,

Bir ülke düşünün: Kaçak, yapı, kesinleşmiş yıkım kararı, bir türlü uygulamayan belediye...

Kamu Denetçiliği Kuurmu, özel mülkiyete konu taşınmaz üzerinde yapılan izinsiz uygulamaların kaldırılması konusundaki talepleri neticesinde; Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca yıkım kararı alınan ancak bir türlü yıkılmayan kaçak yapı için belediyeye tavisyede bulunmaya karar verdi.

Bir ülke düşünün: Kaçak, yapı, kesinleşmiş yıkım kararı, bir türlü uygulamayan belediye...

14. Dosya üzerinde yapılan incelemelerden şikayete konu taşınmazla ilgili olarak Koruma Bölge Kurulunca alınan yıkım kararının yapı sahibince yargıya taşındığı, ancak Kastamonu İdare Mahkemesince 2019/1225 K. sayılı Kararla davanın reddedildiği, akabinde taşınmaz sahibince istinafa başvurulduğu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesince istinaf başvurunun reddedilmesiyle birlikte Kararın kesinleştiği tespit edilmiştir. Kastamonu İdare Mahkemesinin söz konusu Kararı üzerinde yapılan incelemede, benzer bir başvuru ile ilgili olarak Kurumumuzca verilen 2019/14770 sayılı Tavsiye Kararına paralel bir şekilde koruma kurullarınca usulüne uygun olarak alınmış kararlarının uygulanması gerekliliği ve İmar Kanunu çerçevesinde alınan yapı kayıt belgelerinin söz konusu koruma kurulu kararlarının uygulanmasına etkisinin bulunmadığına vurgu yapılmıştır.

15. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan 28.03.2019 tarih ve 5067 sayılı Kararın Safranbolu Belediye Başkanlığınca ivedilikle uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir. Ancak Kurumumuza ulaşan birçok dosya da yetkili idarelerce alınan yıkım kararlarının belediyelerce; “yıkım ihalesi açılmasına rağmen gönüllü bulunamaması, iş programında sıranın gelmemesi, personel veya
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ekipman eksikliği” gerekçeleriyle uygulanmadığı görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu şikayet dosyası ile ilgili olarak “yol veya kaldırım yapımı” gerekçe gösterilerek kaçak yapının bugüne kadar yıkılmamasında hukuka ve hakkaniyete uygunluk tespit edilememiştir.

T.C.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)

SAYI:2023/1723-S.23.2882
BAŞVURU NO: 2022/11546
KARAR TARİHİ:10/02/2023

TAVSİYE KARARI

BAŞVURAN:

BAŞVURUYA KONU İDARE:SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURUNUN KONUSU: Yıkım kararının uygulanması talebi hakkındadır.
BAŞVURU TARİHİ: 12/08/2022

I. ŞİKÂYETÇİNİN İDDİA VE TALEPLERİ
1. Şikayetçi başvurusunda özetle; Karabük ili ... ilçesi ... mahallesi ...   ada... parsel’de kayıtlı, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar plan sınırları dışında, ancak tescilli taşınmaz koruma alanı içinde kalan özel mülkiyete konu taşınmaz üzerinde yapılan izinsiz uygulamaların kaldırılması konusundaki talepleri neticesinde; Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca yıkım kararı alındığını, taşınmaz sahiplerince konunun yargıya intikal ettirildiğini ve davanın Kurul lehine sonuçlandığını, dolayısıyla yıkım kararının uygulanmaması için herhangi bir gerekçe kalmadığını ancak Safranbolu Belediyesince söz konusu yıkım kararının türlü gerekçelerle uygulanmadığını belirterek, yıkımın gerçekleştirilmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI
2. Kurumumuzun 06/10/2022 tarihli ve    sayılı bilgi ve belge talep yazısına istinaden;
2.1.Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 18/10/2022 tarihli ve sayılı cevabi yazılarında özetle; “Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2019 tarih ve    sayılı kararı ile Karabük ili, ilçesi, Mahallesi, ada, parsel numaralı taşınmaz üzerinde, parselin güneyinde yer alan yapının batı yönünde taşınmaza bitişik konumlanmış müştemilat yapısının kaldırılmasına yönelik ilgili İdaresince işlem tesis edilerek 60 (altmış) gün içerisinde kaldırılmasına karar verilmiştir. Alınan kararın dağıtımı 09.04.2019 tarih ve sayılı yazımız ile Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. parsel maliklerine gereği amacıyla ilgili diğer idarelere bilgi amacıyla yapılmıştır. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2019 tarih ve 5067 sayılı kararın içeriğinde de belirtildiği üzere izinsiz yapının kaldırılmasına dair hususlar 2863 sayılı Kanun'un 8., 9. ve 16. maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2019 tarih ve 5067 sayılı kararında kaldırılması istenilen izinsiz uygulamaya ilişkin anılan kararda belirtilen sürede gerekli işlemlerin yerine getirilmemesi nedeniyle Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.06.2019 tarih ve sayılı kararı alınmıştır. Söz konusu kararda izinsiz uygulamayı gidermekle yükümlü sorumlular hakkında 2863 sayılı Kanun'un 65. maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulmuş, 2863 sayılı Kanunun 61. maddesinde bulunan "Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzelkişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır..." hükmü gereğince Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2019 tarih ve sayılı kararında ilgili İdaresince yapılması gerektiği belirtilen işlemlere ilişkin gerekliliklerin ilgili idaresine hatırlatılmasına karar verilmiştir.

Bu karar ile suç duyurusunda bulunulması sonrasında Safranbolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış olup anılan mahkemenin 2020/79 esasında açılan davada 09.02.2021 tarih ve 2021/116 K. sayılı kararı ile sanığın beraatine karar verilmiştir. Bu karara ilişkin olarak Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce istinaf yoluna başvurulmuş istinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesinin E:2021/993 K.2022/2583 sayılı kararı ile kesin olarak reddedilmiştir.

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2019 tarih ve 5067 sayılı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle davacı ... vekili tarafından Kastamonu İdare Mahkemesinin 2019/718 esasında dava açılmıştır. Anılan Mahkemenin 12.07.2019 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen karara Bakanlığımızca yapılan itiraz doğrultusunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 21.08.2019 tarih ve    Y.D. İtiraz Nolu kararı ile yürütmenin durdurulması talebinin kabulüne yönelik olarak Kastamonu İdare Mahkemesince verilen 12.07.2018 gün ve  sayılı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu davada Kastamonu İdare Mahkemesinin 25.09.2019 tarih ve sayılı kararı ile ". davanın reddine." karar verilmiştir.(Ek 5) Söz konusu karar 14.10.2019 tarih ve    sayılı yazımız ile Safranbolu Belediye Başkanlığına gereği amacıyla iletilmiştir.

Kastamonu İdare Mahkemesinin ".davanın reddine." dair 25.09.2019 tarih ve  sayılı kararına, davacı vekilince istinafa başvurulmuştur. İstinaf başvurusu Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 26/02/2020 tarih ve 2020/374 Karar Numaralı kararı ile reddedilmiştir.

Bu Mahkeme kararları doğrultusunda Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2019 tarih ve 5067 sayılı kararı gereğinin uygulanmasına engel teşkil edecek veya telafisi imkansız zararlara neden olacak yargı kararı veya devam eden yargı süreci bulunmamaktadır.

Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.03.2020 tarih ve  sayılı yazısı ile  Mahallesi,   ada   parsel numaralı taşınmaza ilişkin Belediye Encümenin 20.11.2019 tarih ve    sayılı kararı sonrasında konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07.01.2020 tarih ve sayılı yazısında "3194 sayılı imar kanununa atıf yapan özel kanun hükümlerine göre de yapı kayıt belgesi alınan yapılar hakkında yıkım kararı alınmayacak ve para cezası verilmeyecektir." ifadesi bulunması sebebiyle söz konusu izinsiz imalat için Belediye encümenince alınan yıkım kararı doğrultusunda yıkım işlemi yapıldığında telafisi mümkün olmayan hususlar ile karşılaşılabileceği göz önünde bulundurularak yıkım işlemlerinin durdurulduğunu konu alan Fen İşleri Müdürlüğünün 24.02.2020 tarih ve    sayılı yazısının bulunduğu belirtilerek konuya ilişkin bilgi ve belgeler iletilmiştir.

Bu yazı ve eki bilgi ve belgeler doğrultusunda konu yeniden Koruma Bölge Kurulu gündemine alınmış, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.06.2020 tarih ve 6052 sayılı kararı alınmıştır. Söz konusu kararda; "...İzinsiz uygulamanın kaldırılması istenilen 28/03/2019 tarih ve 5067 sayılı kararımızın iptali istemiyle Bakanlığımız aleyhinde açılan davaya ilişkin Kastamonu İdare Mahkemesinin 25/09/2019 tarih ve 2019/1225 numaralı kararının ve bu kararın iptali istemiyle yapılan istinaf başvurusunun reddine karar verilen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 26/02/2020 tarih ve 2020/374 sayılı kararı, benzer konulara ilişkin farklı mahkeme kararları ve devam eden davalar da göz önünde bulundurulduğunda; alınan kararlarımızın, idari ve hukuki yargı kararları ile hukuka uygunluğunun tevsik edilmiş olduğuna, Bu doğrultuda; Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Atatürk Mahallesi, 488 ada, 24 parsel numaralı, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı sınırları dışında, tescilli taşınmaz korunma alanında kalan özel mülkiyete ait taşınmazın güneyinde yer alan yapıya bitişik izinsiz müştemilat yapısının kaldırılmasına ilişkin Kurulumuzun 28/03/2019 tarih ve    sayılı ve 19/09/2019 tarih ve 5443 sayılı kararı gereği ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin ilgili İdarece yerine getirilmesi gerektiğine, yapılan işlemlerin sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine." karar verilmiştir.

Alınan kararın dağıtımı 02.07.2020 tarih ve    sayılı yazımız ile Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve parsel maliklerinden    . ve müştereklerine gereği amacıyla, ilgili diğer İdarelere de bilgi amaçlı yapılmıştır. Safranbolu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 04.02.2022 tarih ve    sayılı yazısı ile Karabük ili, ilçesi,    Mahallesi,    ada, parsel numaralı taşınmaz üzerinde yapılan izinsiz uygulamaya ilişkin alınan yıkım kararına karşı dava açılıp açılmadığı, açılmış ise davanın safahati hakkında bilgi verilmesi istenilmiştir.

Safranbolu Belediye Başkanlığına hitaplı 07.02.2022 tarih ve  sayılı yazımız ile Karabük ili, Safranbolu ilçesi,    Mahallesi,    ada,    parsel numaralı taşınmaz üzerinde yapılan izinsiz uygulamaya ilişkin alınan yıkım kararına karşı açılan davaya ilişkin bilgi ve belgeler iletilmiştir.

Koruma Bölge Kurulu kararlarının uygulanması zorunluluğu 2863 sayılı Kanun'un "Kararlara Uyma Zorunluluğu" başlıklı 61. maddesinde yer alan "Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır.." hükmü ile ilgili mevzuatta yer almaktadır. Kararın uygulanmamasının hukuki sonucuna dair 2863 sayılı Kanun'da herhangi bir cezai işlem tanımlanmamıştır. Ancak yerine getirilmeyen kararlar ile ilgili olarak, karar gereğini yerine getirmeyen ilgili kamu görevlileri hakkında ilgili kurumun denetiminden yetkili kişi ve kurumlarca idari ve cezai sonuçlar doğurabilecek işlem yapılabilmektedir.”

2.2.    Safranbolu Belediye Başkanlığı 08/11/2022 tarihli ve    sayılı cevabi yazısının eklerinde özetle; “04.02.2022 tarih ve 13290 sayılı Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yazımızda yıkım kararına karşı dava açılıp açılmadığı, açılmış ise davanın safahatı hakkında bilgi istenilmiştir. Aynı tarihli 13289 sayılı    e yazımız ile koruma kurulu ile yazışmalar yapılarak mahkeme süreci hakkında bilgi istenildiği ve Kuruldan gelecek cevaba göre işlem tesis edileceği bildirilmiştir. Koruma kurulunun 07.02.2022 tarih ve    sayılı cevabi yazısı Belediyemize gönderilmiştir.

14.02.2022 tarih ve    kayıt numaralı    in bilgi ve belge talebine cevaben 16.03.2022 tarih ve sayılı yazımız ile "...izinsiz uygulama için 2021 yılının 2. ayında yıkım kararı alınmış olup sonrasında koruma kurulu ile mahkeme süreci devam etmesi nedeniyle yıkım işlemi yapılamamıştır. Pandemi ve akabinde olan ekonomik dalgalanmalardan kaynaklanan psiko sosyolojik sebepler 2 yıldır programa alınan yıkım işlemlerinin ertelenmesine neden olmuştur. Son tahlilde yıkıma engel bir durum olmadığı görülmüş olup söz konusu yıkım işleminin 2022 yılı iş programı dahilinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır." denilmiştir. Yukarıda değinildiği üzere dünya genelinde oluşan pandemi ve akabinde gelen ekonomik ve psiko sosyolojik etkilerden dolayı ilçemiz genelinde tüm vatandaşların can ve mal güvenliğini ilgilendiren yol, kaldırım vb. iş ve işlemlere öncelik verilmiştir. Bahse konu yıkım işleminin göz önünde bulundurulmaması veya keyfi olarak ertelenmesi söz konusu değildir. İş programımız çerçevesinde yıkım işlemi gerçekleştirilecektir.” şeklindedir.

III.    İLGİLİ MEVZUAT
...

IV. KAMU DENETÇİSİ YAHYA AKMAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ
7.    Başvuranın iddiaları, idarenin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek hazırlanan “Tavsiye Karar Önerisi” Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE
A. Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Yönünden Değerlendirme
8.  Şikayet özetle; Karabük ili,    ilçesi,    Mahallesi,    ada,    parsel numaralı,
koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı sınırları dışında, tescilli taşınmaz korunma alanında kalan, özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde yapılan izinsiz uygulamaların kaldırılması hakkındadır.

9.  Şikayet dosyası ve ilgili idarelerden gelen cevabi yazıların incelenmesi neticesinde; söz konusu kaçak yapı ile ilgili şikayetin uzun süredir varlığını koruduğu, bu süreçte Koruma Bölge Kurulu Kararı çerçevesinde Belediyece yıkım kararı alındığı, ancak kaçak yapıyla ilgili olarak yapı sahibinin yapı kayıt belgesi alması nedeniyle Belediyece yıkımın gerçekleştirilemediği, akabinde konunun yargıya intikal etmesi nedeniyle telafisi imkansız zararları ortaya çıkmaması adına Belediyece yıkımın bekletildiği tespit edilmiştir. Nitekim bilgi ve belge talep yazımız neticesinde, yıkım işleminin Belediyece iş programı çerçevesinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

10. Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, şikayete konu olayda tescilli taşınmaz korunma alanı içerisinde yapı ruhsatı gerektirecek şekilde inşa faaliyeti gerçekleştirildiği, söz konusu alanlarda her türlü izin ve denetime ilişkin yetkinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince Koruma Bölge Kurullarında olduğu, bu çerçevede yapı sahibine bu hususta bir
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. izin verildiğine dair bilgi ve belgelere ulaşılamadığı, bununla birlikte yapı sahibince kaçak yapıyı da kapsayacak şekilde yapı kayıt belgesi de alındığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede şikayet dosyası; koruma alanlarında yapılaşma ve yapı kayıt belgesinin mahiyeti yönleriyle incelenecektir.

11. Bilindiği üzere; afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununa Geçici 16 ncı madde eklenmiştir. Söz konusu Kanun’da; usulüne uygun olarak alınmış yapı kayıt belgelerinin 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edileceği belirtildiğinden, söz konusu Kanunun mefhum-u muhalifinden, yapı kayıt belgesi alınmış yapılarla ilgili olarak idarelerin diğer kanunlardan kaynaklı yetkilerini kullanmalarında bir kısıtlama bulunmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu örnekte de görüldüğü üzere koruma alanıyla ilgili olarak, idarelerin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan doğan yetki ve sorumlulukları devam etmektedir.

12. Başvuruya konu bölge tescilli taşınmaz korunma alanı içerisinde kaldığından, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.03.2019 tarih ve 5067 sayılı kararı çerçevesinde taşınmazla ilgili olarak yıkım kararı olmasına rağmen, yapı kayıt belgesi alınması ve konunun yargıya taşınması sonrasında, Belediyece yıkıma yönelik işlem tesis edilemediği anlaşılmaktadır. Ancak 3194 sayılı İmar Kanununun “İstisnalar” başlıklı 4. Maddesinde “2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır.” Hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla 2863 sayılı Kanun, 3194 sayılı Kanuna nazaran özel nitelikte olduklarından, söz konusu Kanunla 3194 sayılı Kanun hükümlerinin çatışması durumunda 2863 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiği açıktır. Bu kapsamda yapı kayıt belgesi alınması, özel kanunlar kapsamında uygulanması gereken herhangi bir yükümlülüğü, idari para cezası veya yıkım kararını bertaraf edemez.

13. Ayrıca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 8 inci, 9 uncu, 16 ncı ve 57 nci maddeleri çerçevesinde; Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında izinsiz inşa faaliyetlerinin yapılamayacağı, ruhsata tabi olsun veya olmasın tüm izin ve denetimlerin Koruma Bölge kurullarından alınması gerektiği düzenlenmiştir. Yine aynı Kanunun 61 inci ve 65 inci maddeleri çerçevesinde Koruma Kurulu kararlarının ilgili tüm idarelerce uygulanmasının zorunluluk olduğu, uygulamayanlar hakkında cezai sorumluluğa neden olduğunun unutulmaması gerekir.

14. Dosya üzerinde yapılan incelemelerden şikayete konu taşınmazla ilgili olarak Koruma Bölge Kurulunca alınan yıkım kararının yapı sahibince yargıya taşındığı, ancak Kastamonu İdare Mahkemesince 2019/1225 K. sayılı Kararla davanın reddedildiği, akabinde taşınmaz sahibince istinafa başvurulduğu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesince istinaf başvurunun reddedilmesiyle birlikte Kararın kesinleştiği tespit edilmiştir. Kastamonu İdare Mahkemesinin söz konusu Kararı üzerinde yapılan incelemede, benzer bir başvuru ile ilgili olarak Kurumumuzca verilen 2019/14770 sayılı Tavsiye Kararına paralel bir şekilde koruma kurullarınca usulüne uygun olarak alınmış kararlarının uygulanması gerekliliği ve İmar Kanunu çerçevesinde alınan yapı kayıt belgelerinin söz konusu koruma kurulu kararlarının uygulanmasına etkisinin bulunmadığına vurgu yapılmıştır.

15. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan 28.03.2019 tarih ve 5067 sayılı Kararın Safranbolu Belediye Başkanlığınca ivedilikle uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir. Ancak Kurumumuza ulaşan birçok dosya da yetkili idarelerce alınan yıkım kararlarının belediyelerce; “yıkım ihalesi açılmasına rağmen gönüllü bulunamaması, iş programında sıranın gelmemesi, personel veya
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ekipman eksikliği” gerekçeleriyle uygulanmadığı görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu şikayet dosyası ile ilgili olarak “yol veya kaldırım yapımı” gerekçe gösterilerek kaçak yapının bugüne kadar yıkılmamasında hukuka ve hakkaniyete uygunluk tespit edilememiştir.

8.  İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme
16. İyi yönetim ilkelerine, 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiştir. Bu ilkelere göre yapılan değerlendirmede, başvurana idarece verilen cevabi yazıda hangi sürede hangi mercilere başvurabileceği bilgisinin verilmediği görülmüş olup, ilgili İdarenin "Karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi" ilkesine uymadığı tespit edilmiştir. İdarenin bundan sonra bahse konu ilkelere uygun davranması önerilmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
17.  6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Kastamonu İdare Mahkemesi’nde yargı yolu açıktır.

VII. KARAR
Yukarıda açıklanan gerekçelerle, BAŞVURUNUN KABULÜ ile,
Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan 28.03.2019 tarih ve 5067 sayılı Kararın Safranbolu Belediye Başkanlığınca ivedilikle uygulanması hususunda SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA,
6328 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ilgili idarece bu karar üzerine tesis edilecek işlemlerin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,
Kararın BAŞVURAN, KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ile SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA tebliğine;
Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi'nce karar verildi.

 

Kaynak : Gazete Memur

İlişkili Haberler

Manşetler