,

Danıştay'dan yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ mensuplarıyla ilgili kritik karar!

Danıştay 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki listesinde ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.

Danıştay'dan yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ mensuplarıyla ilgili kritik karar!

Daire Kararından;

Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında soruşturma başlatılacağı korku ve endişesi ile yasal olmayan yollarla başkaları adına düzenlenmiş pasaport ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı, yurt çapında 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında örgüt üyelerinin bir çocuğunun benzer yollarla veya kaçak yollarla yurt dışına kaçtıkları, bir kısmının TSK'dan KHK ile ihraç edilen sanık ... gibi kaçmaya çalışırken yakalandığı, bu şekilde sanık ...'in üzerine atılı suçu işlediği savunma, olay tutanağı, bylock tutanağı, bylock içerik ve log kayıtları ile dosya kapsamından anlaşılmıştır...." tespitleri, bakılmakta olan dava dosyasında yer alan diğer tespitler ile birlikte değerlendirildiğinde, davacının FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatının bulunduğu sonucuna varılmıştır.

T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/9091
Karar No : 2022/8917

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ...
Vekili : Av. ...
Karşı Taraf (Davalı) : ... Bakanlığı
Vekili :Av. ...

İstemin Özeti : Davalı idare bünyesinde görev yapmakta iken, 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki listesinde ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddine ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin iptaline ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve özlük haklarının iadesine karar verilmesi istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:.., K:... sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesinin ... tarih ve E:... , K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Temyiz İsteminde Bulunan Davacının İddialarının Özeti:İşlemin ve verilen kararın Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu, bunlardan doğan haklarının ihlal edildiği, Devlete sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğine dair delil bulunmadığı, ByLock programı kullanıcısı olduğuna dair iddianın somut ve şüpheye yer vermeyecek derecede ispatlanamadığı, ByLock tespitinin hukuka aykırı elde edildiği ve delil niteliğinin bulunmadığı, kararın gerekçesiz olduğu, gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin, ceza kanunlarının geriye yürümezliği ilkesinin ihlal edildiği iddia edilmektedir.

Davalı İdarenin Savunmasının Özeti: Bölge İdare Mahkemesi kararında usul ve esas bakımından hukuka aykırılık bulunmadığı ve davacının temyiz iddialarının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesinde sayılan sebeplerden hiçbirisine uymadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Dava Dairesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Bölge idare mahkemesi idare dava daireleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

Dava dosyasında yer alan belgeler ve UYAP kayıtlarının incelenmesinden; "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği gerekçesiyle davacı hakkında hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve anılan cezanın Yargıtay kararı ile onanarak ile kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, davacı hakkında yürütülen ceza yargılaması neticesinde verilen ... Ağır Ceza Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararında yer alan; "... Her iki sanığın karı koca oldukları, sanık ... 'ün Balıkesir İl Jandarma Komutanlığında Jandarma Üsteğmen olarak görev yapmaktayken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisakı olduğundan 18.07.2016 tarihinde açığa alınarak 31.07.2016 tarihinde meslekten ihraç edildiği, sanık ...'nın ev hanımı olduğu, 21.12.2016 günü İpsala Gümrük Alanına giren ... firmasına ait yolcu otobüsünde yapılan pasaport kontrollerinde her iki sanığın yurt dışına ... ve ... adlarına düzenlenmiş pasaportlarla çıkmaya çalıştıkları sırada yakalandıkları ve haklarında İpsala Cumhuriyet Başsavcılığınca resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem başlatıldığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan evrakın tefrik edilerek ayrı bir soruşturma yapıldığı, yapılan soruşturma ve kovuşturma da sanık ...'ün kullandığını bildirdiği telefonuna takılı bulunan ... numaralı hat ile evinde takılı bulunan ... abonelik numaralı wifi hattında bylock kullandığı, o dönemde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyelerince gizli haberleşme aracı olarak kullanılan bylock programını kullanan sanık ...'in bu şekilde örgüt elemanlarıyla fikir birliği halinde hareket ettiği, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında soruşturma başlatılacağı korku ve endişesi ile yasal olmayan yollarla başkaları adına düzenlenmiş pasaport ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı, yurt çapında 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında örgüt üyelerinin bir çocuğunun benzer yollarla veya kaçak yollarla yurt dışına kaçtıkları, bir kısmının TSK'dan KHK ile ihraç edilen sanık ... gibi kaçmaya çalışırken yakalandığı, bu şekilde sanık ...'in üzerine atılı suçu işlediği savunma, olay tutanağı, bylock tutanağı, bylock içerik ve log kayıtları ile dosya kapsamından anlaşılmıştır...." tespitleri, bakılmakta olan dava dosyasında yer alan diğer tespitler ile birlikte değerlendirildiğinde, davacının FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatının bulunduğu sonucuna varılmıştır.

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdare Dava Dairesinin yukarıda belirtilen kararı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın yukarıda belirtilen gerekçenin eklenmesi suretiyle ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen İdare Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece Mahkemesine gönderilmesine, 21/11/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler