BIST 100 5.114,96 %3.13 Dolar 20,91 %0.58 Euro 22,60 %-0.26 Altın Gram 1.312,75 %0.73 Brent Petrol 76,14 %2.49 Bitcoin 27.179,01 %0.93
,

Görevden alınan daire başkanı 5. derece memur kadrosuna atanabilir mi?

Danıştay İDDK, Büyükşehir Belediye Başkanlığında Genel Sekreterlik biriminde daire başkanı olarak görev yapan davacının görevden alınarak 5. derece memur yapılmasını hukuka uygun buldu. Gerekçe ise özetle, "TAKDİR HAKKI"

Görevden alınan daire başkanı 5. derece memur kadrosuna atanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Somut olayda, idarenin sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı dikkate alındığında; Daire Başkanı olarak görev yapan davacının, memur olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararına karşı davacının istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ısrar kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2022/854

Karar No : 2022/1712

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ... Büyükşehir Belediye Başkanlığında Genel Sekreterlik biriminde daire başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı emrine memur olarak atanmasına ilişkin 12/09/2019 tarihli işlemin iptali ile mahrum kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi, 5.dereceli kadroya atanması nedeniyle maaşından kesilen ek gösterge farkının tarafına iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla;

Daire başkanlığı kadrosunun üst düzey kadro olduğu, üst düzey kamu yöneticilerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük planlarını ve politikalarını saptayan, bu plan ve politikalardaki hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakları ve bu kaynakların kullanım yerlerini belirleyen ya da bu kişilerin emir ve direktifleri yönünde uygulamayı yapan veya onlara yardımcı olan kişiler oldukları, ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nda atama yapma ve görevden alma konusunda idarelere tanınan takdir yetkisinin bu tür kadrolar için daha geniş olduğunun kabul edilmesinin, bu görevlerden başka görevlere atanmaya ilişkin işlemlerin kazanılmış hakları veya genel olarak hukuk güvenlik ilkesini ihlal eden bir yönü bulunmadığı gibi belediye başkanlarının görevlerini kamu görevlisi olarak yürütmesine karşın görevlerinin seçim süresi ile sınırlı bulunduğu, bu süre zarfında görev yapacağı personeli seçme ve atama hakkı ile yetkide paralellik ilkesi gereğince görevden alma hakkı bulunduğunun kabulü gerektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, daire başkanlığı görevini yürüten davacının, bu görevinden alınması yolunda tesis edilen işlemde hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı, öte yandan, davacının atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, tazminat talebinin de reddi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla;

İdare Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca davacının istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay İkinci Dairesinin 22/09/2021 tarih ve E:2021/15416, K:2021/2842 sayılı kararıyla;

Davacının geçmiş hizmetlerinin değerlendirilmesinde, Samsun İl Özel İdaresi bünyesinde yaklaşık 7 yıl daire başkanı olarak görev yaptığı, 6360 sayılı Kanun'la davalı idare bünyesine devrinden sonra uzman olarak atanmasına ilişkin işlemin mahkeme kararıyla iptal edildiği, anılan iptal kararının süresinde temyiz edilmemesi nedeniyle aynı Mahkemece verilen süre aşımı nedeniyle temyiz isteminin reddi kararının Danıştay Beşinci Dairesinin 14/03/2016 tarih ve E:2016/80, K:2016/1326 sayılı kararıyla onanarak kesinleştiği, anılan Mahkeme kararı uyarınca daire başkanlığı görevine yeniden atanan davacının bu süre zarfında, söz konusu görevi ile ilgili olarak hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma açılmadığı gibi, disiplin cezası da almadığı ve görevinde başarısız veya yetersiz olduğu yönünde nesnel ve hukuken kabul edilebilir bilgi ve belgenin dosyada bulunmadığının görüldüğü,

Bu durumda, yargı kararı gereği daire başkanlığı görevine iade edilen davacının görevinden alınmasını gerektirecek somut bir tespitin davalı idarece sunulamaması karşısında, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak davacının daire başkanlığı görevinden alınarak Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı emrine memur olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf isteminin reddi yolunda verilen ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesi kararında ise hukuki isabet görülmediği

gerekçesiyle, ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; istinaf başvurusunun reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, Samsun İl Özel İdaresinde 7 yıl davalı idarede 5 yıl süreyle olmak üzere görev yaptığı daire başkanlığını başarı ile yerine getirdiği, dava konusu işlemle kazanılmış haklarının yok sayıldığı, daire başkanı iken en alt unvanlı kadroya atandığı, ekonomik kayba uğratıldığı, işlemin hukuki dayanağı bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ...'UN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulüyle, ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının, Danıştay İkinci Dairesinin 22/09/2021 tarih ve E:2021/15416, K:2021/2842 sayılı kararında yer alan gerekçe doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Davacı, Denizcilik Müsteşarlığında araştırmacı olarak görev yapmakta iken, 06/02/2007 tarihinde Samsun İl Özel İdaresinde daire başkanlığı görevine atanmış; Samsun İl Özel İdaresinin 6360 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişiliğinin kaldırılması sonucu kadrosunun Samsun Büyükşehir Belediyesine devredildiği tarihe kadar bu görevini sürdürmüş, devir sonrasında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının 04/04/2014 tarihli işlemiyle uzman olarak ataması yapılmış, anılan işlemin iptali istemiyle açılan davada .... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı iptal kararı gereğince daire başkanlığı görevine tekrar atanmış, 12/09/2019 tarihli dava konusu işlemle de daire başkanlığından alınarak memur olarak atanmıştır.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesinin 1. fıkrasında; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Somut olayda, idarenin sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi belge bulunmadığı dikkate alındığında; Daire Başkanı olarak görev yapan davacının, memur olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yolundaki idare mahkemesi kararına karşı davacının istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ısrar kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın reddine ilişkin .... İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA,

3. Bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın .... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 12/05/2022 tarihinde kesin olarak esasta ve gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:...., K:.. sayılı ısrar kararının, Danıştay İkinci Dairesinin 22/09/2021 tarih ve E:2021/15416, K:2021/2842 sayılı kararında yer alan gerekçe doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler