,

'Evimin içini göstermem' diyerek online sınava girmedi, kaybetti

Danıştay 8. Dairesi, Covid-19 salgını süresince Yükseköğretim Kurulunca olağanüstü koşullar ve halk sağlığının korunmasına ilişkin mücbir sebepler kapsamında alınan online sınav kararı gereğince belirli sebeler sürerek sınava katılmayan öğrenciyi haksız buldu. Buna ilşikin ilk derece mahkemesi kararını onadı

'Evimin içini göstermem' diyerek online sınava girmedi, kaybetti

Covid-19 salgını süresince Yükseköğretim Kurulunca olağanüstü koşullar ve halk sağlığının korunmasına ilişkin mücbir sebepler kapsamında, online sınav yapılabileceğine karar verildiği, ancak bu durumun salgın süresince ve istisnai bir çözüm yöntemi olduğu, halkın genel sağlık koşulları kapsamında alınan tedbir uyarınca geliştirilen online sınav yöntemin hukuki ve maddi zaruret halinden kaynaklandığı, ayrıca sınav esnasında paylaşılan verilerin, sınava katılan tüm öğrencilerin ve sınav uygulama şeklinin gözlemlenmesi ve sınavın güvenilirliğinin sağlanması açısından öngörülen bir kural olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamsktadır.

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2023/5017
Karar No : 2023/3875

TEMYİZ EDEN (DAVACI): …

KARŞI TARAF (DAVALI): … Üniversitesi
VEKİLİ: Av. …

İSTEMİN KONUSU: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi … Bölümü öğrencisi olan davacının, evdeki özel ortamın görüntülenmesini istemediği, masaüstü bilgisayarına bağlı bir kamerası olmadığı ve kişisel bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından görüntülü olarak izlenmesini istemediği için online sistem üzerinden görüntü olarak yapılan Rusça III dersinin vize sınavına katılamadığı belirtilerek, giremediği sınavın geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi ve yeniden vize sınavı hakkı verilmesi isteminin reddine ilişkin işlemlerin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; Covid-19 salgını süresince Yükseköğretim Kurulunca olağanüstü koşullar ve halk sağlığının korunmasına ilişkin mücbir sebepler kapsamında, online sınav yapılabileceğine karar verildiği, ancak bu durumun salgın süresince ve istisnai bir çözüm yöntemi olduğu, halkın genel sağlık koşulları kapsamında alınan tedbir uyarınca geliştirilen online sınav yöntemin hukuki ve maddi zaruret halinden kaynaklandığı, ayrıca sınav esnasında paylaşılan verilerin, sınava katılan tüm öğrencilerin ve sınav uygulama şeklinin gözlemlenmesi ve sınavın güvenilirliğinin sağlanması açısından öngörülen bir kural olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

… Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; istinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
… Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; temyiz isteminde bulunulan istinaf kararının, 2547 sayılı Kanun'un 46. maddesinde sayılan temyize tabi kararlar arasında bulunmadığı, kesin nitelikte olduğu anlaşıldığından 48. maddenin 6. fıkrası uyarınca temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle temyiz isteminin reddine karar verilmiştir

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle,
1. Temyiz isteminin reddine,
2. … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan tutarın Mahkeme tarafından iadesine,
4. 2577 sayılı Kanunun 50. maddesi uyarınca onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesini teminen dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine,
5. Kesin olarak, 15/09/2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler