,

KPSS yerleştirmesinden bir gün önce mezun olan adayın görevine son verilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, yerleştirmenin yapıldığı 04/06/2010 tarihinden bir gün önce 03/06/2010 tarihinde ilgili eğitim kurumundan mezun olduğu göz önüne alındığında atamasının yapıldığı tarih itibarıyla 657 sayılı Kanun'da belirtilen öğrenim koşulu ile diğer tüm şartları taşıdığı gerekçesi ile görevine son verilemeyeceğini belirtti.

KPSS yerleştirmesinden bir gün önce mezun olan adayın görevine son verilebilir mi?

Her ne kadar davacının atamasının yapılmaması üzerine söz konusu işlem ile dayanağı kılavuz maddesinin iptali istemiyle Danıştay Onikinci Dairesinde açılan davada verilen 30/05/2014 tarih ve E:2010/7743, K:2014/4485 sayılı kararın davacının atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptaline ilişkin kısmının temyizi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/12/2016 tarih ve E:2014/4616, K:2016/3667 sayılı kararıyla, iptal kararının bozulması üzerine davalı idare tarafından yargı kararının uygulanması maksadıyla davacının görevine son verilmiş ise de, Danıştay Onikinci Dairesinin 22/01/2011 tarih ve E:2010/7743 sayılı yürütmenin durdurulması kararına uyarınca 25/02/2011 tarihinde Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne arkeolog olarak ataması yapılan davacının, yerleştirmenin yapıldığı 04/06/2010 tarihinden bir gün önce 03/06/2010 tarihinde ilgili eğitim kurumundan mezun olduğu gözönüne alındığında atamasının yapıldığı tarih itibarıyla 657 sayılı Kanun'da belirtilen öğrenim koşulu ile diğer tüm şartları taşıdığı, bu süreç içerisinde asaletinin onaylandığı, 5. dereceye kadar yükseldiği ve yaklaşık 9 yıl kurumda görev yaptığı görüldüğünden, yapılan yerleştirmenin bu konuda temel mevzuat olan 657 sayılı Kanun'daki "Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak" koşulunu sağladığının açık olduğu ve normlar hiyerarşisine göre çok daha altta yer alan tercih kılavuz hükümleri esas alınarak davacının görevine son verilmesinin haklı beklenti, hak ve nesafet ilkesi ile kanuna uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

 

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/6365

Karar No : 2022/1863

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU :

 … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde arkeolog olarak görev yapan davacının, tercihlerin yapıldığı son gün itibarıyla mezuniyet koşulunu taşımadığı ve yargı kararının yerine getirilmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca memuriyet görevine son verilmesine ilişkin … tarih … sayılı işlemin iptali ile yoksun kalınan mali ve özlük haklarının işlem tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

 ... İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; dava konusu olayda, davacının yerleştirildiği kadro için öngörülen lisans programından 03/06/2010 tarihinde mezun olduğu, yerleştirme işleminin ise 04/06/2010 tarihinde yapıldığı, dolayısı ile davacının atamasının yapılacağı tarih itibarıyla 657 sayılı Kanun'unda belirtilen öğrenim koşulu ile diğer tüm şartları taşıdığı, bu süreç içerisinde 5. dereceye kadar yükselmiş olan davacının yaklaşık 9 yıl kurumda görev yaptığı ve asaletinin onaylandığının görüldüğü, bu durumda; her ne kadar yargı kararının uygulanması maksadıyla davacının görevine son verilmiş ise de, 22/01/2011 tarihli yürütmenin durdurulması kararına dayanılarak ataması yapılan ve toplam 9 yıla yakın süredir davalı idarede çalışmış olan davacının yerleştirmenin yapıldığı 04/06/2010 tarihinden bir gün önce ilgili eğitim kurumundan mezun olduğu gözönüne alındığında yapılan yerleştirmenin bu konuda temel mevzuat olan 657 sayılı Kanun'daki "Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak" koşulunu sağladığının açık olduğu ve normlar hiyerarşisine göre çok daha altta yer alan tercih klavuz hükümleri esas alınarak davacının görevine son verilmesinin haklı beklenti, hak ve nesafet ilkesi ile kanuna uygun olmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline, davacının mahrum kaldığı parasal hakların dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

 … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; KPSS 2010/1 sonucuna göre … iline arkeolog olarak yerleştirmesi yapılan davacının tercihte bulunduğu tarih itibarıyla mezuniyet koşulunu sağlamadığının saptanması üzerine atamasının yapılmadığı, her ne kadar atamama işlemine karşı açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararı üzerine yargı kararının uygulanması amacıyla davacının ataması yapılmış ise de, davacının atamasının dayanağını teşkil eden yargı kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararı ile bozularak davacının atamasının yapılmaması işlemi hukuka uygun bulunduğundan, tercihte bulunduğu tarih itibarıyla mezuniyet koşulunu taşımayan davacının yargı kararının uygulanması amacıyla 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) fıkrası uyarınca görevine son verilmesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yöndeki istinafa konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Dava konusu işlem ile kazanılmış haklara saygı ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiği, hukuka aykırı olduğu belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacının atamasının yapılmasının dayanağını teşkil eden yargı kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararı ile bozulduğu, bu sebeple dava konusu işlemin tesis edildiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334. maddesi uyarınca davacının adli yardım talebinin kabulüne karar verilerek, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Dosyanın incelenmesinden, 28-29 Haziran 2008 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan davacının KPSSP 93 puanı ile KPSS 2010/1 Tercih Klavuzuna göre yerleştirilmek üzere ÖSYM'ye tercih başvurusunda bulunduğu, değerlendirme işlemleri sonucunda davacının 1. tercihi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun taşra teşkilatına arkeolog kadrosuna açıktan ataması yapılmak üzere yerleştirme işleminin yapıldığı, ancak belgelerinin incelenmesi sonucunda, tercih için başvurduğu tarihte belirtmiş olduğu öğrenimden henüz mezun olmadığının anlaşılması üzerine tercih kılavuzunun ilgili hükümlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle atamasının yapılmadığı, söz konusu işlem ile dayanağı kılavuz maddesinin iptali istemiyle Danıştay Onikinci Dairesinin E:2010/7743 sayılı dosyasında dava açıldığı ve 22/01/2011 tarihli karar ile davacının atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulduğu, bu karara istinaden davacının 25/02/2011 tarihinde Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne arkeolog olarak atandığı, Danıştay Onikinci Dairesinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararına karşı yapılan itirazın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 14/07/2011 tarih ve E:2011/178 sayılı kararıyla reddedilmesinin akabinde Danıştay Onikinci Dairesinin 30/05/2014 tarih ve E:2010/7743, K:2014/4485 sayılı kararıyla, kılavuz maddesinin iptali isteminin reddine, davacının atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin ise iptaline karar verildiği, bu kararın temyizi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 26/12/2016 tarih ve E:2014/4616, K:2016/3667 sayılı kararıyla, kararın davacının atamasının yapılmamasına yönelik kısmının bozulduğu ve davalı idare tarafından da yargı kararının uygulanması kapsamında davacının mevcut görevine son verilmesi üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41. maddesinde: "Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yükseköğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Kanun'un Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48. maddesinin birinci fıkrasının "Özel şartları" belirleyen (B) bendinin (2) numaralı alt bendinde, "Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" kuralına, 50. maddesinde, "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanun'un 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; "Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi," hali, Devlet memurluğunun sona ereceği haller arasında sayılmıştır.

 

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Her ne kadar davacının atamasının yapılmaması üzerine söz konusu işlem ile dayanağı kılavuz maddesinin iptali istemiyle Danıştay Onikinci Dairesinde açılan davada verilen 30/05/2014 tarih ve E:2010/7743, K:2014/4485 sayılı kararın davacının atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptaline ilişkin kısmının temyizi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/12/2016 tarih ve E:2014/4616, K:2016/3667 sayılı kararıyla, iptal kararının bozulması üzerine davalı idare tarafından yargı kararının uygulanması maksadıyla davacının görevine son verilmiş ise de, Danıştay Onikinci Dairesinin 22/01/2011 tarih ve E:2010/7743 sayılı yürütmenin durdurulması kararına uyarınca 25/02/2011 tarihinde Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne arkeolog olarak ataması yapılan davacının, yerleştirmenin yapıldığı 04/06/2010 tarihinden bir gün önce 03/06/2010 tarihinde ilgili eğitim kurumundan mezun olduğu gözönüne alındığında atamasının yapıldığı tarih itibarıyla 657 sayılı Kanun'da belirtilen öğrenim koşulu ile diğer tüm şartları taşıdığı, bu süreç içerisinde asaletinin onaylandığı, 5. dereceye kadar yükseldiği ve yaklaşık 9 yıl kurumda görev yaptığı görüldüğünden, yapılan yerleştirmenin bu konuda temel mevzuat olan 657 sayılı Kanun'daki "Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak" koşulunu sağladığının açık olduğu ve normlar hiyerarşisine göre çok daha altta yer alan tercih kılavuz hükümleri esas alınarak davacının görevine son verilmesinin haklı beklenti, hak ve nesafet ilkesi ile kanuna uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali ile davacının mahrum kaldığı parasal hakların dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi yönündeki Samsun 3. İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve davanın reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline, davacının mahrum kaldığı parasal hakların dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine ilişkin ... İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve davanın reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan … TL yürütmenin durdurulması istemine ilişkin harcın davacıya iadesine,

4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 13/04/2022 tarihinde kesin olarak, oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

Davacının temyiz talebinin reddi ile usul ve yasaya uygun olan ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi kararının onanması gerektiği görüşüyle, aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler