,

"Gergedan, öküzoğlu öküz" sözü hakaret midir?

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Sanığın katılan ..'e gönderdiği e- postada yer alan eşi olan katılan .. "gergedan, öküzoğlu öküz" gibi hakaret içeren sözlerinin aynı zamanda katılanın hayvanla evli olduğunu ima ederek, onu küçük düşürücü ve onur kırıcı nitelikte olduğu gözetilmeden hakaret suçundan mahkumiyeti yerine, beraatine karar verilmesi hukuka aykırıdır dedi.

"Gergedan, öküzoğlu öküz" sözü hakaret midir?

Sanığın katılana gönderdiği e- postada yer alan eşi olan katılan .. "gergedan, öküzoğlu öküz" gibi hakaret içeren sözlerinin aynı zamanda katılanın hayvanla evli olduğunu ima ederek, onu küçük düşürücü ve onur kırıcı nitelikte olduğu gözetilmeden hakaret suçundan mahkumiyeti yerine, beraatine karar verilmesi, sanığın katılan ..e gönderdiği mektupta yer alan "bu iş karşılıklı kan davasına dönüşüyor, kocasını seven bir kadın davasını geri alır" sözlerinin, TCK'nın 106/1-1. cümlesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır.

T.C.
YARGITAY
DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas    : 2014/48070
Karar    : 2015/27015
Tarih    : 15.04.2015

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Sanığa yükletilen cinsel taciz ile kişilerin huzur ve sükununu bozma eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,

Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından sanık .... müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

Diğer hükümlere yönelik temyize gelince,

a)Sanığın katılan ..'e gönderdiği e- postada yer alan eşi olan katılan .. "gergedan, öküzoğlu öküz" gibi hakaret içeren sözlerinin aynı zamanda katılanın hayvanla evli olduğunu ima ederek, onu küçük düşürücü ve onur kırıcı nitelikte olduğu gözetilmeden hakaret suçundan mahkumiyeti yerine, beraatine karar verilmesi,

b)Sanığın katılan ..e gönderdiği mektupta yer alan "bu iş karşılıklı kan davasına dönüşüyor, kocasını seven bir kadın davasını geri alır" sözlerinin, TCK'nın 106/1-1. cümlesinde düzenlenen tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve katılanlar .. ve .... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler