,

Hakkında FETÖ/PYD suçundan dava açılan aday memur atılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Emniyet Müdürlüğünde aday komiser yardımcısı olarak görev yapan davacının, FETÖ/PYD kapsamında hakkında yürütülen adli ve idari soruşturmalar devam ettiğinden bahisle memuriyetten ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.

Hakkında FETÖ/PYD suçundan dava açılan aday memur atılabilir mi?

Aday Komiser Yardımcısı olarak görev yapan davacı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açıldığı, FETÖ/PYD kapsamında yürütülen adli ve idari soruşturmanın devam etmesi nedeniyle asli memurluğa atanması uygun görülmediğinden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca memuriyetten ilişiğinin kesildiği anlaşılmıştır. Ancak, 56. madde uyarınca aday memurların memuriyetten ilişiklerinin kesilebilmesi için; adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olma, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak durumların olması ya da göreve devamsızlıklarının tespit edilmesi gerekmekte olup, sadece davacı hakkında devam etmekte olan adli ve idari soruşturma hususu esas alınarak dava konusu işlem tesis edilmişse de; madde metninde yer alan durumların davacı yönünden gerçekleştiğinden söz edilmesine olanak bulunmamaktadır.

Kaldı ki davacı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan kamu davasında davacının beraatine karar verildiği göürlmüştür. Bu durumda, davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi kapsamında ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/40
Karar No : 2022/573

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALILAR) : 1- … Bakanlığı
2- … Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... İlçe Emniyet Müdürlüğünde aday komiser yardımcısı olarak görev yapan davacının, FETÖ/PYD kapsamında hakkında yürütülen adli ve idari soruşturmalar devam ettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca … tarih ve … sayılı Bakan Oluru ile memuriyetten ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; davacının üzerine atılı "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin … tarih ve E…., K…. sayılı kararı ile beraat ettiği anlaşılmakta ise de; ülkenin güvenliği ve asayişinden sorumlu olan personelin güvenilirliğinin her türlü şüpheden uzak olması gerektiği, delil yetersizliğine ilişkin söz konusu ceza mahkemesi kararının davacıya isnat edilen fiillere ilişkin emareleri ortadan kaldırmadığı görülmekte olup, anılan Mahkeme kararı içeriğinde yer alan davacı aleyhindeki emarelerin ciddiyeti dikkate alındığında, davacının memuriyetten ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının FETÖ/PYD örgütü ile irtibatını kanıtlayan somut bir delilin bulunmadığı, davacının ceza yargılaması neticesinde hakkında beraat kararı verildiği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması ve temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334. maddesi uyarınca ... İdare Mahkemesi tarafından adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesine rağmen, davacı tarafından temyiz aşamasında yeniden adli yardım talebinde bulunulmuş ise de, aynı Kanunun 335. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder" düzenlemesi gereğince davacının temyiz aşamasındaki adli yardım talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilerek ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacının duruşma yapılması yolundaki istemi yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :
Bursa ili, … ilçe Emniyet Müdürlüğünde aday komiser yardımcısı olarak görev yapan davacı hakkında FETÖ/PYD kapsamında hakkında yürütülen adli ve idari soruşturmalar devam ettiğinden bahisle asli memurluğa atanmasının uygun görülmediği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca memuriyetten ilişiğinin kesildiği ve bunun üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesinde "Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Aday Komiser Yardımcısı olarak görev yapan davacı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açıldığı, FETÖ/PYD kapsamında yürütülen adli ve idari soruşturmanın devam etmesi nedeniyle asli memurluğa atanması uygun görülmediğinden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca memuriyetten ilişiğinin kesildiği anlaşılmıştır. Ancak, 56. madde uyarınca aday memurların memuriyetten ilişiklerinin kesilebilmesi için; adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olma, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak durumların olması ya da göreve devamsızlıklarının tespit edilmesi gerekmekte olup, sadece davacı hakkında devam etmekte olan adli ve idari soruşturma hususu esas alınarak dava konusu işlem tesis edilmişse de; madde metninde yer alan durumların davacı yönünden gerçekleştiğinden söz edilmesine olanak bulunmamaktadır.

Kaldı ki davacı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan kamu davasında ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla davacının beraatine karar verildiği göürlmüştür.
Bu durumda, davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi kapsamında ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 17/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler