,

SAYA /SAYV ne demek? Her şeyiyle kendisini FETÖ'ye teslim etmiş polis memuru

Danıştay 5. Dairesi, FETÖ/PYD mensupları ile ilgili davaları karara bağlamaya devam ediyor. 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddine ilişkin kararı hukuka uygun buldu. Kararın gerekçesinde örgütün emniyet yapılanmasına da yer verildi.

SAYA /SAYV ne demek? Her şeyiyle kendisini FETÖ'ye teslim etmiş polis memuru

Soruşturması kapsamında ele geçirilen micro SD kartın Kom Daire Başkanlığına teslimini müteakip yapılan imaj alma işlemi neticesinde Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin Fetö/Pdy üyeleri tarafından fişlendiği anlaşılmakla, sanık ile ilgili raporun değerlendirilmesinde sanığın örgüt içerisinde “SAYA” “Fetö mensubu olup -gassalın elindeki meyyit- olarak ifade edilen ancak yöneticilik vasıfları olmayan polis memuru” olarak daha sonra “SAYV” “FETÖ mensubu olup -gassalın elindeki meyyit-olarak ifade edilen, zaafları olmayan, her şeyiyle kendisini örgüte teslim etmiş, yöneticilik vasfı olan, grubu olan ve sohbet hocalığı yapan polis memuru” olarak kategorize edildiği, sanığın kurs taksidi adı altında aylık 400,00 TL örgüte finansal destek sağladığı, "adı geçen personelden sorumlu mahrem yapı örgüt üyesi" anlamına gelen "öğretmen" kısmı ve vekil olarak görev yapan emniyet görevlisi bilgilerinde sanığın isminin yer aldığı, Baykan'da göreve başladığı 08.06.2015 tarihi itibarıyla örgütle bağının devam ettiği ve bu bilgiler ile tanık beyanının uyumluluk gösterdiği, ... " tespitleri, bakılmakta olan dava dosyasında yer alan diğer tespitler ile birlikte değerlendirildiğinde, davacının FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatının bulunduğu sonucuna varılmıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/6604

Karar No : 2022/6192

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): …

Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davalı) : … Bakanlığı / ANKARA

Vekili : Hukuk Müşaviri …

İstemin Özeti :

Davalı idare bünyesinde görev yapmakta iken, 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptaline bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı haklarının iadesine karar verilmesi istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Temyiz İsteminde Bulunan Davacının İddialarının Özeti:

Davacı tarafından; savunma hakkı tanınmadan tesis edilen kamu görevinden ihraç işleminin hukuka aykırı olduğu, çalışma hakkının ihlal edildiği, ByLock kullanıcısı olmadığı, hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının bulunmadığı iddia edilmektedir.

Davalı İdarenin Savunmasının Özeti:

Davalı idare tarafından temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : …

Düşüncesi : İdare Dava Dairesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Bölge idare mahkemesi idare dava daireleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

Bununla birlikte, davacı hakkında yürütülen ceza yargılaması neticesinde verilen ... Ağır Ceza Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararında yer alan; "... Dosyada mevcut 29/07/2017 tarihli ByLock Tespit ve Değerlendirme tutanağı ile bu tutanağın incelenmesi ile düzenlenen 08/11/2017 tarihli Araştırma Tutanağında sanığın kullanmış olduğu … numaralı GSM hattı üzerinden bylock programını indirerek kullandığı ve kullanıcı ID numarasının "…", kullanıcı adının "…", şifresinin "…" olduğu, sanığın program üzerinden arama, mesajlaşma ve mail yoluyla haberleştiğine dair log ve veri kayıtlarına dair tespitlerin bulunduğu, sanığın ByLock üzerinden 13 farklı kişiyle irtibatlı olduğunun tespit edildiği, ... Siirt Kom Şube Müdürlüğü'nün 19/09/2017 tarihli Veri İnceleme Raporunun incelenmesinde; … Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun … tarih ve … sayılı soruşturması kapsamında ele geçirilen micro SD kartın Kom Daire Başkanlığına teslimini müteakip yapılan imaj alma işlemi neticesinde Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin Fetö/Pdy üyeleri tarafından fişlendiği anlaşılmakla, sanık ile ilgili raporun değerlendirilmesinde sanığın örgüt içerisinde “SAYA” “Fetö mensubu olup -gassalın elindeki meyyit- olarak ifade edilen ancak yöneticilik vasıfları olmayan polis memuru” olarak daha sonra “SAYV” “FETÖ mensubu olup -gassalın elindeki meyyit-olarak ifade edilen, zaafları olmayan, her şeyiyle kendisini örgüte teslim etmiş, yöneticilik vasfı olan, grubu olan ve sohbet hocalığı yapan polis memuru” olarak kategorize edildiği, sanığın kurs taksidi adı altında aylık 400,00 TL örgüte finansal destek sağladığı, "adı geçen personelden sorumlu mahrem yapı örgüt üyesi" anlamına gelen "öğretmen" kısmı ve vekil olarak görev yapan emniyet görevlisi bilgilerinde sanığın isminin yer aldığı, Baykan'da göreve başladığı 08.06.2015 tarihi itibarıyla örgütle bağının devam ettiği ve bu bilgiler ile tanık beyanının uyumluluk gösterdiği, ... " tespitleri, bakılmakta olan dava dosyasında yer alan diğer tespitler ile birlikte değerlendirildiğinde, davacının FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatının bulunduğu sonucuna varılmıştır.

… Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesinin yukarıda belirtilen kararı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın yukarıda belirtilen gerekçenin eklenmesi suretiyle ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen İdare Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece Mahkemesine gönderilmesine, 04/10/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler