BIST 100 4.847,70 %-0.99 Dolar 19,17 %0.05 Euro 20,90 %-0.12 Altın Gram 1.220,95 %0.02 Brent Petrol 79,09 %-0.24 Bitcoin 27.797,99 %2.74
Ankaraaz bulutlu4 °Caz bulutlu
,

Seçim için istifa eden bakanlık müşaviri hangi kadroya dönebilir?

Bakanlık müşaviri olarak görev yapmakta iken, 07/06/2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerine katılmak üzere istifa eden davacının, adaylığının kabul edilmemesi nedeniyle eski görevine iade edilme istemiyle yaptığı başvuru sonucunda Veteriner Hekim olarak atanması hukuka uygun bulunmuştur.

Seçim için istifa eden bakanlık müşaviri hangi kadroya dönebilir?

Davacının istifası ile iptal edilen Bakanlık Müşavirliği kadrosuna tekrar atanamayacağı hususu dikkate alındığında, davacının göreve iade istemiyle yaptığı başvurusu üzerine, kazanılmış hak aylık derecesine uygun olarak veteriner hekim kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı

T.C.
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE
Esas       : 2019/3616
Karar     : 2020/1367
Tarih      : 05.03.2020

TEMYİZ EDEN (DAVACI):

KARŞI TARAF (DAVALI):

VEKİLİ:

İSTEMİN KONUSU: ... İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; davalı idare bünyesinde, bakanlık müşaviri olarak görev yapmakta iken, 07/06/2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerine katılmak üzere istifa eden davacının, adaylığının kabul edilmemesi nedeniyle eski görevine iade edilme istemiyle yaptığı başvuru sonucunda, veteriner hekim olarak atanmasına ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali ve parasal haklarının ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin, Danıştay İkinci Dairesinin … günlü, E:…, K:… sayılı bozma kararına uyularak verilen temyize konu kararıyla; davacının istifası ile iptal edilen Bakanlık Müşavirliği kadrosuna tekrar atanamayacağı hususu dikkate alındığında, davacının göreve iade istemiyle yaptığı başvurusu üzerine, kazanılmış hak aylık derecesine uygun olarak veteriner hekim kadrosuna atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Seçim nedeniyle yapılan istifanın memurun görev ve statüsüne ilişkin geçici olarak kesilmesi sonucunu doğurduğu, bu durumun statünün askıya alınması anlamını taşıdığı, kadro ile bağının tam anlamıyla kopmadığı için seçim dönüşü müktesebine uygun bir kadroya atanması gerektiği, aksine bir yorumun eşitlik ilkesi ile seçilme hakkı ilkesine aykırılık teşkil edeceği, 30 yılık memuriyeti boyunca çeşitli kademelerde görev yaptığı, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte çok sayıda bakanlık müşaviri, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı kadrosunun boş olduğu, anılan kadrolara atanma yeterliğine sahip olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HâKİMİ:

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.03.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY:

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, 1989 yılında … Et Balık Kurumunda veteriner olarak göreve başladığı, 1990-1995 tarihleri arasında şef, 1995-2003 tarihleri arasında veteriner, 2003-2004 tarihleri arasında … İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde il müdür yardımcılığı; 2004-2006 tarihleri arasında aynı müdürlükte il müdürü, 2006 yılında Strateji Geliştirme Başkanlığında uzman; 2006-2009 tarihleri arasında … İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde il müdürü; 2009-2012 tarihleri arasında Strateji Geliştirme Başkanlığında uzman; 2012-2015 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak görev yaptığı; bu kadroda görev yapmakta iken 07/06/2015 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerine katılabilmek için istifa ettiği, milletvekili adayı seçilememesi nedeniyle eski görevi olan bakanlık müşavirliğine dönme istemiyle yaptığı başvuru sonucunda; veteriner hekim olarak atanmasına ilişkin 05/05/2015 günlü, 903/02-01/88 sayılı işlemin tesis edilmesi üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, her ne kadar davalı idare tarafından davacının şahsa bağlı kadrosunun iptal edildiği ve bu nedenle eski görevine atanmadığı, müktesebine uygun veteriner hekim olarak atandığı belirtilmiş ise de yukarıda belirtildiği üzere yaklaşık 26 yıllık memuriyeti boyunca çeşitli kademelerde görev yapmış olan davacının, eşdeğer göreve atanmasını temin amacıyla gerekli araştırma yapılmadan, eski görevine eşdeğer ya da daha yakın bir kadro bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, memuriyetinin ilk kademelerindeki görevi olan veteriner hekim olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından, Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyoruz. 05.03.2020

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler