,

Memurun yarı zamanlı çalışma talebi haklı bulundu

Üniversite Hastanesinde Eczacı olarak görev yapan davacı memurun, 657 sayılı Kanunun ek 43 üncü maddesine istinaden yarı zamanlı çalışma talebinin reddine ilişkin işlemin yürütülmesi mahkeme tarafından durduruldu.

Memurun yarı zamanlı çalışma talebi haklı bulundu

Bilindiği üzere 657 sayılı Kanunun ek 43 üncü maddesinde, "Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir." hükmü yer almakta. Ama buna ilişkin ALT MEVZUAT çıkmadı.

Taleplerin reddi üzerine açılan davalarda memur lehine kararlar verildiği bilinmekte idi. Bir takipçimiz buna ilişkin kararı bizlere gönddrdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşalah istinaf aşamasında da karar onanır ve diğerlerine emsal teşkil eder.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler