,

İDDK: Meslekten çıkarılan kişi yeni koşullar üzerine göreve başlatılmasını isteyebilir

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, davacının, her zaman, oluşan yeni koşullar üzerine göreve başlatılması konusunda istemde bulunulabileceği hususu da göz önüne alındığında, mesleğe tekrar kabulünün yapılması talebiyle 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında yapmış olduğu 29/11/2018 tarihli başvurusunun süre aşımı gerekçesi ile reddini hukuka aykırı bulmuştur.

İDDK: Meslekten çıkarılan kişi yeni koşullar üzerine göreve başlatılmasını isteyebilir

Bu kapsamda, her ne kadar Daire kararının "Davanın Özeti" kısmında davacı tarafından, meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun … tarih ve … sayılı kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı belirtilmiş ise de, dosyanın incelenmesinden; davacının, dava dilekçesi ve eklerinde tereddüte yer vermeyecek şekilde, anılan kararın değil, mesleğe tekrar kabulünün yapılması talebiyle yapmış olduğu 29/11/2018 tarihli başvurusunun davalı idarece zımnen reddine ilişkin işlemin iptalini talep ettiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının, her zaman, oluşan yeni koşullar üzerine göreve başlatılması konusunda istemde bulunulabileceği hususu da göz önüne alındığında, hiçbir terör örgütüyle irtibatı ve iltisakının bulunmadığı ve hakkında yürütülen adli soruşturma neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini belirterek, mesleğe tekrar kabulünün yapılması talebiyle, kendisi hakkında bir idari işlem tesis edilmesi için davalı idareye yapmış olduğu bu başvurusu, yeni bir hukuki durum üzerine 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında yapılan bir başvuru olarak değerlendirilmelidir.

Dolayısıyla, davacı tarafından, mesleğe tekrar kabulünün yapılması talebiyle 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında yapmış olduğu 29/11/2018 tarihli başvurusunun, davalı idarece cevap verilmemek suretiyle zımnen reddedilmesi üzerine genel dava açma süresi içerisinde açılan (11/03/2019) bu davada, süre aşımı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas    : 2020/340
Karar    : 2020/1785
Tarih    : 12.10.2020

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Kurulu

İSTEMİN KONUSU :Danıştay Beşinci Dairesinin 11/07/2019 tarih ve E:2019/1011, K:2019/4579 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: … Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmakta iken, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/1. maddesi uyarınca, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun … tarih ve … sayılı kararıyla meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilen davacı tarafından, hakkındaki bu kararın kaldırılarak, mesleğe tekrar kabulüne karar verilmesi istemiyle yapmış olduğu 29/11/2019 tarihli başvurusunun davalı idarece zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı özlük ve sosyal haklarının iadesine hükmedilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin 11/07/2019 tarih ve E:2019/1011, K:2019/4579 sayılı kararıyla;

Olayda, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 23/01/2017 tarihinde dava konusu işleme yönelik olarak yargı yolunun açıldığı, söz konusu KHK'nın, 7075 sayılı Kanunla 08/03/2018 tarihinde Resmi Gazete'de yürürlüğe girerek yasalaştığı, bu tarihten itibaren 60 gün içerisinde, en son 07/05/2018 tarihine kadar dava açılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra, idareye 29/11/2018 tarihinde başvurulması sonrası anılan başvurunun zımnen reddi üzerine 14/03/2019 tarihinde açılan davanın, süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, dava konusu edilen işlemin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 05/05/2017 tarih ve 2017/682 sayılı kararıyla meslekten çıkarma kararı olmayıp, 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında, bu kararın kaldırılarak mesleğe tekrar kabulünün yapılması yolundaki başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlem olduğu belirtilerek, söz konusu başvurunun reddi üzerine açtığı davada süre aşımı bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'NUN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davacı, son olarak … Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/1. maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 05/05/2017 tarih ve 2017/682 sayılı kararıyla meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilmiştir.

Davacının bu karara karşı yapmış olduğu yeniden inceleme talebi de, yine aynı Kurulun … tarih ve … sayılı kararıyla reddedilmiş ve böylece anılan karar kesinleşmiştir.

Daha sonra davacı tarafından 29/11/2018 tarihli dilekçe ile davalı idareye başvuruda bulunulmuş; hiçbir terör örgütüyle irtibatı ve iltisakının bulunmadığı, hakkında yürütülen adli soruşturma neticesinde de … Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen … tarih ve … sayılı karar ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ve bu kararın 16/10/2018 tarihinde kesinleşmiş olduğu belirtilerek, daha önce şahsı hakkında verilmiş olan meslekten çıkarma kararının kaldırılması ve mesleğe tekrar kabulüne karar verilerek tüm özlük ve sosyal haklarının tarafına iade edilmesi talep edilmiştir.

Davacının bu başvurusunun, davalı idarece cevap verilmemek suretiyle zımnen reddedilmesi üzerine, 11/03/2018 tarihinde temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesinde, Danıştayda ve idare mahkemelerinde dava açma süresinin, kural olarak yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren altmış gün olduğuna işaret edilmiş; 10. maddesinde ise; "1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.

Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Olayda, uyuşmazlığın çözümü ve yargılamada uygulanacak olan mevzuatın belirlenebilmesi için öncelikle dava konusu edilen işlem veya işlemlerin açıkça ortaya konulması ve bu işlemlerin doğru nitelendirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, her ne kadar Daire kararının "Davanın Özeti" kısmında davacı tarafından, meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun … tarih ve … sayılı kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı belirtilmiş ise de, dosyanın incelenmesinden; davacının, dava dilekçesi ve eklerinde tereddüte yer vermeyecek şekilde, anılan kararın değil, mesleğe tekrar kabulünün yapılması talebiyle yapmış olduğu 29/11/2018 tarihli başvurusunun davalı idarece zımnen reddine ilişkin işlemin iptalini talep ettiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının, her zaman, oluşan yeni koşullar üzerine göreve başlatılması konusunda istemde bulunulabileceği hususu da göz önüne alındığında, hiçbir terör örgütüyle irtibatı ve iltisakının bulunmadığı ve hakkında yürütülen adli soruşturma neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini belirterek, mesleğe tekrar kabulünün yapılması talebiyle, kendisi hakkında bir idari işlem tesis edilmesi için davalı idareye yapmış olduğu bu başvurusu, yeni bir hukuki durum üzerine 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında yapılan bir başvuru olarak değerlendirilmelidir.

Dolayısıyla, davacı tarafından, mesleğe tekrar kabulünün yapılması talebiyle 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında yapmış olduğu 29/11/2018 tarihli başvurusunun, davalı idarece cevap verilmemek suretiyle zımnen reddedilmesi üzerine genel dava açma süresi içerisinde açılan (11/03/2019) bu davada, süre aşımı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, davanın süre aşımı nedeniyle reddi yolundaki Daire kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

Davacının temyiz isteminin kabulüne;

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin Danıştay Beşinci Dairesinin temyize konu 11/07/2019 tarih ve E:2019/1011, K:2019/4579 sayılı kararının BOZULMASINA,

Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Daireye gönderilmesine,

Kesin olarak, 12/10/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler