,

Ek Ödeme Yönetmeliğine açılan 2 dava da usul hatasından reddedildi

12/08/2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/07/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğine sendika tarafından açılan 2 dava USUL hataları nedeniyle reddedildi.

Ek Ödeme Yönetmeliğine açılan 2 dava da usul hatasından reddedildi

Her iki dava dilekçesi de, 2577 sayılı Kanun'un 3. maddesine uygun bulunmamıştır.

Her iki davada aşağıdaki özet gerekçe ile reddedilmiştir:

Dava konusu Yönetmeliğin iptalinin istenildiği madde ya da maddelerinin ya da madde içerisindeki cümle veya ibarelerin, (gerektiğinde fıkra, bent ve alt bent şeklinde) herhangi bir tereddüte mahal olmayacak, dolayısıyla açık ve anlaşılır bir biçimde, ayrıca iptali istenilen düzenlemeler yönünden ayrı ayrı hukuka aykırılık gerekçelerinin de ortaya konulması suretiyle (hangi birimdeki, hangi görev unvanına sahip personel açısından da), dava dilekçesinin yenilenmesi gerekir.

 

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2022/4156
Karar No : 2022/4936

DAVACI : … Sendikası
VEKİLİ : Av. …
DAVALI : … Bakanlığı

DAVANIN KONUSU : 12/08/2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/07/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin 1. maddesindeki ''disiplin durumu'' ibaresinin, 6. maddesinin ikinci fıkrasındaki ''Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz.'' ibaresinin, 6. maddesinin üçüncü fıkrasındaki ''hasta memnuniyeti'' ibaresinin, 6. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde yer alan ''sabit ödeme'' tanımının, aynı maddede yer verilen ''taban ödeme'' ve ''teşvik ek ödemesi'' başlıklarına da etki edeceğinden bahisle, bu tanımın yer aldığı düzenlemenin, 14. maddesinin ikinci fıkrasındaki ''0,75'' ibaresi ile anılan maddenin beşinci fıkrasının (b) bendindeki ''Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz.'' düzenlemesinin, Yönetmeliğe ekli ''Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar''a ilişkin Ek-1 sayılı listenin ''Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar'' kısmındaki ''Bunların dışında kalan diğer personel'' için öngörülen 2,25 katsayısı ile diğer katsayı oranları arasında fark olması nedeniyle bu düzenlemenin, ayrıca Ek-3A ve Ek-3B sayılı ''Taban Ödeme Katsayılarına İlişkin Tabloların'' iptali ile 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 5. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan ''disiplin durumu'' ibaresinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca Tetkik Hakimi …'ın açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ :
Davacı Sendika tarafından; 12/08/2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/07/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin 1. maddesindeki ''disiplin durumu'' ibaresinin, 6. maddesinin ikinci fıkrasındaki ''Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz.'' ibaresinin, 6. maddesinin üçüncü fıkrasındaki ''hasta memnuniyeti'' ibaresinin, 6. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde yer alan ''sabit ödeme'' tanımının, aynı maddede yer verilen ''taban ödeme'' ve ''teşvik ek ödemesi'' başlıklarına da etki edeceğinden bahisle, bu tanımın yer aldığı düzenlemenin, 14. maddesinin ikinci fıkrasındaki ''0,75'' ibaresi ile anılan maddenin beşinci fıkrasının (b) bendindeki ''Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz.'' düzenlemesinin, Yönetmeliğe ekli ''Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar''a ilişkin Ek-1 sayılı listenin ''Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar'' kısmındaki ''Bunların dışında kalan diğer personel'' için öngörülen 2,25 katsayısı ile diğer katsayı oranları arasında fark olması nedeniyle bu düzenlemenin, ayrıca Ek-3A ve Ek-3B sayılı ''Taban Ödeme Katsayılarına İlişkin Tabloların'' iptali ile 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 5. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan ''disiplin durumu'' ibaresinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3. maddesinde; idari davaların, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılacağı, dilekçelerde davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı delillerin, davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihinin gösterileceği, dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örneklerinin dava dilekçesine ekleneceği, dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazla olacağı belirtilmiştir.

Öte yandan; 2577 sayılı Kanun’un 14. maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendinde, dilekçeler üzerinde bu Kanun’un 3. maddesine uygun olup olmadığı yönünden inceleme yapılacağı, 15. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 3. maddeye uygun olmayan dava dilekçesinin, otuz gün içinde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak üzere reddedileceği kurala bağlanmış, aynı maddenin beşinci fıkrasında ise, dilekçenin reddedilmesi üzerine yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde davanın reddedileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Yargılama hukukunun temel ilkelerinden biri de talep ile bağlılıktır. Bu ilke uyarınca iptali istenilen idarî işlemle sınırlı olarak mahkemelerce inceleme yapılması gerekmekte olup, talebin incelemeye elverişli olabilecek nitelikte açık, belirli ve somut olması gerektiği kuşkusuzdur.

Öte yandan, düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davalarında, idarî işlemin unsurları açısından hukuka aykırılık bulunduğu iddiasıyla düzenleyici işlemin tamamının iptali istenebileceği gibi, düzenleyici işlemin eksik düzenleme ya da bir başka nedenle belirli maddelerinin/ibarelerinin hukuka aykırılık sebepleri de belirtilmek suretiyle iptalinin istenilebilmesi de mümkündür. Ancak, her durumda iptali istenilen maddelerinin açıkça belirtilmesi ve bu kısımların davacının menfaatini nasıl etkilediğinin ortaya konulması gerekmektedir.

Dava dilekçesinin incelenmesinden; davacı Sendika tarafından, dilekçenin konu kısmında, Yönetmeliğin 1. maddesindeki ''disiplin durumu'', 14. maddesinin ikinci fıkrasındaki ''0,75'' ile anılan maddenin beşinci fıkrasının (b) bendindeki ibareler yanında; 6. maddesinin ikinci fıkrasındaki ''Bu ödeme disiplin cezası alanlardan; uyarma ve kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmaz.'' cümlesinin iptalinin istenilmesine rağmen, anılan fıkrada bu yönde bir düzenlemenin bulunmadığı, aynı madde kapsamında iptali istenilen ''hasta memnuniyeti'' ibaresinin maddenin hangi bendinde geçtiğinin açıklıkla ifade edilmediği, Yönetmeliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde yer alan ''sabit ödeme'' tanımı yanında, devamında ikinci ve üçüncü alt bentlerinde yer alan ''taban ödeme'' ve ''teşvik ek ödemesi'' yönünden de iptal isteminde bulunulup bulunulmadığının anlaşılamadığı, yine Yönetmeliğe ekli ''Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar'' başlıklı Ek-1 sayılı listenin ''Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar'' kısmı ile Ek-3A ve Ek-3B sayılı ''Taban Ödeme Katsayıları Tabloları''nın hangi kısım ya da kısımlarının davaya konu edildiği hususlarında tereddüt oluşmasına sebebiyet verilmek suretiyle, sonuçta; genel ve tekrarlayıcı ifadeler kullanılarak, dava konusunun gerekçeleriyle birlikte açıkça ortaya konulamadığı görülmektedir.

Bu durumda; dava konusu Yönetmeliğin iptalinin istenildiği madde ya da maddelerinin ya da madde içerisindeki cümle veya ibarelerin, (gerektiğinde fıkra, bent ve alt bent şeklinde) herhangi bir tereddüte mahal olmayacak, dolayısıyla açık ve anlaşılır bir biçimde, ayrıca iptali istenilen düzenlemeler yönünden ayrı ayrı hukuka aykırılık gerekçelerinin de ortaya konulması suretiyle (hangi birimdeki, hangi görev unvanına sahip personel açısından da), dava dilekçesinin yenilenmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, bu haliyle 2577 sayılı Kanun'un 3. maddesine uygun bulunmayan dava dilekçesinin reddi gerekmektedir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 3. maddesi hükmüne uygun bulunmayan DAVA DİLEKÇESİNİN, aynı Kanun'un 15. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içinde belirtilen noksanlar tamamlanarak yeniden dava açmakta serbest olmak üzere REDDİNE;
2. 2577 sayılı Kanun'un 15. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yeni dilekçe düzenlenerek açılacak dava için ayrıca harç alınmamasına;
3. Yeniden verilen dilekçede de aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde, 2577 sayılı Kanun'un 15. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca davanın reddedileceği hususunun davacıya bildirilmesine;
4. Dava dilekçesinin yenilenmemesi halinde, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına ve posta gideri avansından artan tutarın davacıya iadesine, 13/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2022/4184
Karar No : 2022/4935

DAVACI : … Sendikası
VEKİLİ : Av. …
DAVALI : … Bakanlığı

DAVANIN KONUSU : 12/08/2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/07/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin 2.,3.,4.,6. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin birinci ve ikinci alt bentleri, 7.,8.,9.,10.,11., ve 14. maddeleri ile anılan Yönetmeliğin Ekler kısmının iptali istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca Tetkik Hakimi … 'ın açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ :
Davacı Sendika tarafından; 12/08/2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/07/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin 2.,3.,4.,6. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin birinci ve ikinci alt bentleri, 7.,8.,9.,10.,11., ve 14. maddeleri ile anılan Yönetmeliğin Ekler kısmının iptaline karar verilmesi istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3. maddesinde; idari davaların, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılacağı, dilekçelerde davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı delillerin, davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihinin gösterileceği, dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örneklerinin dava dilekçesine ekleneceği, dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazla olacağı belirtilmiştir.
Öte yandan; 2577 sayılı Kanun’un 14. maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendinde, dilekçeler üzerinde bu Kanun’un 3. maddesine uygun olup olmadığı yönünden inceleme yapılacağı, 15. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 3. maddeye uygun olmayan dava dilekçesinin, otuz gün içinde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak üzere reddedileceği kurala bağlanmış, aynı maddenin beşinci fıkrasında ise, dilekçenin reddedilmesi üzerine yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde davanın reddedileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Yargılama hukukunun temel ilkelerinden biri de talep ile bağlılıktır. Bu ilke uyarınca iptali istenilen idarî işlemle sınırlı olarak mahkemelerce inceleme yapılması gerekmekte olup, talebin incelemeye elverişli olabilecek nitelikte açık, belirli ve somut olması gerektiği kuşkusuzdur.

Öte yandan, düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davalarında, idarî işlemin unsurları açısından hukuka aykırılık bulunduğu iddiasıyla düzenleyici işlemin tamamının iptali istenebileceği gibi, düzenleyici işlemin eksik düzenleme ya da bir başka nedenle belirli maddelerinin/ibarelerinin hukuka aykırılık sebepleri de belirtilmek suretiyle iptalinin istenilebilmesi de mümkündür. Ancak, her durumda iptali istenilen maddelerinin açıkça belirtilmesi ve bu kısımların davacının menfaatini nasıl etkilediğinin ortaya konulması gerekmektedir.

Dava dilekçesinin incelenmesinden; davacı Sendika tarafından dilekçenin konu ve sonuç kısımlarında davaya konu Yönetmeliğin 2.,3.,4.,6. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin birinci ve ikinci alt bentleri, 7.,8.,9.,10.,11., ve 14. maddeleri ile anılan Yönetmeliğin Ekler kısmının iptali talebinde bulunulmasına karşın, açıklamalar kısmında birtakım genel ifadelere yer verildikten sonra, içerikte; iptali istenilen maddelerin yanı sıra özellikle Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer verilen mesai dışı tavan ek ödeme tutarının tanımına ilişkin kısım ile 7. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan mesai içi çalışan personelin ham puanlarının hesaplanmasına ilişkin kısma yönelik iddialarda bulunulduğu, bir bütün halinde dava dilekçesi değerlendirildiğinde, genel ifadelerle birlikte, neredeyse Yönetmeliğin tamamının iptali isteminde bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda; dava konusu Yönetmeliğin iptalinin istenildiği madde ya da maddelerinin ya da madde içerisindeki cümle veya ibarelerin, (gerektiğinde fıkra, bent ve alt bent şeklinde) herhangi bir tereddüte mahal olmayacak, dolayısıyla açık ve anlaşılır bir biçimde, ayrıca iptali istenilen düzenlemeler yönünden ayrı ayrı hukuka aykırılık gerekçelerinin de ortaya konulması suretiyle (hangi birimdeki hangi görev unvanına sahip personel açısından da), dava dilekçesinin yenilenmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, bu haliyle 2577 sayılı Kanun'un 3. maddesine uygun bulunmayan dava dilekçesinin reddi gerekmektedir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 3. maddesi hükmüne uygun bulunmayan DAVA DİLEKÇESİNİN, aynı Kanun'un 15. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içinde belirtilen noksanlar tamamlanarak yeniden dava açmakta serbest olmak üzere REDDİNE;
2. 2577 sayılı Kanun'un 15. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yeni dilekçe düzenlenerek açılacak dava için ayrıca harç alınmamasına;
3. Yeniden verilen dilekçede de aynı yanlışlıklar yapıldığı takdirde, 2577 sayılı Kanun'un 15. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca davanın reddedileceği hususunun davacıya bildirilmesine;
4. Dava dilekçesinin yenilenmemesi halinde, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına ve posta gideri avansından artan tutarın davacıya iadesine, 13/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler