BIST 100 4.811,46 %-3.73 Dolar 19,11 %0.16 Euro 20,75 %0.01 Altın Gram 1.209,96 %0.27 Brent Petrol 78,96 %0.39 Bitcoin 27.365,01 %1.4
Ankaraparçalı bulutlu3 °Cparçalı bulutlu
,

Sivil savunma uzmanlarına şube müdürü özlük hakları verilebilir mi?

<Danıştay 12. Dairesi, sivil savunma uzmanı olarak görev yapmakta olan davacının unvanının karşılığı şube müdürünün görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olduğundan bahisle, tarafına şube müdürü özlük ve parasal haklarının verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddini hukuka uygun buldu.

Sivil savunma uzmanlarına şube müdürü özlük hakları verilebilir mi?

Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte şube müdürü kadrosuna ait ücret ve diğer özlük haklarının sivil savunma uzmanlarına da ödenmesini gerektirecek herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka uygundur.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/1122
Karar No : 2022/246

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem:
… İl Sağlık Müdürlüğü emrinde sivil savunma uzmanı olarak görev yapmakta olan davacının, Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi hükümleri uyarınca görev unvanının karşılığı şube müdürünün görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olduğundan bahisle, tarafına şube müdürü özlük ve parasal haklarının verilmesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalındığı ileri sürülen parasal hakların yasal faiziyle birlikte tazmini istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:
… İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte şube müdürü kadrosuna ait ücret ve diğer özlük haklarının sivil savunma uzmanlarına da ödenmesini gerektirecek herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :
Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca, görev unvanının karşılığının şube müdürü olması nedeniyle bu unvanın karşılığı olan parasal haklardan yararlanması gerektiği ileri sürülerek, Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI :
Mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler