personel statüsünde iken 657 sayılı Kanuna tabi bir kadroya atanan ilgilinin, sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin değerlendirilmesini engelleyen herhangi bir yasal düzenlemenin de bulunmadığı,

Bu kapsamda, mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, kazanılmış hakların korunmasının asıl ilke olarak benimsenmiş bulunduğu anlaşılmakla, 399 sayılı KHK'ya tabi olarak sözleşmeli personel statüsünde görev yapan ve daha sonra 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi memur kadrosuna atanan davacının, sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinin belirlenmesinde değerlendirilmesi gerekeceğinden, bu isteminin reddi yolunda kurulan işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüyle, istinafa konu idare mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline kesin olarak karar verilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY:

Uyuşmazlıklarda, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel olarak görev yaptıktan sonra merkezi yerleştirme kapsamında başka bir kuruma memur olarak atanan davacılar, anılan KHK'nın 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları sürelerin kazanılmış hak aylığı ve kıdem yılı intibakında değerlendirilmesi istemiyle başvurularda bulunmuşlar, taleplerinin davalı idareler tarafından reddedilmesi üzerine açılan davalarda aynı konuda verilen farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine incelenen aykırılığın oluştuğu görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT:

….

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Başvuruya konu olan kararlar arasındaki aykırılık, 399 sayılı KHK'nın 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel olarak görev yaptıktan sonra merkezi yerleştirme kapsamında başka bir kuruma 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında kadrolu Devlet memuru olarak atananların, anılan KHK'nın 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları sürelerin, kazanılmış hak aylığı ve kıdem yılı intibakında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususundan kaynaklanmaktadır.

Aykırılığa konu edilen kararların incelenmesinden; davacıların, 399 sayılı KHK'nın 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel olarak çalıştıkları sürelerin kazanılmış hak aylığı ve kıdem yılı intibakında değerlendirilmesi için yaptıkları başvuruların, davalı idarelerce, "657 sayılı Kanun'un 4. ve 237. maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerden olmaması" ve "399 sayılı KHK'nın 1 sayılı cetveline tabi görev yapmamış olması" gerekçeleriyle reddedildiği anlaşılmaktadır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesinde, 657 sayılı Kanun'a tabi olarak istihdam edilecek personelin kadro, unvan, derece ve sayılarının Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde gösterileceği ve sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların unvan ve sayılarının da Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleneceği belirtilmiş; aynı Kararnamenin 3771 sayılı Kanun ile değişik 3/b maddesinde, 1 sayılı cetvele bağlı personel hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, 5. maddesinin 2. fıkrasında ise 1 sayılı cetvelde yer alan kadrolara yapılacak atamalarda, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli  statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceği öngörülmüştür.

Anılan hükümler uyuşmazlığa konu olay çerçevesinde değerlendirildiğinde, 399 sayılı KHK'nin 1 sayılı cetvelinde yer alan kadrolarda görev yapanlara, 399 sayılı KHK'da belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Kanun'un uygulandığı gözetildiğinde, bu kadrolarda istihdam edilenler ile sair kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamındaki Devlet memuru kadrolarında istihdam edilenler arasında, 657 sayılı Kanun'un sağladığı statü yönünden bir eşitlik olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 399 sayılı KHK'nin 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmekte iken, gerek KHK'nin 1 sayılı cetvelinde yer alan kadrolara, gerekse başka kurumdaki 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında bir kadroya atananlar için, atandıkları bu kadroların yukarıda belirtilen bağlamda tabi oldukları 657 sayılı Kanun yönünden birer memur statüsü olduğu anlaşıldığından, haklarında 399 sayılı KHK'nın 5. maddesinin 2. fıkrasındaki, "1 sayılı cetvele yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceği" hükmünün uygulanması ve 399 sayılı KHK'nın 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları sürelerin, kazanılmış hak aylığı ve kıdem yılı intibakında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin C/6 bendinde de, bu Kanun'un 4. Ve 237. maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri hâlinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirileceği belirtilmiş olup; kanun koyucunun, hem 399 sayılı KHK'nın 5. maddesinin 2. fıkrasında, hem de 657 sayılı Kanun'un 36. maddenin C/6 bendinde, bu hükümlerde işaret ettiği sözleşmeli statülerde yerine getirilen görevlerin, belli kazanımlar sağladığı hususunu gözeterek, bu statülerde geçen süreleri kazanılmış hak olarak kabul edip, bunların değerlendirilmesini amaçladığı görüldüğünden, 399 sayılı KHK'nin 2 sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel statüsünde iken, başka bir kuruma 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında kadrolu Devlet memuru olarak atananların sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmetlerinin değerlendirilmemesi yaklaşımının eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkeleri ile de bağdaşmayacağı açıktır.

Bu itibarla, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, iptal kararı doğrultusunda giderilmesi gerekmektedir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle; Bölge İdare Mahkemesi kararları  arasındaki aykırılığın, dava konusu işlemin iptali yolundaki İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 29/03/2019 tarih ve E:2019/380, K:2019/594 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesine, kesin olarak, 09/11/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler