Mahkeme Kararları

Okul müdürü ile tartışmak aylıktan kesme cezası mı gerektirir?

Danıştay 12. Dairesi, Meslek Lisesi müdür başyardımcısı olan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (ı) alt bendi uyarınca tevhiden 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan mahkeme kararını onadı.

Eklenme : 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:00 - Güncelleme : 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:12


Davacı hakkında ceza verilmesine yol açan "kız öğrencileri sorguya çekerek öğrenciler üzerinde baskı kurmak suretiyle öğrencileri başkalarını zan altında bırakacak şekilde beyana zorlama" isnadının sübuta ermediği, bu hususun mahkeme kararının gerekçesinde de yer aldığı, okul müdürü tarafından verilen görevi kabul etmediğinin toplantıya katılan öğretmenler tarafından ifade edildiği ancak, öğretmenler kurulu toplantısında öğretmenlerin huzurunda okul müdürü ile tartıştığı, öğretmenleri yönlendirmeye çalıştığı, toplantılarda huzursuzluk çıkardığı isnadı ile ilgili tanık ifadesi olmadığı, sübut bulan fiilin, dava konusu işlemin gerekçesini oluşturan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (ı) alt bendi maddesinde yer alan "hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiili kapsamında olmadığı gerekçesiyle işlem hukuka aykırıdır.

T.C.

DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/4473

Karar No: 2022/346

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Kaymakamlığı

VEKİLİ: Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …'ı temsilen … Sendikası

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU:

 … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Mersin ili, Toroslar ilçesi, … Meslek Lisesi müdür başyardımcısı olan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (ı) alt bendi uyarınca tevhiden 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarihli ve … sayılı işlemin iptali ve kesilen ücretin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

 … İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 25/10/2017 tarihli ve E: 2015/5155, K:2017/5029 sayılı bozma kararına uyularak verilen 10/02/2021 tarih ve E:2021/7, K:2021/132 sayılı kararla; soruşturma dosyası ve eki tanık ifadelerinin birlikte değerlendirilmesinden; davacı hakkında ceza verilmesine yol açan "kız öğrencileri sorguya çekerek öğrenciler üzerinde baskı kurmak suretiyle öğrencileri başkalarını zan altında bırakacak şekilde beyana zorlama" isnadının sübuta ermediği, bu hususun mahkeme kararının gerekçesinde de yer aldığı, okul müdürü tarafından verilen görevi kabul etmediğinin toplantıya katılan öğretmenler tarafından ifade edildiği ancak, öğretmenler kurulu toplantısında öğretmenlerin huzurunda okul müdürü ile tartıştığı, öğretmenleri yönlendirmeye çalıştığı, toplantılarda huzursuzluk çıkardığı isnadı ile ilgili tanık ifadesi olmadığı, sübut bulan fiilin, dava konusu işlemin gerekçesini oluşturan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (ı) alt bendi maddesinde yer alan "hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiili kapsamında olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacının okul müdürü tarafından verilen görevleri kabul etmeyerek öğretmenler kurulu toplantısında öğretmenlerin huzurunda okul müdürü ile tartışma çıkarmak fiilinin sübuta erdiği, isnat edilen fiillerin devlet memurunun güven duygusunu sarsacak nitelikte olduğu, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir,

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştay’ın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla gazetememur sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu 45 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştay’ın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla gazetememur işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki… İdare Mahkemesinin… tarih ve E:… , K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 08/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur